shkolakz.ru 1 2 ... 33 34
український правопис 2007


Український Правопис 2007


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ МОВОЗНАВСТВА ім. О. О. ПОТЕБНІ
ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

УКРАЇНСЬКИЙ
ПРАВОПИС


Схвалений
Національною академією наук України,
Міністерством освіти і науки України,
Міністерством культури
і мистецтв України

КИЇВ НАУКОВА ДУМКА 2007

Український правопис / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, Ін-т укр. мови НАН України. — К. : Наук. думка, 2007. — 288 с.

Видання 2007 року виходить з уточненнями, пов’язаними зі змінами в українській граматиці, що сталися останнім часом. Для фахівців та всіх, хто цікавиться питаннями правопису сучасної української літературної мови.

Затверджено до друку вченими радами
Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України
та Інституту української мови НАН України

Науково-видавничий відділ
філології, художньої літератури та словників

Редактори Є.І. Мазніченко, Н.М. Максименко, К.С. Чайка

© Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні
НАН України, Інститут української мови
НАН України, 2007
ISВN 978-966-00-0617-1

КОРОТКИЙ ЗМІСТ
  1. ОБКЛАДИНКА

  2. ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

  3. ЗМІСТ

  4. ПЕРЕДМОВА

 1. I. ПРАВОПИС ОСНОВИ СЛОВА

  1. ЛІТЕРНІ ПОЗНАЧЕННЯ ЗВУКІВ


   1. ГОЛОСНІ

    1. Чергування голосних

    2. Чергування голосних у дієслівних коренях

   2. Приголосні

    1. Позначення м’якості приголосних

    2. Зміни приголосних при збігу їх

    3. Спрощення груп приголосних

    4. Подвоєння та подовження приголосних

  2. ПРАВОПИС ПРЕФІКСІВ

  3. ПРАВОПИС СУФІКСІВ    1. ІМЕННИКОВІ СУФІКСИ

    2. Прикметникові та дієприкметникові суфікси

    3. Дієслівні суфікси

  4. ПРАВОПИС СКЛАДНИХ СЛІВ

   1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПРАВОПИСУ СКЛАДНИХ СЛІВ

  5. ВЖИВАННЯ ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ (БУКВИ)

  6. ПРАВИЛА ПЕРЕНОСУ

 2. ІІ. ПРАВОПИС ЗАКІНЧЕНЬ ВІДМІНЮВАНИХ СЛІВ

  1. ІМЕННИК

   1. УВАГИ ДО ПРАВОПИСУ ОКРЕМИХ ВІДМІНКІВ

    1. І відміна

    2. II відміна

    3. IIІ відміна

    4. IV відміна

  2. ПРИКМЕТНИК

  3. ЧИСЛІВНИК

   1. КІЛЬКІСНІ ЧИСЛІВНИКИ

   2. ПОРЯДКОВІ ЧИСЛІВНИКИ

   3. ДРОБОВІ ЧИСЛІВНИКИ

  4. ЗАЙМЕННИК

  5. ДІЄСЛОВО

 3. ІІІ. ПРАВОПИС СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ

  1. ПРИГОЛОСНІ

  2. ПЕРЕДАЧА ЗВУКА J ТА ГОЛОСНИХ

  3. ГРУПИ ПРИГОЛОСНИХ З ГОЛОСНИМИ

  4. ВІДМІНЮВАННЯ СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ

 4. IV. ПРАВОПИС ВЛАСНИХ ПРІЗВИЩ

  1. СКЛАДНІ І СКЛАДЕНІ ОСОБОВІ ІМЕНА ТА ПРІЗВИЩА Й ПОХІДНІ ВІД НИХ ПРИКМЕТНИКИ

  2. ГЕОГРАФІЧНІ НАЗВИ

 5. V. НАЙГОЛОВНІШІ ПРАВИЛА ПУНКТУАЦІЇ
следующая страница >>