shkolakz.ru 1 2
Әдіснамалық түсініктемеХалықтың көші-қоны - тұрған жерін ауыстыруға байланысты қандайда болса өңірдің шекарасы арқылы адамдардың (көшіп-қонушылардың) орын ауыстыруы.

Көшіп-қонушы - тұрақты тұратын жерін ауыстырумен көші-қон жасайтын адам.

Келгендер саны - есепті мерзімде сырттан осы өңірге көшіп келген адамдар саны.

Кеткендер саны - есепті мезгілде сыртқа осы өңірден көшіп кеткен адамдар саны.

Республика өңірлеріне келгендер мен олардан кеткендер саны ішкі істер органдарының көші-қон полицияларынан келіп түсетін халықты тұрғын орынға есепке алған кезде мекенжай парақшаларымен бір мезгілде толтырылатын келгендер мен кеткендердің статистикалық есеп талондарын өңдеу нәтижесінде анықталады. Деректер қала мен ауылдық мекендер, жынысы мен жасы, келген және кеткен өңірілері мен көші-қон ағынының бағыттары бойынша жіктеледі.

Көші-қон айырымы - есепті мерзімде өңірге көшіп келгендер саны мен одан көшіп кеткендердің саны арасындағы айырмашылық.

Халықтың көші-қон өсімі – белгілі бір кезеңде осы аймаққа келгендер саны мен сыртқа кеткендер санының арасындағы айырмашылығына тең. Көші-қон оң шамада (егер келгендер саны кеткендер санынан көп болса), немесе теріс болуы мүмкін (егер келгендер саны кеткендер санынан аз болса). Соңғы жағдайда көші-қон жылыстауы орын алады.

Халықтың жалпы өсімі табиғи өсім мен көші қон өсімінің алгебралық жиынтығы болып саналады.

Көші-қон есебі мемлекеттік статистика органдарында статистикалық әзірлеме үшін арнайы арналған келу мен кетудің статистикалық есебі талондарының негізінде жүзеге асырылады. ҚР ІІМ органдары мекен-жай-анықтама жұмысында пайдаланатын талондарды халықты тіркеген кезде, келу мен кетудің мекен-жай парағымен қоса жасайды.

2012 жылы қаңтар-желтоқсанға регионға келгендер саны 1588 адамды құрады, регионнан кеткендер саны – 901 адам. Халық көші-қонының теріс айырымы 687 адам шамасында құралды.

Ұлты бойынша көші-қондар құрылымындағы айтарлықтай үлес салмақты қазақтар – келгендердің жалпы санынан 55,9%-ды және кеткендер санынан 38,6%-ды алады. Келгендер мен кеткендер арасында орыстар сәйкесінше 26,5%-ды және 42,4%-ды, немістер – 3,9%-ды және 3,2%-ды, тиісінше өзге ұлттар – 13,7%-ды және 15,8%-ды құрайды.


Көшіп – қонушылардың жас мөлшері бойынша құрылымында еңбекке қабілетті жастағы халық салмағы басым – көшіп келгендердің жалпы санының 69,5%. және көшіп кеткендердің жалпы санының 72,9%. Көшіп келгендер мен көшіп кеткендердің арасындағы еңбекке қабілеттілік жасынан жас халық саны 23,9% және 19,2%, еңбекке қабьілеттілік жасынан жоғары жастағы тұрғындар 6,6% және сәйкесінше 7,9% құрайды.


Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Қарағанды облысының Статистика департаментіне мәліметтер

Халық санының өзгеруі*адам
2012 жылғы
1 қаңтарға саны

2013 жылғы
1 қаңтарға саны

Жалпы өсім/кему

Өзгеру қарқыны, %

Қарағанды облысы

1 358 064

1 363 264

5 200

100,4

Шахтинск қ.ә.

56 355

57 035

680

101,2* Ағымдағы есеп бойынша.

2012 жылғы қаңтар-желтоқсандағы халықтың көші-қоны


адам
Келгендер саны

Кеткендер саны

Көші-қон айырымы

барлығы

қала

ауыл

барлығы

қала

ауыл

барлығы

қала

ауыл

Қарағанды облысы

24 642

19 677

4 965

28 811

21 028

7 783

-4 169

-1 351

-2 818

Шахтинск қ.ә.

1 588

1 588

-

901


901

-

687

687

-


Қала мен аудандар бөлінісінде жынысы бойынша халықтың көші-қоны


Екі жынысты

адам
Жиыны

Сыртқы көші-қон

оның ішінде::

Ішкі көші-қон

ТМД елдері

басқа елдер

өңіраралық

өңірлік

көші-қон
айырымы

келгені

кеткені

көші-қон
айырымы

келгені

кеткеніо

көші-қон
айырымы

Келгені

кеткені

көші-қон

келгені

кеткені

көші-қон
айырымы

келгені

кеткені

көші-қон

айырымы


келгені

кеткені

Облыс бойынша барлығы

-4 169

24 642

28 811

-1 987

1 809

3 796

-1 901

1 656

3 557

-86

153

239

-2 182

6 521

8 703

-

16 312

16 312

қалалық мекендер

-1 351

19 677

21 028

-1 737

1 740

3 477

-1 632

1 625

3 257

-105

115

220

-1 945

5 508

7 453

2 331

12 429

10 098

ауылдық жер

-2 818

4 965

7 783

-250

69

319

-269

31

300


19

38

19

-237

1 013

1 250

-2 331

3 883

6 214

Шахтинск қ.ә.

687

1 588

901

-71

132

203

-65

131

196

-6

1

7

168

333

165

590

1 123

533

қалалық мекендер

687

1 588

901

-71

132

203

-65

131

196

-6

1

7

168

333

165

590

1 123

533

Шахтинск қ.

652

1 373

721

-78

113


191

-72

112

184

-6

1

7

170

313

143

560

947

387

Долинка к.

-44

8

52

-4

1

5

-4

1

5

-

-

-

-4

2

6

-36

5

41

Новодолинск к.

-15

10

25

2

4

2

2

4

2

-

-

-

-2

-

2

-15

6

21

Шақан к.

94

197

103


9

14

5

9

14

5

-

-

-

4

18

14

81

165

84Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Қарағанды облысынынң Статистика департаментіне мәліметтер


Еркектер

адам
Жиыны

Сыртқы көші-қон

оның ішінде:

Ішкі көші-қон

ТМД елдері

басқа елдер

өңіраралық

өңірлік

көші-қон
айырымы

келгені

кеткені

көші-қон
айырымы

келгені

кеткені

көші-қон
айырымы

Келгені


кеткені

көші-қон айырымы

келгені

кеткені

көші-қон
айырымы

келгені

кеткені

көші-қон

айырымы

келгені

кеткені

Облыс бойынша барлығы

-1 583

10 428

12 011

-815

899

1 714

-810

802

1 612

-5

97

102

-768

2 847

3 615

-

6 682

6 682

қалалық мекендер

-394

8 433

8 827

-697

859

1 556

-674

787

1 461

-23

72

95

-638

2 457

3 095

941

5 117

4 176

ауылдық жер


-1 189

1 995

3 184

-118

40

158

-136

15

151

18

25

7

-130

390

520

-941

1 565

2 506

Шахтинск қ.

287

596

309

-24

61

85

-24

60

84

-

1

1

75

141

66

236

394

158

Долинка к.

-33

6

39

-1

1

2

-1

1

2

-

-

-

-6

-

6

-26

5


31

Новодолинск к.

-6

4

10

-

2

2

-

2

2

-

-

-

-1

-

1

-5

2

7

Шақан к.

45

85

40

3

5

2

3

5

2

-

-

-

-2

6

8

44

74

30


Әйелдер

адам
Жиыны

Сыртқы көші-қон


оның ішінде:

Ішкі көші-қон

ТМД елдері с

басқа елдер

өңіраралық

өңірлік

көші-қон
айырымы

келгені

кеткені

көші-қон
айырымы

келгені

кеткені

көші-қон
айырымы

Келгені

кеткені

көші-қон айырымы

келгені

кеткені

көші-қон
айырымы

келгені

кеткені

көші-қон

айырымы

келгені

кеткені

Облыс бойынша барлығы

-2 586

14 214

16 800

-1 172

910

2 082

-1 091

854

1 945

-81

56

137

-1 414

3 674

5 088

-

9 630

9 630

қалалық мекендер


-957

11 244

12 201

-1 040

881

1 921

-958

838

1 796

-82

43

125

-1 307

3 051

4 358

1 390

7 312

5 922

ауылдық жер

-1 629

2 970

4 599

-132

29

161

-133

16

149

1

13

12

-107

623

730

-1 390

2 318

3 708

Шахтинск қ.ә.

394

897

503

-49

63

112

-43

63

106

-6

-

6

102

186

84


341

648

307

қалалық мекендер

394

897

503

-49

63

112

-43

63

106

-6

-

6

102

186

84

341

648

307

Шахтинск қ.

365

777

412

-54

52

106

-48

52

100

-6

-

6

95

172

77

324

553

229

Долинка к.

-11

2

13

-3

-

3

-3

-

3

-

-

-


2

2

-

-10

-

10

Новодолинск к.

-9

6

15

2

2

-

2

2

-

-

-

-

-1

-

1

-10

4

14

Шақан к.

49

112

63

6

9

3

6

9

3

-

-

-

6

12

6

37

91

54Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Қарағанды облысынынң Статистика департаментіне мәліметтер

Жекелеген ұлттары бойынша халықтың көші-қоны


Қазақтар

адам
Жиыны

Сыртқы көші-қон

оның ішінде:

Ішкі көші-қон

ТМД елдері

басқа елдер

өңіраралық

өңірлік

көші-қон
айырымы

келгені

кеткені

көші-қон
айырымы

келгені

кеткені

көші-қон
айырымы

Келгені

кеткені

көші-қон айырымы

келгені

кеткені

көші-қон
айырымы

келгені

кеткені

көші-қон

айырымы

келгені

кеткені

Облыс бойынша барлығы

-601

17 837

18 438

1 140

1 189

49

1 070

1 111

41

70

78

8

-1 741

5 087

6 828

-


11 561

11 561

Шахтинск қ.ә.

539

887

348

88

88

-

87

87

-

1

1

-

113

214

101

338

585

247


Орыстар

адам
Жиыны

Сыртқы көші-қон

оның ішінде:

Ішкі көші-қон

ТМД елдері

басқа елдер

өңіраралық

өңірлік

көші-қон
айырымы

келгені

кеткені

көші-қон
айырымы

келгені


кеткені

көші-қон
айырымы

Келгені

кеткені

көші-қон айырымы

келгені

кеткені

көші-қон
айырымы

келгені

кеткені

көші-қон

айырымы

келгені

кеткені

Облыс бойынша барлығы

-2 782

4 210

6 992

-2 433

305

2 738

-2 336

288

2 624

-97

17

114

-349

840

1 189

-

3 065

3 065

Шахтинск қ.ә.

40

422

382

-118

25

143

-114

25

139

-4

-

4

20

59

39

138

338


200


Немістер

адам
Жиыны

Сыртқы көші-қон

оның ішінде:

Ішкі көші-қон

ТМД елдері

басқа елдер

өңіраралық

өңірлік

көші-қон
айырымы

келгені

кеткені

көші-қон
айырымы

келгені

кеткені

көші-қон
айырымы

Келгені

кеткені

көші-қон айырымы

келгені

кеткені

көші-қон
айырымы

келгені

кеткені

көші-қон

айырымы

келгені

кеткені

Облыс бойынша барлығы

-277

483


760

-236

40

276

-170

29

199

-66

11

77

-41

72

113

-

371

371

Қарағанды қ. ә.

-103

245

348

-109

24

133

-69

17

86

-40

7

47

-35

24

59

41

197

156

Шахтинск қ.ә.

33

62

29

-12

2

14

-9

2

11

-3

-

3

10

13

3

35

47

12
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Қарағанды облысынынң Статистика департаментіне мәліметтерследующая страница >>