shkolakz.ru 1 2 ... 5 6

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ

”НЕОФИТ РИЛСКИ” – гр. БЛАГОЕВГРАД
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ


КАТЕДРА „ФИНАНСИ И ОТЧЕТНОСТ”Валентин Кръстев БОШКИЛОВ


КРЕДИТНИЯТ РИСК – ПРОБЛЕМИ НА УПРАВЛЕНИЕТО МУ В БАНКОВАТА СИСТЕМА”


АВТОРЕФЕРАТ


на дисертация за присъждане на образователна и научна степен „доктор”


Научна специалност „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка” – научен шифър 05.02.05.


Научен ръководител:

проф. д.ик.н. Румен ГЕОРГИЕВ


Рецензенти:

Проф. д.ик.н Цветан КОЦЕВ

Доц.д-р Емил ХЪРСЕВ


Благоевград, 2010 г.


Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита от катедра „Финанси и отчетност”, Стопански факултет при Югозападен университет „Неофит Рилски”-гр.Благоевград.

Защитата на дисертационният труд ще се състои на ..........2010 г. от ................. часа, в зала №……………, етаж .......... на УНСС – гр.София-СНС по „Финанси, счетоводство и контрол” при ВАК.

Адрес: 1100 София, Студентски град „Христо Ботев”,

Университет за национално и световно стопанство

І.ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

1. Актуалност на научното изследване

Мотивацията за избор на настоящата тема в общ план е нейната дисертабилност и значимост, в условията на членство на страната ни в ЕС и прилагане на европейските норми за капиталова адекватност и предизвикателствата пред банковия сектор от въвеждането на изискванията на стандарт Базел ІІ и тяхното успешно прилагане, както и проявлението на световната финансова криза у нас.

Считам, че разглежданата научна проблематика заслужава внимание и определено намира място в научния дебат, както в теоретичен, така и в практико-приложен план, поради нейният интердисциплинарен и интегративен характер.


В днешно време всички ние сме свидетели на световната финансова криза, която най-напред възникна в САЩ, а после се премести и в Европа и в България.Ето защо считам избраната научна тематика за особено актуална и дисертабилна и в същото време даваща възможност за нейното доразвиване в предвид проявлението на световната финансова криза в България и динамиката и интензитетът на развитие на финансовите и икономически процеси в съвременното банково общество.

Смятам, че Проблемът за формирането на кредитният риск, неговото проявление и последващо контролиране и управление в условията на неопределеност и динамика в съвременното финансово общество е един значим научен и научно-приложен проблем с интердисциплинарен характер.

2. Обект и предмет на научното изследване

Обект на научното изследване е набирането, съхраняването и използването на парични ресурси в кредитните институции.

Предмет на настоящето научно изследване в дисертационния труд са възникването на кредитният риск и процесите по неговото управление в търговските банки.

3.Цел и задачи на научното изследване

Основната цел на дисертационният труд е изследването и анализирането на съществуващото положение и основните изисквания на международния стандарт Базел ІІ, моделиране и предлагане на рационални начини и подходи за управлението на кредитния риск.

Поставената основна цел се декомпозира в следните задачи:

- предлагане на препоръки и институционални усъвършенствания в работата с кредитния риск в банковата дейност;

- усъвършенстване на моделите и обхвата на факторите при управлението на кредитния риск в търговските банки, на базата на иконометрични методи;

- начините за по-добро управление на масовите, т.нар. кредитни „експозиции на дребно”;

- въвеждане на система за по-добро управление и наблюдение на операционните рискове;


- въвеждане на функционални ИТ-системи за прогнозиране на бъдещи рискове в кредитната област.;

4. Методи

Методите, които се използват при научното изследване, са традиционни научноизследователски методи, като: сравнителният метод, методът на анализа и синтеза; систематичният анализ; методът на наблюдението; историческият метод; индуктивният и дедуктивният метод, количествен метод и др.

5. Очаквани резултати

Очакваните резултати следва да се търсят в идентифициране и оценка на основните проблеми, стоящи пред българските банки и финансовата система при управлението на кредитния риск и дефиниране на конкретните възможности за тяхното разрешаване в условията на развихрилата се световна финансова криза и членството на страната ни в ЕС.

6. Ораничения в научното изследване

Ограниченията в изследването и срещнатите трудности идват от оскъдната информация, поради нейният конфиденциален характер, от една страна и, сложността и спецификата на третираната проблематика, от друга.Банките поради „опасността” от загубването на клиенти и пазарни позиции обикновено избягват да оповестяват и обявяват подробности около провежданата от тях кредитна политика и стратегия.Освен това всяка кредитна сделка е уникална и със сложен и комплексен характер, и методиката за идентифициране и оценка на риска може да се разглежда само като алгоритъм.

ІІ. СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

Дисертационният труд е разработен със следната структура: съдържание, увод, три глави, вместо заключение: изводи и приноси на научното изследване, приложения, библиографска справка, като общият обем е от 237 стандартни страници.

По същество главите са „Теоретични основи на кредитният риск”, „Практически аспекти на управлението на кредитния риск”, „Управлението на кредитният риск в Българските банки”.

Използвани са и са обработени множество литературни източници.

Структурата на научното изложение е следната:


следующая страница >>