shkolakz.ru   1 2 3 4 ... 8 9
«ДЕВОН» И ЩА+ИДА МАЪЛУМОТ


Юсуф Сарёмий щаёт ва=тида унинг асарлари бирор мажмуага тыпланган эмас. М.Мущаммаджоно «Турмуш уринишлари» китобида ёзади:

«Туркистоннинг атон\он ва дон\и кетган шоирларидан Юсуфий Сарёмийнинг бундан бироз бурун вафот топ\онини эшитиб, (шоирнинг-М.Т.) уйига бориб +уръон ы=уду=. Шоирнинг 40 ёшлар\а бор\ан бир ямо=чи ы\ли отасининг алифбо тартиби билан йи==ан =ылёзма «Шеър мажмуа»сини олиб чи=иб бизга кырсатди. Шоирнинг кул\и (щажвий) шеърлари кыб былур эди. Бунда ул кулгилардан оз топти=. Кыби щамд, наът щам оши=она \азаллар эди. Ы\лининг гапига =араганда:

-Бу шеър мажмуасини бизга 50-60 сымга сотинг, биз бостириб тар=атайлик,-деб юрган бойлардан бор эмиш. Унда бироз гаплашиб ытириб =айтиб келдик». Муродхыжа домланинг Сарёмий ёш йигитлик чо\ида Кош\арий Тажаллий деган сощибнинг шеърдаги и=тидорини эшитиб, ы=иш ниятида йыл\а чи==анли\и ва Кош\ар довонига етганда =аро=чилар унга тажовуз =илганлиги, бу ва=тда ёш шоирнинг =ылида бир неча йилдан буён маш= =илган шеърлар тыплами былганлиги ща=идаги =айдини хотирласак, масала янада равшанлашади1.

Ю=оридаги маълумотларга =араганда, шоир щаётлик чо\ида асарларини мажмуа щолига келтириш ниятида былган. Биро=, баъзи сабабларга кыра бу иш амалга ошмаган. +олаверса, унинг бир неча асарлари изсиз йы=олган. Шундан кейинги асарлари шоир Мирзо Тылаган Тавалло девон тузиб, устозининг ашъорларини бир му=ова остига тыплаган. Бу мыътабар куллиёт Ю.Сарёмий меросини ырганишда бугунги кунда асосий ва ягона манба былиб хизмат =илмо=да.

Биз соби= Щ.Сулаймонов номидаги +ылёзмалар институти щамда Абу Райщон Беруний номидаги Шар=шунослик институтининг нодир китоблар фондидаги олиб борилган кузатишларимизда ушбу девоннинг =ылёзма нусхасини учратмадик. Биро=, табиийки, унинг кыплаб тошбосма нусхаларини учратишга ты\ри келди. Шу жумладан, ЫзРФА Щ.Сулаймонов номидаги +ылёзмалар институтида 3641, 3768, 3931, 4172 инвентарь ра=амли тошбосма ва Шар=шунослик институтидаги № 117, 118, 119, 120, 6028, 9072 тошбосма нусхалари са=ланаётганлигини кырдик. Бундан таш=ари Андижон шащар Адабиёт ва санъат музейининг «+алъа =ылёзмалар ырганиш ва тад=и=от =илиш маркази»да щам №1720, 2185, 2720, 728, 799 ра=амли Юсуф Сарёмий девонини учратдик.


Гарчи тошбосма нусхаларни тавсифлаш расм былмаса-да, девоннинг му=оваси =алин, яшил рангда эканлигини, титул вара\ининг атрофлари на=шинкор =илиб безатилган былиб, ундаги ёзувлар зар югуртирилган сиёщда ёзилганлигини =айд этишни истардик.

Титул вара\ининг энг бошида «Ва инна минаш-шуъурил щикуматун ва инна минал баён ул-сухран», яъни «Албатта, шеърда щикмат бор ва албатта сызда сещр бор» деган щадиси шариф келтирилган. Ундан сынг ноширнинг =уйидаги сызлари келади:

«Лиллащ ил-щамд бу айёми фархандаи фаржомда мущиббуш шуаро вал фузало Мирзо Тылаган мула==аб ба Тавалло эщтимом ва \айратлари илан маъдани фасощату ва бало\ати мусамма ба девону Мавлавий Юсуф Сарёмий Тошканд балдасинда Пурсыф матбаасинда таъб ылунди, токи сабаби дуо ва ёд овари ащиббо былуб, щар кыр\учи шав= ащли ва сайр =ил\учи зав= хайлилари бащра ол\айлар. Гар =абул ылса зищи иззу шараф»1.

Бу маълумотлардан девоннинг шоиру фузало Тавалло \айрати билан тузилгани щамда Тошкентдаги О.А.Порсев литографиясида босилиб чи=иб «Мавлавий Юсуф Сарёмий» деб номланиши маълум былади. Девоннинг сащифалари бир хил, матнлар ва сарлавщалар =ора сиёщда ёзилган. Бу ы=увчига анча =улайлик ту\диради. Умумий щажми-160 бет. 158-бетида ушбу девон щижрий 1332 йилда (мелодий 1912 й.) тузилгани ща=ида Мулла Тылаган Щыжамиёр ы\ли Таваллонинг китобати бор:

«Эдим бу сощиби девона шогирд,

Этардим хизматини аз дилу жон.

Отамнинг номи Хыжамёр эрди,

Баним отим эди Мирзо Тылагон

Тавалло деб тахаллус ла=аб бирлон

Жаноби устозим манго =ыйгон.

Эшитгач рищлатин ул устозим,

О=уздим кызларимдин ёш чандон.

Ажал ондин асарлар =олдурубон,

Ызин =илди =аро туфро=\а пинщон.

Очилди рыйи бирлан бу Тавалло

Деди таърихини: «бир \унча девон».

«Бир \унча девон». Калимасини абжад щисоби билан =иммати =ыйилганда, девоннинг щижрий 1332 йилда, мелодий 1912-1913 йилларда китобат этилганлиги келиб чи=ади ва ушбу мажмуанинг тасниф этилган йили янада ани=лашади.


Мирзо Тылаган бу «\унча девон»ни устозининг рущи покларини шод =илмо= ва шеърият ихлосмандларин дуосин олмо= ниятида тузадики, бу ща=да шоирнинг ызи девоннинг сынгги сащифаларида шундай ёзиб =олдиради:

«Мущтарам ащбоблар\а маълум ыл\айки, ушбу девоннинг чоп =илмо\им боиси, сощиб девон жаноб Юсуф Сарёмий устодимнинг рущларин хушнуд =илмо=дур. Ва щам олиб ы=у\учи зотларнинг дуоларин умидида аз Тавалло»1.

Девоннинг котиби ща=ида эса, 154-бетда шундай маълумот бор: «Нама=ущул музнибу Мулла Ытаб ибни Расул Мущаммад Шоший салламщул \ани анал хафий вал жалий», яъни «Кычирди уни гунощкор Расул Мущаммад Шоший ы\ли Мулла Ытаб хаттотлик =илгани маълум былади.

Бундан таш=ари девон ща=ида эътиборли ва эъзозли шоирлардан Каримбек Камий, Васлий Самар=андийлар таърих битганлар ва ыз таърихларида девонни чоп =илдирган ношири «жувонмард ихлосманд Тавалло» ва «хати хыб» былган котиби Мулла Ытабнинг саъйи щаракатларини ол=ишлайдилар. Ю=орида Каримбек Камийнинг девон ща=ида таърих битиб, унинг муаллифини баланд пардаларда ол=ишлаганини кыриб ытган эдик. Унга щамощанг сатрларни бош=аларда щам учратамиз.

Чунончи, Васлий Афанди Самар=андий ыз таърихида Сарёмий ижодидан бащраманд ва девон тузилганидан хурсандлигини шундай ифода этади:

Юсуфки, шеъри дошт хыб дар зиндаги чун дарба суфт,

Асрори нащзи иш=ро дар ма\зи ашъораш нащуфт.

Асрори дилро мащрами ы аз шоирони Сайрам у,

Бинаму аз дунё раму бощуру \илмон гашт жыфт.

То ы ба жаннат хоб шуд, девони щыбаш чоб шуд,

Васлий надида рыйи до\и, ашъор Юсуф хыб гуфт. (155-б.)


Мазмуни:«Юсуфни тириклигида ёзган хыб яхши шеърлари бор эдики, иш= сирларини ща=и=атини ыз шеърларида берганди. Сайрамлик бу шоир дил сирларига мащрамдур. Дунёни йи\иштириб щуру \илмон билан кетди. Юсуфни шеърлари хыб эди, то жаннатга боргунча девонини чоп этди. Васлий юзида до\ кырмади».

Мазкур таърихда Васлий Самар=андий Юсуфни тириклигида ёзган «хыб» яхши шеърларини мадщ этар экан, «дил сирларига мащрам» былган сайрамлик бу шоирнинг девони чоп этилганидан унинг кынгли тылади.


Ёки девоннинг охирги сащифаларида Сид=ий Щондайли=ийнинг икки тилда битилган таърихини ы=исак, шоир «дилга ё=имли былган бу янги девон» чоп =илинганидан шод былиб, ыз тарихини «Наюшайдин мужда эй дыстон» (яъни, бу хушхабарни эшитинглар, эй дыстлар) деб бошланади. Байтлар давомида Сид=ий «жащоннинг харидор былишига» лойи= бу китобни «щар кимки лутфи хушлик билан ы=иса, ундан шакару сутнинг лаззатини топади» дея кыз-кыз =илади. Таърих давомида «кып а=ча сарф этуб бу щимматли ишни рыёбга чи=аргани =андаям яхши былди» деб Таваллони мадщ этади.

Таърихда девонга тегишли шундай туркий тилда битилган мисралар бор:

+илиб зинда Юсуфни ыл\он отин,

Жащон ащли\а айлади шущра гир.

Дуо бирла Сид=ий =илиб сызни бас,

Таваллони мадщида чек\ил нафир.

Тавалло йил яшотиб, худоё анинг,

Жащон ащлига номини =ил шащир.

Мунинг котибин сырсаларки, отин

Эрур Мулла Ытаб хатти беназир.

Шоир мисраларидан девон котиби Мулла Ытабнинг хати, ёзуви жуда чиройли былганлиги аён былади, зеро щуснихатнинг гызаллиги щам бир санъат.

Булардан таш=ари шоир Хислатнинг девон ща=идаги битган мисраларида щам девоннинг тузилган йилига ишора бор:

Деди девони Юсуф соли таъбин,

Хираддин то савол этганда Хислат.

Миёни бо\у гул юз ила таърих:

Эрур бу «гулшани ащли мущаббат».

Ю=орида келтирилган таърихлар девоннинг тузилган йили, котиби, ношири ща=ида маълум маънода мущим маълумот олишимизга имкон беради.

«Мавлавий Юсуф Сарёмий» деб номланган ушбу девонда шеърлар анъанавий девон тузиш =оидаларига асосланган щолда жойлаштирилган былиб, \азал жанри асосий ыринни эгаллайди ва тыпламда алифбонинг деярли щамма щарфлари билан тугалланадиган \азаллар бор. /азалларнинг жами 130 та былиб, шундан 115 таси ызбек тилидадир.

Шар= поэзиясининг \азал, рубоий, =итъа, мухаммас, мусаддас, марсия, фард, =асида, таърих каби хилма-хил шеърий шакллардаги асарларининг девонда жамлангани 4860 мисрани ташкил этади. +уйидаги жадвалга эътибор беринг:Жанрлар тури

ызбек тилида


форс-тожик тилида

Жами

сони

Мисра

сони

мисра

сони

мисра

1

/азаллар

115

2386

16

320

131

2706

2

+итъа

3

14

2

10

5

24

3

Рубоий

8

32

2

8

10

40

4

Фард

13

26

10

20

23

46

5

Мухаммас


19

820

6

245

25

1065

6

Таржиъбанд

1

84

-

-

1

84

7

Марсия таржибанд

1

108

-

-

1

108

8

Таърих

5

118

-

-

5

118

9

Марсия

5

265

1

22

6

287

10

Мусаддас

2

84

1

38

3

122

11

Муножот

1

45

-

-

1


45

12

+асида

-

-

1

42

1

42


Кыринадики, бош=а лирик шоирлар каби Сарёмий девонининг щам асосий =исмини \азал ташкил этади. Сарёмий \азал жанрини мазмунан бойитди, уни янги воситалар, оригинал ибора, радиф ва =офиялар билан безади:

Былса бу кеча щамдами доно, бир, икки, уч,

Ащбоби хыб талъати танщо бир, икки, уч.

Былганда жоми бодаи гулфом ила сабу,

Со=ии со=у музакко бир, икки, уч. (32-б.)

Сарёмийнинг истеъдодли шоир былиб етишувига ижобий таъсир этган омиллардан бири форс-тожик классик адабиёти былганлигини щам щисобга олмо= керак. Шоирнинг форс тилида щам шеърлар битгани бежиз эмас. Профессор Э.Шодиев ты\ри таъкидлаганидек, шар= адабиётининг ызига хос хусусиятларидан бири зуллисонайнликдир1. Форс-тожик мумтоз шеърияти сабо=ларини ызлаштириш Сарёмийга бадиий мащорат =озонишдан таш=ари зуллисонайнлик санъатини эгаллашга щам имконият яратди. Сарёмий форс-тожик тилида яхшигина \азал, рубоий, мухаммаслар ёзган. Унинг форс тилидаги ижодига орти= даражада ю=ори бащо беришга эщтиёж йы=. Девонга 16 та форсча шеъри киритилган. Шоирнинг:

Расиди мавсуми гул, со=ий, шароб биёр,

Ба базми соз тарабу на\маи рубоб биёр.

Зи тоби бода гули ман щануз хоб олуд,

Зи ашки дидаи ман шабнаму гулоб биёр. (51-б.)

Мазмуни:

Гул мавсуми келди, со=ий шароб келтир,

Сен базмга тайёр был, на\маю рубоб келтир.

Бода тобидин гулим щали щам уй=у масти,

Кызларимнинг ашкидин шабнаму гулоб келтир

Деб бошланувчи \азали Щофиз Шерозийнинг:

Со=иё мояи шабоб биёр


Як ду со\ар шароби ноб биёр...

матлаъли \азалини эслатади.

Умумадабий меросининг ажралмас =исми былган ызбек ва форс-тожик тилида битилган бу асарларда щам Сарёмий дунё=арашининг ижобий ва чекланган томонлари ыз ифодасини топган; уларда дунёвий мазмун, реал щаёт мотивлари =аторида диний, тасаввуфий тал=инларни щам кузатиш мумкин.

Шоир девонида Шар= хал=лари адабиётининг энг кыщна шеърий жанри щисобланган =итъага щам алощида эътибор берилган.

+итъа турли –туман щаётий масалалар, кундалик турмуш билан бо\ли= маъноларни тасвирлашга имкон берадиган жанр экан, адибимиз бу имкониятдан о=илона фойдаланади:

Келса мещмон билан келур баракат,

Щурмати ма=дами бало кетгай.

+анча турса шарофат, ращмат,

Кетса мещнатларинг оло кетгай. (139-140-б.)

Кыринадики, \азал жанридан фар=ли ыларо=, унинг ма=таъ =исми тушуб =олган былади. Хал=нинг о\заки нут=ига нисбатан фав=улодда я=ин, яъни мещмон келиши билан уйингизга барака келади, уларнинг =адами щар =андай балоларни щайдайди, улар турган сари уйингизга «шарофат», «ращмат» ё\илади, кетганларида «оло», яъни «неъмат кетади» деган умумий маъно ётади.

Хуллас, адабий истилощда ызининг муста=ил поэтик белгиларига эга былган, маъно йыналиши ани= чегараланмаган =итъаларида фалсафий, ахло=ий, таълимий масалалар ифодаланган.

Сарёмий лирик асарлари ичида шеъриятнинг «довру\дор» шакли былган рубоийлари щам мавжуд.

Нотавонлик кишини рощатидур,

Рощати гышаи =аноатидур.

Бир масал бор, эл аро машщур:

Чумолини =аноти офатидур. (138-б.)

Бу ерда яна бир нарсани щисобга олиш керак. Асрлар давомида рубоий фа=атгина арузнинг щазаж бащридаги ахрам ва ахраб шажарасида ёзилган. Илми аруз назариётчилари ва амалиётчилари рубоийнинг фа=атгина шу вазнда ёзилиши лозимлигини махсус таъкидлаганлар1. Ушбу рубоийнинг вазни эса фоилотун-мафоийлун-фаилун, бинобарин, у хафифи мусаддаси махбун вазнидадир. Бу щол анъанавий шеър назариясига ызгариш киритади ва уни =айта кыришни та=озо этади.


Шоир рубоийларидаги мазмун ва мавзуга келадиган былсак, уларнинг \оят щаётий ва табиий асосга =урилганини таъкидламо=чимиз. Ю=оридаги рубоийда фалсафий кашфиёт йы=, шоир тамоман айтилмаган фикрни биринчи былиб айтаётгани йы=, лекин ундаги «нотавонли\»нинг «рощат» эканлиги ща=идаги фикр мажозий ва сермаъно былиб, фикрнинг оригиналлигига далолатдир.

Худди шундай фикрни унинг фардлари ща=ида щам айтиш мумкин. Ю=орида кырсатилганидек, Юсуф Сарёмий ушбу =ис=а, ихчам жанрдаги бу туркум шеърларида мущим фалсафий =арашларни илгари суради. Девоннинг 141-142 бетидан ырин олган тубандаги мисралар бу фикримизни асослайди, деб ыйлаймиз:

Киши бу дащр аро =олса кыб мащал,

Балодур =ариб былса щам камба\ал.

Бу ыринда шоир «Ща= жамолига етмо=лик бу фоний дунё «бало»ларидан со=ит былмо=дир» деган фикрни билдиради, зеро бу алдамчи дунёда камба\ал, яъни энг щалим олийжаноб бандалар щам «бу дащр аро кыб мащал» =олишлик билан ыз гунощларини орттириши мумкин.

Сарёмий асарларида ана шундай шаф=атли былишга даъват этгувчи мисралар щам тез-тез учраб туради. Инчунин, форсий тилда ёзилган тубандаги фардида щам шаф=атли былмо=ликка ишора =илади:

Шаф=ат нимаи зи иймон аст,

Шаф=ат одати мусулмон аст.

Мазмуни:

Шаф=ат иймоннинг бир жузъидир,

Шаф=ат мусулмонларнинг одатидир.

Кыринадики, мазкур жанрда битилган асарлар ызларининг тематикаси ва \оялари жищатидан шоирнинг \азаллари билан щамощанг.

Сарёмий девонида \азалдан сынг кыпро= ырин олган шеърий шакл мухаммасдир. Шоир мажмуасидаги 25 мухаммаснинг 6 таси Фузулий \азалларига, 3 таси Навоий \азалларига бо\ланган.

Шунингдек, =олганлари Щофиз Шерозий, Озарий, Соиб Бо=ий Афанди, Амирий, Нажиб Щинду, Камий, Андалиб каби шоирларнинг \азалларига ёзилган тахмислардан иборат.

Сарёмий ыз устозлари \азалларига тахмис бо\лар экан, улар илгари сурган \оявий мазмунни ривожлантиради. Шоир тахмислари ыз асоси былган \азаллар билан \оявий-бадиий жищатдан бирикиб кетган ва тугал асарларга айланган тахмислардир.


Сарёмийнинг муста=ил ёзган мухаммасларида шахсий таассуротлари лирик тарзда ифодаланади. Шоирнинг «Манга бир нозанин олма берди васл бо\индин» мисраси билан бошланадиган мухаммасида инсоннинг энг мураккаб рущий щолатлари, унинг ички щиссиётлари, шодлик ва азоблари ща=ида гап кетади.

Сарёмий иш=ни тараннум =илар экан, унинг камолотидаги асосий восита маъшу=а, ёр эканлигини алощида таъкидлайди. Шу ёр туфайли инсонда иш= пайдо былади, иш= эса инсонни камолотга етказади, уни маънавий жищатдан улу\лайди.

Шоир мухаммасда ыз маъшу=аси билан былган висол айёмини ва унинг тафсилотларини чизади:

Манга бир нозанин олма берди васл бо\индин,

Яна сармаст =илди май тутиб гулгун аё\индин

Кызимни =илди равшан партави щусни чаро\индин,

Томоша айладим, ул мощирыни щар =аё\индин,

Латофатда кыринур эрди сув ичса тамо\индин. (73-б.)

/азалга нисбатан щажман катта ва мураккаб былган мухаммасларда щам Сарёмий ызлигини тыла намойиш эта билди. Юсуф Сарёмий таржиъбанд жанрида щам =алам тебратди. Шоир девонида 7 та таржебанд (84 мисра) щамда 9 та марсия таржиъбанд (108 мисра) бор былиб, улардаги бандлар ва байтларнинг сони бир хил –12 мисрадан иборат. Девондаги биринчи таржиъбанд шундай бошланади:

Мани, \ам, мунча щам таклифи сащройи жунун этма,

Фиро=и щажр, аф\онимни кун-кундин фузун этма,

Фалакдек, до\и щасрат, жоми айшим сарнигун этма,

Щазин кынглумни вайрон айлама, щолим забун этма.

Таржиъбанд шу тарзда давом этади. Мисраларда шоир рущий щолатининг ифода этилиши асарнинг таъсир кучини оширади.

Сарёмийнинг адабий мероси ты\рисида сыз борганида, унинг таърихлари ща=ида щам алощида тыхташ зарурати бор. Шоирнинг таърих формасида ёзган асарларидан девонда 5 та намунасини учратдик. Девоннинг 92-бетида «Тарихи айвони Акмалбой дар шащри Сарём» деб номланувчи 14 мисрадан иборат таърихи келтирилган. Ушбу таърих щижрий 1324 (мелодий 1906) йилда ёзилган былиб, унда сайрамлик Акмалбой деган бир мущандис ытганлиги ва унинг чиройли уйлар =урганлиги ща=ида гап боради.


Тошканддаги масжид ща=ида «Тарихи масжиди дар Тошканд» (щижрий 1325 й.) деб номланган таърихида Орифжон номли кишини Тошканд шащрида масжид =уриб хайрли иш =илганлигини =айд этади.

Хайржы, некхощ Орифжон

Сид=у ихлос ила дилу жондин.

Айлади масжиди рафиъ матин

Сарф этуб на=длар фаровондин. (118-б)

Шеърнинг таърих формасида ёзилган ю=оридаги байтлардан кыринишича, Сарёмийни кыпро= мадраса =урилишлари =изи=тирган. Шоир бундай =урилишдан хурсанд былганидан

Кимки масжид =илур барои худой,

Ща= берур быстони ризвондин

Дея хайр иши =илувчиларни ра\батлантиради. Бундан таш=ари яна турли =урилишлар тарихи ва тавсифи щамда улар ща=идаги маълумотлар шоирнинг «Фит тарихи манзар», «Тарихи мещмонхона дар Тошканд» (117-119 бетларда) каби таърихларда ыз ифодасини топади. Жумладан, Тошканддаги машщур мещмонхоналардан бирининг Щожи Абдулматлаб деган киши томонидан жуда гызал ва зийнатли =илиб таъмир этилиш во=еалари «Таърихи мещмонхона дар Тошканд» шеърида кенг ва батафсил ифодаланган. Масалан, унинг ё\оч усталиги ща=ида шундай тыхталиб ытган эди:

Чыпкорида ончунон тардаст,

Етар ондин =уру= ё\очга жон.

Девондан яна Тошкентдаги «Бекларбеги» мадрасасининг бош мударриси Бащодирхон ща=идаги «Тарих барои фавт ин марсия щазрати Бащодирхон махдум Тошкандий мударрис Бекларбеги» (1327) сарлавщаси остида битилган 40 мисралик таърих-марсияси «илм чиро\и» былган «муфассиру мухаддиси мударрис» Бащодирхоннинг вафоти ва у билан бо\ли= изтиробларини ифодалайди:

Фи\он дастингдин, эй дунёи фоний,

Щама тыйинг аза, эй мотаморой.

Мунингдек маъдани илму фазойил,

+азодин былдилар туфро\ аро жой. (125-126-б.)

Таърихларнинг яна бир мущим жищати шундаки, уларда кыпро= Тошкент шащри учун характерли былган во=еалар акс этади, улар кыпинча тошкентлик бирор илму дониш эгаси, ёхуд танилган щунарманд меъмор ё былмаса ызининг щайру сащовати, эзгу ишлари билан танилган бирор амалдорга ба\ишланади. Бу эса шоирнинг Тошкент щаётини анча яхши билганидан дарак беради.


Сарёмий ижоди ызбек адабиёти тарихидаги марсия жанрини ырганиш ну=таи назаридан щам нищоятда характерлидир. Девонга шоирнинг 5 та марсияси киритилган. Улар «Марсия дар ман=абат Щазрат Султон Хыжа Ащмад Яссавий Нуруллощ мар=ад»1, «Марсия таърих вафоти жаноб Тожихон Эшон Афанди», «Дар ман=абат Щазрат Шайхованд Тащур Нуруллощ мар=ад» (форсий тилда)2, «Босмачилар =ылида шащид был\он тошкентлик Саййид /улом Хыжа Нуруллощ мар=ад»3 кабилардан иборат.

Сарёмий марсияларидаги афсус-надомат, щасратлар реал инсоний кечинмаларга асосланган. Чунончи, тошкентлик Саййид /улом хыжанинг фожиали вафоти муносабати билан ёзилган марсияси:

Эй хазон илкида ылмо=дин бащор ыл\он шащид,

+атра-=атра =онидин юз лолазор ыл\он шащид

деб бошланиб, мисралар давомида фалакдан шикоят =илиш кайфияти сезилади. Сарёмий марсияларининг оригиналлиги шундаки, янги сыз, янгича маъно берадиган щаётий, оригинал образлар ихчам ва мазмунли иборалар билан иш кыради. Шоир ыз марсияларида айрили= туй\уларини «Эй найи хомим наво соз эт, наволар йи\ласун» каби ажойиб таъсирли иборалар билан ифодалайди. Шунингдек, шоир марсияларни ёзишдан ма=сад =илиб вафот этган кишини хотирда са=лаб =олиш билан бирга даврнинг иллатларини фош =илиб, ыз норозилигини кенг хал= оммасига етказишни олади. Бу билан марсиянинг бадиий =иммати янада ортади.

Кыринадики, Сарёмий девонида анъанавий \азал ва рубоийлар, мухаммас ва фардлар ыша жанрларнинг ранг-баранглигини таъминлабгина =олмасдан, айрим тарихий во=еа ва саналарни тиклашда, уларнинг содир былган даврини ани=лашда ва бош=а хил ну=таи назаридан щам китобхон тасаввурини тылдиради ва уни Сарёмий яшаган ХIХ аср охири ва ХХ аср бошларидаги адабий мущитнинг ызига хос хусусиятларини англашга ёрдам беради.

Шоир «Девон»и устидаги изланишларимиздан =уйидаги хулосалар келиб чи=ади:

Юсуф Сарёмий тириклик чо\ида девон тузмаган. Унинг вафотидан кейин шогирди Тавалло томонидан шоирнинг тар=о= щолдаги шеърлари «Девон» шаклига келтирилган. Котиби Мулла Ытаб Шошийдир. Девоннинг тузилишига ба\ишлаб Камий, Хислат, Васлий каби шоирлар таърих шеърлар битганлар.


«Девон»дан шоирнинг 12 адабий жанрда ёзилган шеърлари жой олган. Девоннинг асосий =исмини \азал, мухаммас ва фард жанрларида ёзилган асарлар ташкил =илади.

Сарёмий «Девон»ининг =ылёзма нусхасини учратмадик, тошбосма нашрлари Абу Райщон Беруний номидаги Шар=шунослик институтида, соби= Щ.Сулаймонов номидаги +ылёзмалар институтида щамда Андижон шащар Адабиёт ва санъат музейида са=ланади.<< предыдущая страница   следующая страница >>