shkolakz.ru   1 ... 5 6 7 8 9

Х У Л О С А

Ызбекистон муста=илликни =ылга киритгандан кейин ызимизни, ызлигимизни =айтадан кашф =илишга эришдик. Дунё фозилларининг щайрати ва щурматидаги донишманд боболаримиз яна кынглимиз ва онгиимизга ташриф буюриб, хал= маънавиятининг узвий бир =исмига айланиб бормо=да.

Юсуф Сарёмий шар=а дабиётининг ил\ор анъаналарини мукаммал ызлаштирган щамда ызининг ана шу бой мероси ва анъаналаридан ози=ланган баракали ижоди билан ызбек адабиёти тара==иётига ызига хос щисса =ышган шоир эди.

Сарёмий ызининг инсон рущини улу\ловчи шеърияти билан ыз истеъдодини камол топтирган такрорланмас гызалликлар ижодкори. Шоир Юсуф Сарёмий ызига хос бир олам, бир дунёки, шоир дунёсига кирган сари инсон ызини, ызлигини таниш дарди билан фикран маш\ул былади, яъни инсоннинг ызлигини англашга, гызалликдан зав=ланишга, щаётда ыз ырнига эга былишга ча=иради. Шу билан бирга шоир дин ва тасаввуф масалаларига муносабат билдиради.

Шоир \азалларида айрим поэтик образлар мажозий маънода =ылланилгандек туюлса-да, мощиятан ирфоний мазмун касб этиши матннинг рущи ва ощангидан сезилиб туради. «Май», «майхона», «со=ий», «фонийлик» каби =ылланган образларнинг лирик =ащрамон щолатини, рущий дунёсини белгилашда маълум ащамиятга эга эканлиги шоир тасаввуфий лирикасининг тимсоллар дунёсининг маъно =атламлари ор=али ырганилади.

Вазн, =офия щам шеъриятда жуда зарур ва мущим омиллардандир. Улар мазмунга чу=ур таъсир этади. Мазмунни ёритишга катта хизмат =илади. Шакл маънодан ажралиб =олмаслиги кераклигини яхши тушунган шоир Сарёмий ыз \азалларида шаклдан поэтик воситалардан жуда усталик билан фойдаланади. Бунинг натижасида унинг \азалларида вазн, =офия ва поэтик воситалар хилма-хил ранг-баранг. Улар бевосита мазмун билан бо\лангандир.

Юсуф Сарёмий асарни таъсирчан щамда самимий чи=ишида бадиий тасвирий воситалардан жуда ыринли фойдаланади ва шу ор=али чиройли бадиий лавщалар яратишга эришади.

Мумтоз адабиётимиз тарихида Юсуф Сарёмийнинг муносиб ырни бор. Унинг \азаллари маънавиятимизни бойитишга, адабиётимизнинг ривожига хизмат =илиши шубщасиз.


Тад=и=отда баён =илинган фикр ва мулощазаларни шундай хулосалаш мумкин:

1. Бой маънавиятга эга былган =адим юртимизда муста=илликни мустащкамлаш борасида =из\ин кураш кетаётган бир пайтда ХХ асрнинг бошида яшаган ва замон талабларига жавоб беришга щаракат =илган кыплаб истъедодлар =аторида эътиборли шоиримиз Юсуф Сарёмийнинг щаёти ва ижодини ырганишда катта эщтиёж бор.

2. Барчамизга маълум шарт-шароитларга кып асрлик тарих ва маданиятимиз, хусусан, ХIХ асрнинг II ярми жумладан, шыро адабиётшунослиги учун «мураккаб», «ностандарт» былган Юсуф Сарёмий щаёти ва фаолиятини ва бой меросини ырганишга эътибор берилмай келинди.

3. Юсуф Сарёмий Сайрамда ту\илган, Тошкент адабий мущитида тарбият топган. Туркистоннинг барча эътиборли ижодкорлари билан я=ин ало=ада былиб, ХХ аср быса\асидаги умумтуркистон адабий маданий щаракатчилигининг самараларидан ози= олиб ул\айган. Шу жищатдан буюк ватандоши Ащмад Яссавий анъаналарига соди= =олишга уринган ижодкордир. Сарёмий тасаввуфий адабиётда на=шбанд тари=атининг шеърий сифатларини ызида са=лаган шоирдир.

4. Сарёмийнинг щаёт йылини, илмий биографиясини яратиш ишлари эндигина бошланмо=да. бу борадаги манбаларни тыплаш, саралаш билан улардан фойдаланиш, шоир ижодий меросини ты\ри англаш ва ща==оний бащолашнинг омилларидандир.

5. Юсуф Сарёмий ызидан салмо=ли адабий мерос =олдирган замондошларидан томонидан эътироф этилган Туркистон адабий-маданий щаётида ыз ырнига эга былган шоирлардандир.

6. Шоирнинг девони анъанавий лирикамизни турк адабиётшунослигида «девон адабиёти» деб номланган щодисани бир томондан давом эттирса, иккинчи томондан, давр ощанглари билан бойитади. Янги мазмун, янги рущ олиб киради.

7. Мавлавий Сарёмий лирикаси мощият эътибори ва образлар олами, шеърдаги бадиият салмо\и, мазмун, \оя ва таъсир кучи жищатидан шар= хал=лари тафаккури тарихида мущим ырин тутган тасаввуф таълимотидан бутунлай ажралмаганлигини эътироф этамиз.

8. Шоир Юсуф Сарёмий шеърнинг мазмунигагина эмас, унинг бадииятига, поэтикасига щам алощида эътибор билан =аради. Вазн ва =офиянинг янги-янги имкониятларини излади. Шар=она бадиий санъат (образ) яратишнинг гызал намуналарини кашф этди.


9. Сарёмий лирикани щажв билан омухта =ила олган шоир. Бу жищатдан у Му=имийни эсга туширади. Унинг щам щажвлари конкрет адресга эга. Биро= шоир ахло=ий масалаларга кенг ырин беради. Инсон ва замоннинг кыпро= ахло= билан бо\ли= жищатларини нишонга олади. Унинг щажвиялари бугунги кунгача эл орасида шущрат тутиб келиши шоирнинг щажвий истеъдодидан далолатдир.

10. Юсуф Сарёмий номининг бир =атор замондошлари асарларига киритилиши, унинг шеърларига бо\ланган ынлаб мухаммаслар, назиралар, шоирнинг ыз даври адабиётида катта мав=ега эга былганлигини кырсатади. Бу эса табиики, шоирнинг адабиётимиз тарихида щам ызининг бетакрор ырнига эга эканлигига далолатдир.


1 Каримов И.Ызбекистон буюк келажак сари.-Т., 1998.-Б.137.

1Мущаммад Солищ +орахыжа ы\лининг «Тарихи жадидаи Тошканд» асарига Муродхыжа Солищхыжа ы\лининг ёзган та=риз иловаси. ЫзРФАШИ. А.Носиров фонди 58-иш дафтар.11, 14-15-б.

2 +аюмов П. Тазкираи +аюмий. ЫзРФА ШИ фонди.-Б.323.

3 М.Тош=ин. Тошкент шоирлари. +ылёзма. 2-дафтар. ЫзРФА ШИ архиви.-Т., 1948-Б.78-141.

1 Ызбек адабиёти тарихи хрестоматияси.-Т., 1945.-Б.436-439.

2 Ызбек адабиёти.4-т. 1-к.-Т., 1960.-Б.179-196.

3 Каримов /. Ызбек адабиёти тарихи. 3-к.-Т., 1975.-Б.71: +аюмов Л. Ин=илоб ва ижод.-Т., 1964.-Б.7-8.

4 Зуфаров С. Шоир ва тарихчи. Адабий мерос, 1982,№4-Б.89-91.: Шодиев Э. Юсуф Сарёмий –зуллисонайн шоир. Адабий мерос, 1982. № 6.-Б.75-77.: +осимов Б. Мущаббат ащлининг гулшани ЫзАС 1992 5-июнь.; Валиев Б. Юсуф Сарёмий изидан . Тошкент о=шоми. 1988. № 85.:

1 Абду\афуров А. Зокиржон Фур=ат.-Т., 1977.-Б.218.: Ш.Юсупов. Фур=ат йылларида.-Т., 1984.: Юсупов Ш. Ызбек маърифатпарварлиги ва Фур=ат.-Т., 1992.: Жалолов А. Ызбек маърифатпарвар демократик адабиёти.-Т., 1978.-Б.134.


2 +осимов Б.Излай-излай топганим.-Т., 1983.-Б.272.

1 Тарихи жаидаи Тошканд. ЫзРФАШИ +ылёзма. Инв.№5732. Мазкур асар икки жилдлик былиб, муаллифининг тыла номи Мущаммад Солищ +орахыжа ы\ли Тошкандийдир. Асар форс тилида ёзилган. Биринчи жилдда Темур давридан бошлаб ман\итлар сулоласини ушбу асар муаллифи давригача былган щукмронлиги, 2-жилдда эса +ы=он хонлигининг Бобур замонасидан кейинги пайтларгача былган тарихи баён =илинади. китоб 1279 щижрий йилда (1863) бошланиб, 1307 йилда (1890м) щам тугалланмаган эди. Китобнинг умумий щажми 747 вара=. Муродхыжа домланинг та=риз ва иловаси китобнинг 2-жилдидан жой олган. 2-жилднинг щажми 376 вара=. Илова шундан кейин (377 вара=дан) бошланади ва 4 вара=ни (8бет) ташкил этади. (китобнинг ички му=овасида А.Носировнинг шундай изощи бор: «Тарихи жадидаи Тошканд»нинг бу нусхаси (инв.№5732-Т.М) фа=ат 2-жилди былиб, 1-2-жилд деб кырсатилиши хато былган экан. 7791 ра=ам билан белгиланган =ылёзма асл нусхасига солиштирилиб кырилганда бу нусха фа=ат 2 жилд былиб чи=ди. 7791 инв. ра=амли нусхада 1-2-жилд мукаммал экан. А.Носиров. (22-май, 1950.Тоошканд) Та=риз илова эса 5732 ра=амли китобнинг 2-нусхасига ёзилган.)

1 ЫзФАШИ. А.Носиров фонди. 98-иш дафтар. А.Носировнинг та=риз-иловани кычириб олишига асосий сабаб =илиб унинг «жуда майда щарфда ёзилгани»ни ва ы=увчиларга =ийинчилик ту\диришини ычиб кетиш эщтимоли борлигини кырсатади.

2 Мущаммад Солищ +орахыжа ы\лининг Тарихи жадидаи Тошканд» асарига Муродхыжа Солищхыжа ы\лининг ёзган та=риз-иловаси. ЫзРФАШИ А.Носиров фонди. 58-иш дафтар. 11-14-15-18-б.

1 +аюмов П.Тазкираи +аюмий. ЫзРФАШИ. 323-б.

2 Ызбек адабиёти тарихи хрестоматияси.-Т., 1945.-Б.436-439.

3 Бу \азал ва таркиббандларнинг аксарияти шоирнинг девонида учрайди. Биргина «Бащори ноз эрур бо\ ичра щуснингни намудор эт, Чаман раънолари\а хад рухсоринг падидор эт» матлали \азалини девонда учратмадик. Девонда «эт» радифли \азаллар 2 та. Бу эса шу радифдаги 3 \азал былади. Афсуски, ношир тад=и=отчи \азал келтирилган манбани кырсатган эмас.


1 Мыминжон Тош=ин. Тошкент шоирлари. ЫЗФАШИ. +ылёзма дафтар. Т., 1948.-140-141-б.

2 Мущаммаджонов М. Турмуш уринишлари.-Т., 1976.-325.

1 +аюмов Л. Ин=илоб ва ижод.-Т., 1964.-Б.708.: Каримов /.Ызбек адабиёти тарихи.-Т., 1975.-Б.71-142.

1 Юсуф Сарёмий. /азаллар. Шар= юлдузи, 1990. 25-б.

2 Мирхолдоров М. Юсуф Сарёмий.-Чимкент: Сайрам, 1990.

1 Абду\афуров А. Буюк бешлик сабо=лари.-Т.,1995.-Б. 80-83.

1 Абду\афуров А. Яли-яли кимники?-Ызбек тили ва адабиёти, 1963.-№1.-Б.66-67.

1 Шоир отасининг номи ща=ида манбаларда щар хилликлар бор. Чунончи, «Тазкираи +аюмий»да ы=иймиз: «Бу шоирнинг номи Мущаммад Юсуф былиб Мущаммад Яъ=уб ы\лидур» (+аранг: «Тазкираи +аюмий». +ылёзма А. 143-=ылёзма. 323-бет. А.+аюмов шахсий кутубхонси.) Афсуски, ушбу маълумотнинг =аердан олинганлиги айтилмаган. «Тарихи жадидаи Тошканд»га ёзган Муродхыжа домланинг иловасида щам Яъ=уб деб берилган. Тад=и=отчи С.Зуфаров эса Юсуфнинг отасини Мущаммад Яъ=уб деб келтирадики, буларнинг манбаи битта былиши керак. (+аранг: Шоир ва тарихчи. Адабий мерос. №2-Б.89-91) +олган манбаларнинг щаммасида Абдишукур деб тилга оладилар. (Сайрамлик М.Мирхолдоров билан сущбат материалларидан. 1995 й. 10-май. Сайрам.) Биз щам шу ном устида тыхталдик. Бу ерда яна бир нарсани щисобга олиш керак. Шар=да муаллифлар ыз ота-боблари билан бо\ли= тафсилотларни бераверишни кып щам хуш кыравермаганлар. Шощлар, шащзодалар, улу\ авлиёлар ща=идагина тафсилотлар берилган. Щатто Навоийдек улу\ шоирнинг щам ота-боболари ща=ида кам маълумот са=ланиб =олганлиги, онасининг эса щалигача номини щам билмаслигимизнинг сабаби щам шунда.

1 Сайрам – Сарём деб щам аталади. Мовороуннащрнинг =адим шащарларидан. Бир ва=тлар «Мадинатул байзо» (О= шащар), «Урунгкент», «Исфижоб» дейилган.


2 +аюмов П. Тазкираи +аюмий.-Б. 323

3 М.Мущаммаджонов. Тошкент шоирлари.-Б.436

1 Девони Мавлавий Юсуф Сарёмий. ЫзФАШИ. Инв№118.-Б.154. (Кейинги ыринларда сащифалар =авс ичида кырсатилади.)

2 Бу ерда яна бир нарсани щисобга олиш керак. Гап мелодий эмас, щижрий, яъни щар йили 354 кундан иборат былган щижрий 70 устида кетмо=да. Шунда Сарёмийнинг «етушганда етмиш\а» «ажал домонини тут»гани ща=и=атга рост келади.

3 Муродхыжа домла. Тарихи жадидаи Тошканд.-Б. 15-14.

4 Пылатжон +аюмийнинг маълумотида айрим ноани=ликлар щам бор. Жумладан, «+ози Байзо» «+азо Байзо» шаклида берилади: «+ози Байзо» номли мозор мащаллада шул мозоргощ ёнида яшаб... шул мозор =абристонига дафн этилмишдур» (+аранг: Тазкираи +аюмий. 323-б.) Бизнингча бу «+ози Байзо» былиши керак. «+ози Байзо (Байзовий) Сайрамда ытган улу\лардан бирининг номидир.»

1 Муродхыжа домла. ЫзФАШИ.А.Носиров фонди.58-иш дафтар. 14-15-б.

1 Мирхолдоров М. Сайрам тарихи.-Чимкент, 1991-Б.27.

1 Мыминжон Тош=ин. Турмуш уринишлари.-Б. 141.

1 Жалолов А. Ызбек-маърифатпарвар демократик адабиёти.-Т., 1978-Б. 13.

1 Мыминжон Тош=ин «Тошкент шоирларининг таржимаи щоллари». +ылёзма.-Б. 71.

1 Муродхыжа домла. «Тарихи жадидаи Тошканд». ЫзФАШИ. А.Носиров фонди.58-иш дафтар.-Б.15.

1 М.Мирхолдоров тыплаган материаллардан. Сайрам.1985. 10 май. (Хотиралар М.Мирхолдоровнинг шахсий архивидан олинди.)

1 Буни Юсуф Сарёмийнинг щозирда Тошкент вилояти О==ыр\он тумани «О==ыр\он овози» газетасининг бош мущаррири былиб ишлаётган набираси Абдулла Маъдиев тузган ва М.Мирхолдоров =ылида са=ланаётган ихчам шажара щам тасди=лайди. +уйида уни айнан келтирамиз: Шажара. Юсуф Сарёмийнинг Маъди Махсум, Маъдазим Махсум, саъдулла исмли ы\иллари былган. 1. Маъди Махсум. Бу кишининг уч ы\ли ва тырт =излари былган.2. Маъдазим Махсум. Унинг уч фарзанди былган. 3. Саъдулла – ёшлик чо\ларидаё= вафот этган. Маъди махсум авлодлари: Бу кишининг уч ы\ли ва тырт =изи былиб, ы\иллари Тошкент вилояти, О==ыр\он тумани Олимкент =ыр\онида яшаганлар. Мадамин – (рафи=алари Дилшодой). Уларнинг катта ы\илларининг исми Насрулло былган. у киши ТошДунинг тупро=шунослик факультетини тугатиб Вотинцев номли жамоа хыжалигида партком секретари лавозимида ишлаган. Шундан кейин «Коммунизм» жамоа хыжалигига раис =илиб сайланган. Сынг касалга чалиниб вафот этган. Мадаминнинг Замира исмли =изи ва Нуриддин деган ы\ли былган. Ы\ли ТошДУнинг журналистика факультетини битирган. Тошкент вилоят партия инструктори, Быстонли= райион партия =ымитаси 2-котиби, /алаба район ижроия =ымитаси раиси ва /алаба райони партия =ымитаси ! котиби лавозимларида ишлаган. Щозирги кунда «+ан=а» жамоа хыжалиги бош=аруви раиси лавозимларида ишлаб келмо=да. Зулайщо – Маъди Махсумнинг =изи. Тошкентда яшаган (куёви Толиб) уларнинг бир ы\ил, икки =изи былган. Ы\лининг исми Аъзам. 1941-45 йиллардаги урушга кетиб =айтмаган. +излари Зубайда, Убайралар савдо ишлари билан шу\улланганлар. Хумайро -=изи (куёви Аъзам) унинг Назираой, Рощила исмли =излари ва Тошмущаммад дегавн ы\ли былган. Щамида- (куёви Ытавой) Сайрамда яшаганлар. Уларнинг Тавгул ва Илашвой исмли ы\иллари бор. Солища – куёвлари Мирмусо) Ирсой деган =изи былган.Убайдулла – (рафи=алари Улбике, унинг вафотидан кейин Щадича) Убайдулланинг Файзулло, Жамила, Щалима, Ращматилла, Жаббор деган фарзандлари былган. Зикрулло- (1912-1988) (рафи=алари Турсуной) Уларнинг тырт ы\ли ва бир =изи бор. Катта ы\иллари Абдулла. ТошДу журналистика факультетини тамомлаган. Щозир «О==ыр\он овози» рызномасига мущаррирлик =илади. Щамидулла – Вотинцев номли жамоа хыжалигида тракторчи. Хабибулла – Олимкентдаги НПО «Сигнал» заводида директор ыринбосари. Щалилулла – Олимкентдаги 46-автокорхона щайдовчиси. Ойжамол – ногирон.


Маъдазим махсум авлодлари: Лутфулла- рафи=аси Ибодат. Тошкент шащрининг Чи\атой дарвоза мащалласида яшаб, 44-АТСда хизмат =илган. Щикматилла, Асатулла,+удратилла, Азиза, шощида исмли фарзандлари бор. Мущаммад рафи=аси Назокат. Уларнинг Щалил, Щамид, Хайрулло исмли уч ы\ли былган. тошкентда яшаганлар. Ирисмат -рафи=аси Холбуви. Сайрамда яшаганлар. Уларнинг Барно, Доно исмли =излари былган. (Абдулла Маъдиев. Юсуф Сарёмий авлодлари ща=ида билганларим. Шажара. О==ыр\он-1995 йил) (Биз бу ыринда Юсуф Сарёмийнинг невара, чевараларининг рыйхатини бериш билангина чекландик. Аммо =ылимизда шоирнинг ундан кейинги авлодларининг рыйхати, уларнинг яшаш ва хизмат жойлари ща=ида щам маълумотларимиз бор.)


1 +аюмов П. Тазкираи +аюмий.-Б.323. Бизнингча, щижрий щисобнинг мелодийга айлантиришдаги фар=дан келиб чи==ан. Шоир вафотига ба\ишланган марсия –тарихларнинг барчасида унинг вафот санаси 1332 щижрий деб кырсатилган. Бу сана 1912-1913 мелодийга ты\ри келади. Ойи ани= маълум былмагани учун П.+аюмий 1913 йил деб белгилаган кыринади.

2 Мущаммаджонов М. Турмуш уринишлари.-Т., 1976.-Б.297<< предыдущая страница   следующая страница >>