shkolakz.ru 1
2010 жылғы ақпан-наурыз айында оқу залына түскен жаңа кітаптар


22.6(5Қаз)

М32

Машани А. Айдын айалдамалары. – Алматы: Алатау, 2008. – 293 б.

28(5Қаз)я2

Қ18

Қазақстан табиғаты. 2 том. Ж-Қ. – Аламты: Қазақ энциклопедиясы., 2008. – 388б.: сур.

Тарих. История

63.3(5Қаз)

Б38

Бейсенбайұлы Ж. Шоқан. – Алматы: «Қазақстан», 2009.- 608 б.+16 б.суреттер

63.3(5Қаз)

Қ17

Қазақ хандығы мен Цин патшалығының саяси-дипломатиялық қатынастары туралы Қытай мұрағат құжаттары. Т1. – Алматы: Дайк-пресс, 2009. – 455 б.

63.3(5Қаз)

Қ18

Қазақстан тархы этникалық зерттеулерде. 5 том. Тама. – Алматы: Алаш, 2009. – 431 б.

63.3(5Қаз)

Қ18

Қазақстан тархы этникалық зерттеулерде. 6 том. Тама. – Алматы: Алаш, 2009. – 439 б.

63.3(5Қаз)

Т93

Тынышпаев М. Политические выступления, научные труды, документы.- Алматы.-«Қазақстан», 2009. – 312 с.+8 стр.фото

63.4(5Каз)

Ш18

Шалекенов У. Город Баласагун в Ү-ХІІІ веках./ Пер. с каз. Жумалиевой Б.К.- Алматы: «Жибек жолы», 2009. – 272 с+16с.ил.

Экономика

65.29(5Каз)

С12

Сабден О.С. Экономика производства и рынок.- Алматы, 2009. – 311 с.


65.5

И80

Иришев Б. Путьв Европу: опыт интеграционной модели: (эволюция, ценности, проблемы). – Алматы: Раритет, 2009. – 567 с.

65.9(5Каз)

А93

Аубакиров Я.А. Национальная экономика: теоретико-методологические и практические проблемы развития. – Алматы: Раритет, 2009. – 512 с.

65.9(5Каз)

К77

Кошанов А. Национальные экономические интересы и отношения собственности. – Алматы: ИД Экслюзив, 2009. – 536 с.

65.9(5Каз)

С12

Сабден О.С. Конкурентноспособная экономика и инновации: монография. – Алматы, 2009. – 151 с.

65.9(5Қаз)

С12

Сәбден О. Кәсіпкерлік. – Алматы: Эксклюзив, 2009. – 250 б.

Саясаттану. Құқықтану. Политология. Право

66.3(5Каз)

К97

Кыдыралина Ж.У.Нация и история. – Астана: Елорда, 2009. – 304 с.

67(5Каз)

Б56

Борчашвили И.Ш. Коррупционые преступления: закон, теория и практика. – Алматы, Жеті жарғы, 2009. – 488 с.

67.3(5Қаз)

Қ19

Қазақтың ата заңдары. Он томдық. ТХ. Древний мир права казахов. – Алматы: Жеті жарғы, 2009. – 590 б.

67.405(5Каз)

Н90

Нургалиева Е.Н. Комментарий к Трудовому Кодексу РК. (по состоянию законодательства на 1сентября 2009 года). – Алматы: Жеті жарғы,2009. – 656 с.


67.400.6(5Каз)

М74

Могильницкий В.М. Наш Назарбаев: худож-докум.издание. – Астана: Елорда, 2009. – 237 с.:ил.

67.410(5Қаз)я7

Н86

Нұрмашев Ү. Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу құқығы.- Алматы: Жеті жарғы, 2009. – 399 б.

Ғылым. Наука. Спорт

72.3(5Каз)

М38

Машани А. Аль-Фараби и современная наука.Солнечные часы в Казахстане. Т 8.– Алматы:Алатау, 2008. – 218 с.

75.1(5Қаз)

Қ17

Қазақ олимпиадашылары. Т1. – Астана: Ер-Дәулет, 2009. – 559 б.

Филологиялық ғылымдары. Филологические науки

81.2Қаз

Ә55

Әлімбек Г.Қазақ тілі: бастауыш деңгейге арналған. – Астана: Педагогика Пресс, 2009.- 143 б.

81.2Қаз

Ә55

Әлімбек Г.Қазақ тілі: орта деңгейге арналған. – Астана: Педагогика Пресс, 2009.- 128 б.

81.2Қаз

Қ77

Құрманбайұлы Ш. Терминтанушы құралы: сөздік-оқулық. – Астана: Педагогика-Пресс, 2009. – 223 б.

82.3(5Қаз)

Қ44

Қасқабасов С. Ойөріс: фольлор туралы. – Астана: Астана полиграфия, 2009. – 318 б.

83.3(5Қаз)Қаз6

Ә22

Әдеби өмір шежіресі: құрастырған Ә.Нарымбетов, Е.Жаппасұлы, С.Қажи.- Алматы: «Ан арыс», 2009. – 672 б.


83.3(5Қаз)я2

Қ18

Қазақстан жазушылары:аңықтамалық. – Алматы: «Ан Арыс», 2009. – 480 б.

83.3(5Қаз)Қаз6

Н86

Нұрғали Р. Діңгек.Екі томдық. Т1. – Алматы: «Арда», 2009. – 592 б.

83.3(5Қаз)Қаз6

Н86

Нұрғали Р. Діңгек.Екі томдық. Т2. – Алматы: «Арда», 2009. – 680 б.

83.3(5Қаз)Қаз6

С31

Сейсенұлы Д. Шәкәрім. – Алматы: «Қазақстан»,2008. – 256 б.+16 б.суреттер

Көркем әдебиет.Художественная литература

84(5Каз)Каз1

П67

Поэзия жырау и акынов. Пер. с каз. О.Жанайдарова. – Астана: Аударма, 2009. – 304 б.

84(5Каз)Каз6

Е55

Елубай С. Одинокая юрта: трилогия. Пер. с каз. Л.Космухамедовой, А.Жаксылыкова. – Астана: Аударма, 2009.-552 с.

84(5Каз)Каз6

М91

Муртаза Ш.Луна и Айша. Пер. с каз. Г.Нурбек. – Астана: Аударма, 2009. – 488 с.

84(5Қаз-4Пав)Қаз6

Қ14

Қадырова Ж. Жетінші қабат. – Павлодар,2009. – 86 б.

85.31(5Қаз-4Пав)

Ж87

Жұматов Ғ. Астанам әсем – асқақ ән.-Павлодар: ЭКО, 2008. – 48 б+электрондық диск

Дін. Мистика.Ой бостандығы. Религия.Свободомыслие

86.38(5Қаз)

Д33


Дербісәлі Ә.қажы Қазақстанның мешіттері мен медреселері. – Алматы, 2009. – 496 б.

86.38(5Қаз)

М32

Машани А. Шаңырақ. 10 том. Алматы: Алатау, 2008. – 234 б.

Философия

87

М90

Мукашев З. Вехи на путях познания. – Астана: Елорда, 2009. – 214 с.

87.3(5Қаз)

Ә55

әл-Фараби Ә. Музыка туралы үлкен кітап. Он томдық. Т8. – Астана: Лотос-Астана, 2008. – 358 б.

87.3(5Қаз)

Ә55

әл-Фараби Ә. Музыка туралы үлкен кітап. Он томдық. Т9. – Астана: Лотос-Астана, 2008. – 383 б.

87.3(5Қаз)

Ә55

әл-Фараби Ә. Әл-Фараби мұрасы: қазақстандық философиялық зерттеулер. Биобиблиография. Он томдық. Т10. – Астана: Лотос-Астана, 2008. – 358 б.

87.3(5Қаз)
Е87

Есім Ғ. Саяси философия: ақме-қоғам мәселелері. – Астана: Елорда, 2009. – 375 б.