shkolakz.ru 1
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІҚАРАҒАНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК

ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ


«БЕКІТЕМІН»

оқу ісінің проректоры

__________ ЕГОРОВ В.В.

« _____» _________ 2013


6М071000 «МАТЕРИАЛТАНУ ЖӘНЕ ЖАҢА МАТЕРИАЛДАР ТЕХНОЛОГИЯСЫ» МАМАНДЫҒЫ БОЙЫНША МАГИСТРАНТТАРҒА АРНАЛҒАН ТҮСУ ЕМТИХАН ТАПСЫРМАЛАРЫ МЕН БАҒДАРЛАМАСЫ


ММ және Н кафедрасы

Құрастырғандар: доц., т.ғ.к. Шарая О.А.

доцент., т.ғ.к. Исин Д. К.

аға оқ. Тулегенова Ш.Н.


2013


6М071000 «Материалтану және жаңа материалдар технологиясы» мамандығы бойынша магистрантарға арналған түсу емтихан пәндер тізімі


№ р\р

Пәндер атауы

Сұрақтар саны

1

Материалдар өндірісінің технологиялық үрдістері

25

2

Материалдар өндірісінің технологиялық жабдықтары

25

3

Материалдардың физикалық қасиеттері

25


Емтихан жазба түрде өтеді. Әр билетте үш сұрақтан бар (тізімдегі пәндер бойынша бір сұрақтан) және тізімдегі пәндер бойынша бір тапсырмадан. Тапсырмалардың үлгілік түрлері бағдарламада келтіріледі.


«Материалдар өндірісінің технологиялық үрдістері» пәні бойынша түсу емтихан бағдарламасы:

Тақырып 1. Қара металдар өндірісі.

Тақырып 2. Алюминий, магний, титан, мыс өндірісі.

Тақырып 3. Құйма өндірісі.


Тақырып 4. Пластикалық деформация тәсілдерімен дайындамаларды алу.

Тақырып 5. Пісіру әдісімен тіркеуіш емес қосылыстарды алу.

Тақырып 6. Пластмасса мен резеңке техникалық бұйымдардың классификациясы және құрамы.


Пән бойынша сұрақтар
:


 1. Темір кенінің ерекшелігі. Байыту әдістері.

 2. Агломерация үрдістері және шикем тастар (окатыш) өндірісі.

 3. Домна пешінің құрылғысы және жұмыс істеу қағидасы.

 4. Домна пешінде шойын балқыту.

 5. Болат алудың конвертерлі әдістері.

 6. Болат өндірудің мартеновтік әдістері.

 7. Электрлі пештерде болат алу.

 8. Болат алудағы қазіргі тәсілдердің салыстырмалы және техникалы-экономикалық көрсеткіштері.

 9. Болат құю және оның құймаларын жақсарту.

 10. Құймаларды дайындау әдістерінің классификациясы.

 11. Құмды қалыптарда құймаларды дайындау.

 12. Қабықты қалыптарға құю.

 13. Кокильде құю.

 14. Құйма қорытпаларына қойылатын талаптар.

 15. Құйма сапасына бақылау. Құйма ақауларын түзету тәсілдері.

 16. Металдарды қысыммен өңдеудің физика-механикалық негіздері. Металдарды қысыммен өңдеу тәсілдерінің классификациясы.

 17. Прокаттау үрдісінің мәні.

 18. Тығыздау және созу үрдістері.

 19. Соғу және қалыптау үрдістері.

 20. Доғалық пісіру, оның түрлері.

 21. Түйістіре пісіру.

 22. Көміртекті және легірленген болаттарды пісіру.

 23. Пластмасса классификациясы және құрамы.

 24. Пластмассадан бұйымдарды дайындау технологиясы.

 25. Резеңкеден бұйымдарды дайындау технологиясы.


«
Материалдар өндірісінің технологиялық құрал-жабдықтары» пәні бойынша түсу емтихан бағдарламасы:

Тақырып 1. Болат өндірісі үшін құрал-жабдық


Тақырып 2. Түсті және жеңіл металдар өндірісі үшін құрал-жабдық

Тақырып 3. Құю өндірісіне арналған құрал-жабдық

Тақырып 4. Соғу және прокаттау үшін құрал-жабдық

Тақырып 5. Пісіру өндірісі үшін құрал-жабдық

Тақырып 6. Қыздыру құрылғысы

Пән бойынша сұрақтар
:


 1. Болат өндірісі үшін мартендік пештің жұмысы мен құрылысы.

 2. Алюминий алу үшін электролизер жұмысы және сызбасы. Магний алу үшін электролизер сызбасы.

 3. Құю өндірісіне арналған құрал-жабдық: өзектік машиналар мен автоматтар.

 4. Қысыммен өңдеу алдында дайындамаларды қыздыру үшін құрылғы.

 5. Соғу үшін құрал-жабдықтар түрлері. Жұмыс істеу қағидасы.

 6. Созу. Созуға арналған аспап.

8. Прокаттау кезінде қолданылатын құрал-жабдық пен аспап.

9. Тығыздау кезінде қолданылатын құрал-жабдық пен аспап.

10. Қалыптау кезінде қолданылатын құрал-жабдық пен аспап.

11. Ыстық көлемді қалыптау механикаландыру және автоматтандыру үрдістері.

12. Пісіру трансформаторлары, генераторлар.

13. Түйістіре пісіру үшін құрал-жабдық.

14. Электрлі сәулелі пісіру үшін сызба қондырғысы.

15. Түйістіре жапсарласа пісірудің сызбасы. Жұмыс істеу қағидасы.

16. Түйістіре тіге пісірудің сызбасы. Жұмыс істеу қағидасы.

17. Түйістіре нүктелік пісірудің сызбасы. Жұмыс істеу қағидасы.

18. Металл емес материалдар өндірісі үшін құрал-жабдық.

19. Гидравликалық престер. Тағайындалуы, жұмыс істеу қағидасы.

20. Қыздыру құрылғысының түрлері

21. Прокаттық созудың түрлері және тағайындалуы.

22. Пресс пен ұсақтағыш жұмысының салыстырмалы талдауы.

23. Металды қыздыру кезінде болатын үрдістер.

24. Түсті металдарды балқыту үшін доғалық пештер. Жұмыс істеу қағидасы, құрылғысы.

25. Кислородты ацетильді пісіру үшін құрал-жабдық.«
Материалдардың физикалық қасиеттері» пәні бойынша түсу емтихан бағдарламасы:


Тақырып 1. Электрлік қасиеттер. Қорытпалардың электрлік қасиеттері. Жоғары өткізгіштік.

Тақырып 2. Магниттік қасиеттер. Диамагнетизм және парамагнетизм. Ферромагнетизм. Магниттік материалдар, қолданылуы.

Тақырып 3. Жылулық қасиеттер. Эйнштейн мен Дебай жылу сыйымдылығы. Нақты металдар, қорытпалар мен қосылыстар жылу сыйымдылығы. Жылу өткізгіштік және электр өткізгіштік байланыстары.

Тақырып. Тығыздық және термиялық кеңею. Металдардың сығымдылығы. Тығыздықтың өлшеуi.


Пән бойынша сұрақтар:

1.Металдар мен қорытпалардың электрлік қасиеттерін сараптамалық оқу негізі ретінде Ом заңы.

2.Қорытпалардың электрлік қасиеттері.

3. Холл тиімділігінің мәні. Физикалық мағынада Холлдың тұрақтылығы.

4. Холл тиімділігі көмегімен жартылай өткізгіштердің электрлі физикалық қасиеттерін зерттеу.

5.Компоненттердің химиялық өзара әрекеттесуі кезіндегі электр өткізгіштіктің өзгерісі.

6. Жоғарғы өткiзгiштiк. Матиас ережесі.

7. Қисық магниттеумен сәйкес асыра магниттеу кезінде ферромагнитті материалдарда болатын үрдістерді сипаттаңыз. Қисық магниттеу түрлерін ерекшелеңіз.

8. Магнитті жұмсақ және магнитті қатты ферромагниттік материалдар арасындағы ерекшеліктерді анықтаңыздар. Берілген материалдарға мысал келтіріңіздер.

9. Металдар мен қорытпалардың магниттік қасиеттері.

10. Металдар мен қорытпалардың ферромагниттік қасиеттері.

11.Молекулалар арасындағы олардан қашықтықтағы аралықта өзара қарым-қатынас күш тәуелділігінің графикалық бейнесі. Тартылыс күші мен серпіліс күші үшін бұл тәуелділіктің қандай ерекшелігі бар?

12. Материалдардың магниттік параметрлері. Магниттік материалдар классификациясы.

13. Гистерезис ілмегі.

14.Сызықты диэлектриктерден сегнетоэлектриктерден негізгі айырмашылығы.

15. Қазіргі деңгейде магнитті жұмсақ материалдарды қолдану.

16.Жылулық қасиеттер. Эйнштейн мен Дебай жылу сыйымдылығы.

17. Нақты металдар, қорытпалар мен қосылыстар жылу сыйымдылығы.

18. Нейман-Копп ережесі.

19. Жылу өткізгіштіктің пайда болуы. Жылу өткізгіштік пен электр өткізгіштіктің байланысы.

20. Сегнетоэлектриктердің жалпы ерекшелігі.

21. Диэлектрлік гистерезисдің пайда болуы және оған температураның әсері.

22. I және II тектегі сегнетоэлектриктер және олардың қолдану аясы.

23.Жазықтық пен термиялық кеңеюі.

24. Металдардың сығымдылығының пайда болуы.

25. Материалдар жазықтығының өлшеу тәсілдерін айтып беріңіздер.


Тапсырма мысалдары:

№ 1. Потенциалдардың 3,25 кВ жылдамдатқыш әртүрлілігінен өтіп, индукция сызықтарына перпендикуляр біртекті магниттік аумаққа электрон ұшып кіреді. Аумақтың индукциясы 0,01 Тл, траекториялар радиусы r = 2 см. Электронның үлесті зарядын анықтау. Берілгені: Табу керек: е/m.


№ 2. Орам (виток) радиусы 2 см, 10 А-дағы тоқ қуаты, 1,5 Тл индукциялы біртекті магнитті аумақта еркін орнатылған. Орамның жазықтығына индукция сызықтары перпендикуляр. Орамның диаметрімен сәйкес осьтің айналасында 900 бұрышқа сыртқы күштердің әсерінен істелген орамның бұрылысы кезіндегі жұмысты анықтау. Орамның бұрылысы кезіндегі ондағы тоқтың қуатын өзгермелі емес деп қабылдау. Берілгені: .

Табу керек: А

№ 3. Тоқтың қуаты 10А болатын массасы 2 кг тікелей өткізгіш біртекті магниттік аумақтың әсерінен индукция сызығы бойынша перпендикуляр айнала бастайды. Өткізгіштің жылдамдығы 31,6 м/с тең болғанда қандай магниттік ағын оны басып өтеді?


Берілгені:

Табу керек:


№ 4. 1 кА/м кернеулілігімен магниттік аумақтың индукция сызығына перпендикуляр жазықтықта оның аяқ жағы арқылы өтетін тоқ қуаты 1А, ұзындығы 0,3 м осьтің айналасында бірқалыпты айналатын өткізгіш. 1 минут ішінде 0,1 Дж жұмыс аяқталады. Өткізгіштің бұрыштық айналу жылдамдығын анықтау. Берілгені: Табу керек: .

№5. Біртекті магниттік аумақта протонның импульс сәті 20 кА/м кернеулілігімен 6,6 · 10-23 кг·м2/с тең. Магниттік аумақтың индукция сызықтарына перпендикуляр қозғалатын болса, протонның кинетикалық энергиясын табу. Берілгені:

Табу керек: Е.


ММ және Н кафедра мәжілісінде бекітілген

№ 18 хаттама 14.05.2013ж.

ММ және Н каф. меңг.: ____________ Куликов В.Ю.