shkolakz.ru 1

АО "Интергаз Центральная Азия" объявляет о проведении тендера по закупкам  следующих  товаров, работ и услуг:


  1. Наименование: Корпоративное программное обеспечение Microsoft;

Место и объем поставки: ГО г.Астана, пр.Кабанбай батыра, 19 – 1 кмп. Сроки поставки: Начало с даты заключения договора, завершение до 30.11.2010 года.

Полный перечень закупаемых  товаров, работ и услуг,  их  количество  и  подробная  спецификация  указаны  в тендерной документации.

К  участию в тендере  допускаются  все потенциальные поставщики,  отвечающие требованиям, указанным в пункте 22 Правил закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» и организациями пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына» на праве собственности или доверительного управления.

Пакет тендерной документации можно получить до 11 часов 00 минут времени г. Астаны «14» аперля 2010 года включительно, на веб-сайте «www.intergas.kz», либо по адресу г. Астана, пр. Кабанбай батыра 19, блок B, каб. №801 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 9 до 11:00 часов времени г.Астаны. Необходимо наличие у представителя потенциального поставщика заявки и доверенность на получения копии тендерной документации, а также на присутствие при вскрытии конвертов с тендерными заявками. Тендерная документация предоставляется бесплатно.

Тендерные заявки на участие в тендере,  запечатанные  в  конверты, представляются потенциальными поставщиками в АО "Интергаз Центральная Азия" по адресу: г. Астана, пр. Кабанбай батыра 19, блок В, каб. №801.

Окончательный срок представления тендерных заявок до 10 часов 00 минут времени г.Астаны «15» апреля 2010 года.

Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в 11 часов 00 минут времени г. Астаны «15» апреля 2010 года, по следующему адресу: г. Астана, пр. Кабанбай батыра 19, каб. № B 224.

Потенциальные поставщики, средства массовой информации и их представители могут присутствовать  при  вскрытии  конвертов  с  тендерными заявками. Представители средства массовой информации должны иметь при себе доверенность на присутствие заседания тендерной комиссии.


Дополнительную информацию и  справки можно  получить  по  телефону: 8 (7172)  97-73-07, 97-73-42, факс 8 (7172) 97-70-28, 97-72-28, 97-72-29


«Интергаз Орталық Азия» АҚ мына тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу бойынша тендерді өткізетіндігі туралы хабарлайды:


    1. Атауы: Microsoft корпоративтік бағдарламалық жабдықтама;

Жеткізу орны және көлемі: БО Астана қ., Қабанбай батыр даңғ., 19 – 1 жинақ. Жеткізу мерзімдері: Басталуы шартқа қол қойылған күннен, аяқталуы 30.11.2010 жылға дейін.

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің толық тізбесі, одардың саны мен егжей-тегжейлі сипаттамасы тендерлік құжаттамада көрсетілген.

Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы тікелей және жанама түрде меншік немесе сенімді басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-на тиесілі ұйымдардың тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу ережелерінің 22-тармағында көрсетілген талаптарға жауап беретін барлық ықтимал жеткізушілер тендерге қатысуға жіберіледі.

Тендерлік құжаттама пакетін 2010 жылғы «14» сәуірге Астана уақыты бойынша 11 сағат 00 минутке дейін, «www.intergas.kz» веб-сайтынан немесе Астана қ., Қабанбай батыр д., 19-үй, В-блогы, №801-үй мекен-жайында, Астана уақыты бойынша 9:00-ден 11:00 сағатқа дейін, демалыс және мереке күндерін қоспағанда күн сайын алуға болады. Әлеуетті жеткізуші өкілінің тендерлік құжаттама көшірмесін алуға, сондай-ақ тендерлік тапсырыстары бар конверттерді ашу кезінде қатысуға сенімхаты болуы қажет. Тендерлік құжаттама тегін беріледі.

Тендерге қатысуға берілетін, конвертке жабылған тендерлік тапсырыстарды әлеуетті жеткізушілер "Интергаз Орталық Азия" АҚ, Астана қ., Қабанбай батыр д., 19-үй, В-блогы, №801-бөлме мекен-жайына, тапсырады.

Тендерлік тапсырыстар өткізілетін соңғы уақыт: 2010 жылғы «15» сәуірде Астана қ. уақыты бойынша 10 сағат 00 минут.


Тендерлік тапсырыстары бар конверттер Астана қ. уақыты бойынша 11 сағат 00 минутте, 2010 жылғы «15» сәуірде, Қабанбай батыр д., 19-үй, № B224-бөлме мекен-жайында ашылатын болады.

Тендерлік тапсырыстары бар конверттерді ашу кезінде әлеуетті жеткізушілер, бұқаралық ақпарат құралдары және олардың өкілдері қатыса алады. Бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің тендерлік комиссия отырыстарына қатысуға сенімхаттары болуы тиіс.

Қосымша ақпарат пен анықтамаларды: 8 (7172)  97-73-07, 97-73-42 телефондары, 8 (7172) 97-70-28, 97-72-28, 97-72-29 факсы бойынша алуға болады.