shkolakz.ru 1
ТРАФИК НА ХОРА - ДОКЛАД ЗА БЪЛГАРИЯ ЗА 2007 Г.

на Държавния департамент на САЩ

Публикуван на 4 юни 2008 г.


България е източник, транзитен пункт и – в по-малка степен - крайна дестинация за мъже, жени и деца от Молдова, Румъния, Русия, Украйна, Армения, Ливан и Узбекистан, прехвърлени в България или през България за  Германия, Швейцария, Норвегия, Италия, Холандия, Гърция, Турция, Белгия, Франция, Испания, Австрия, Чешката република, Полша и Македония с цел комерсиална сексуална експлоатация и принудителен труд. Приблизително една трета от идентифицираните жертви на трафик са жени и деца от ромски произход. Има трафик на деца от ромски произход в рамките на България и от България за Австрия, Италия и други западноевропейски страни с цел принудителна просия и дребни кражби. Около 20% от идентифицираните жертви на трафик в България са деца. Длъжностните лица отчитат увеличение в броя на българските жертви на трафик в страната, основно в курортни райони по черноморското крайбрежие и в градове на границата с Гърция, за сексуална експлоатация с цел печалба.
 

Българското правителство не спазва изцяло минималните критерии за елиминирането на трафика, но полага значителни усилия в тази посока. За обхванатия от доклада период българското правителство е постигнало значителен напредък. През юни 2007 година правителството назначи нов състав на Секретариата на Националната комисия за борба с трафика на хора, което повиши капацитета на българското координиращо звено за борба с трафика в развиването и внедряването на транснационален механизъм за насочване на жертвите на трафик, в поддръжката и анализа на база данни за жертвите на трафик, които да се използват при разработването на дейности, и в изпълнението на ежегодната стратегия за борба с трафика. В началото на 2008 година се създават местни комисии в три града, които се считат високо рискови с оглед произхода на жертвите на трафик. Националната комисия също така предприе разяснителна кампания, съсредоточена върху потенциалните жертви и върху потребителите на сексуален туризъм. Министърът на вътрешните работи и Главният прокурор публично се противопоставиха на опитите за легализиране на проституцията в България, което представлява важна стъпка към намаляване търсенето на комерсиална сексуална дейност в страната. 


Препоръки за България: да продължи да се подобрява дейността по попълването на базата данни и методите за анализ на статистическата информация за случаите на трафик, събирана от правоохранителните органи; да се осигурява финансиране за организациите, подпомагащи жертвите на трафик; да продължи усилено разследването, съдебното преследване, установяването на вината и осъждането на трафикантите; енергично да се разследват, да се преследват съдебно, да се установява вината им и да бъдат осъждани държавните служители, съдействащи на трафика. 

Съдебно преследване

През изминалата година българското правителство демонстрира значителни усилия в прилагането на закона с цел борба с трафика на хора. В член 159а, б и в на Наказателния кодекс на България се забранява трафикът с цел сексуална експлоатация, както и трафикът с цел принудителен труд, като предвижданите наказания са между  1 и 15 години лишаване от свобода. Тези наказания са достатъчно строги и съпоставими с наказанията, предписвани за други тежки престъпления, каквото е например изнасилването. През 2007 година полицията извършва 179 разследвания на трафик с цел сексуална експлоатация и 22 разследвания на трафик с цел принудителен труд, докато за 2006 година съответните цифри са 202 за сексуален трафик и 6 за принудителен труд. През 2007 г. властите са изправили на съд 78 нарушители по обвинения в трафик, което е по-малко от изправените на съд 129 нарушители през 2006 година. През 2007 година са осъдени 73 нарушители (71 за сексуален трафик и 2 за трафик с цел принудителен труд), докато за 2006 година осъдените са 71. През 2007 година петима трафиканти получават присъди от 5 до 10 години затвор, а 33 са осъдени на 1 до 5 години затвор; 48% (35 от общо 73 осъдени) получават условни присъди или присъдите им са намалени до по-малко от година. За обхванатия от доклада период България екстрадира 29 лица по искане на други страни, за да бъдат изправени на съд по обвинения в трафик. Българската полиция работи в тясно сътрудничество с правоохранителните органи на Италия и Гърция, като разследва случаи на българи, жертви на трафик с цел трудова експлоатация. Продължават оплакванията за повсеместна  корупция, а за обхванатия от доклада период правителството разследва един граничен служител, за кгото се твърди, че е участвал в трафик на хора.


Защита

По време на обхванатия от доклада период България продължи усилията в помощ и защита на жертвите. Правителството осигурява рехабилитационна, психологическа и медицинска помощ на деца, жертви на трафик, в три детски кризисни центъра в страната. През 2007 година Комисията започва да въвежда обновен механизъм за насочване на жертвите на транснационален трафик, допълвайки вече съществуващите сериозни постижения в тази насока. През 2007 година властите идентифицират 228 жертви на трафик. На 124 от тях е оказана помощ от  Международната организация за миграция или от неправителствени организации.  На всички жертви в България се предоставя безплатна медицинска и психологическа помощ от държавни болници или неправителствени организации. Жертвите са насърчавани да подпомагат разследванията на трафика на хора и съдебното преследване; при това на жертви, които решат да сътрудничат на разследването, се предоставя право на постоянно пребиваване и работа за времето, през което текат процесуални действия. На жертви, които са чужди граждани и решат да не сътрудничат на разследването, се разрешава да останат в България 40 дни, преди да бъдат репатрирани. Жертвите не са задържани, глобявани или наказвани по друг начин за правонарушения, извършени вследствие на въвличането им в трафик.

Превенция

За обхванатия от доклада период България демонстрира значителен напредък в усилията за предотвратяване на трафика. През октомври 2007 година Националната комисия организира разяснителна кампания, като финансира изработването на повече от 1000 постери, за да рекламира кампанията и разпространи постерите предимно в училища и други обществени сгради. Комисията също така публикува и осигури разпространението на 1000 постери и 5000 брошури за разяснителна кампания, провеждана от неправителствени организации и съсредоточена върху трафика на деца. Национална служба гранична полиция продължи активно до наблюдава летищата и останалите гранични пунктове за данни за трафик на хора, но приемането на България в Европейския съюз през 2007 година и безвизовото пътуване в рамките на ЕС като резултат от това, поставят на изпитание възможността на граничните служители да идентифицират потенциалните жертви.


През юни 2007 година Комисията прие настоящата Национална стратегия за борба с трафика на хора. През 2007 година Комисията положи усилия да намали търсенето на сексуални услуги в страната като проведе кампания, насочена към консуматорите на платена сексуална дейност. Според закона български граждани, участвали в извършването на определени престъпления в чужбина, включително туризъм с цел сексуални действия с деца, могат да бъдат наказателно преследвани и осъдени в България.