shkolakz.ru 1БЖСБ 001 - нұсқа


ХИМИЯ1. А+В=АВ жалпы сызбанұсқасындағы реакция типі

A) айырылу

B) қосылу

C) алмасу

D) орынбасу

E) бейтараптану

2. Na2Cr2O7 хромның тотығу дәрежесі

A) +6

B) +5

C) -7

D) -6

E) +7

3. Ерітінділері мен балқымалары электр тогын өткізетін заттар

A) бейэлектролиттер

B) өршіткілер

C) электролиттер

D) индикаторлар

E) спирттер

4. KHS затының аталуы

A) кальций гидросульфаты

B) калий сульфиді

C) кальций гидросульфиді

D) калий гидриді

E) калий гидросульфиді

5. Аммоний ионы

A) H+

B) NO3-

C) Cl-

D) NH4+

E) SO42-

6. Фосфиннің формуласы

A) NaF

B) HF

C) F2O

D) Na3P

E) PH3

7. SO3, H2S, Al2S3 қосылыстарындағы күкiрттiң валенттiгi

A) 1,2,3

B) 3,2,2

C) 6,2,2

D) 4,2,6

E) 2,4,6

8. Ауа бойынша тығыздығы 1,655 болатын оттектің аллотропиялық түр өзгерісінің салыстырмалы молекулалық массасы


A) 48

B) 60

C) 12

D) 30

E) 24


9. Берілген: H2O, KCl, K2O, KOH, HCl. Күкірт (ІV) оксидімен әрекеттесетін заттар саны

A) 4

B) 2

C) 5

D) 1

E) 3

10. Азот қышқылы және кальций оксиді арасындағы реакция теңдеуіндегі барлық коэффициенттердің қосындысы

A) 2

B) 3

C) 9

D) 5

E) 7

11. 35 г қантты 125 г суда еріткен.Ерітінің массасы (г)

A) 100

B) 140

C) 110

D) 120

E) 160

12. Айналымдағы Э→ЭO2→ ЭO3H2ЭO4, „Х” заты

A) S

B) Fe

C) Ca

D) Hg

E) Na

13. Үлкен периодтағы элементтер саны

A) 2,32

B) 2,8

C) 18,32

D) 2,18

E) 18,8

14. CuSO4 + KOH → теңдеуі бойынша, қысқартылған иондық теңдеуіндегі иондар саны

A) 5

B) 6

C) 2

D) 4

E) 3

15. Натрий карбонатымен тұз қышқылының әрекеттесуі нәтижесінде түзілетін газ

A) CO2

B) CO

C) O2

D) Cl2

E) H2

16. Алюминий сульфатының диссоциациялануы нәтижесінде түзілетін анион саны

A) 1


B) 3

C) 5

D) 2

E) 4


17. Массасы 8 г күкiрт (IV) оксидi сумен әрекеттескенде,түзiлген күкiрттi қышқылдың массасы

A) 10,25 г

B) 13,25 г

C) 14,25 г

D) 11,25 г

E) 12,25 г

18. Су молекуласындағы оттектің массалық үлесі

A) 70,9%

B) 90,9%

C) 77,9%

D) 95,9%

E) 88,9%

19. Мөлшері 2 моль (қ.ж) хлорсутектің алатын көлемі

A) 40,6 л

B) 44,8 л

C) 43,5 л

D) 33,2 л

E) 38,5 л

20. Массасы 37 г кальций әрекеттесетін судың зат мөлшері

A) 5,85 моль

B) 2,85 моль

C) 3,85 моль

D) 1,85 моль

E) 4,85 моль