shkolakz.ru 1
Қазақстан Республикасы

Үкіметінің

2012 жылғы «___» _________

№ ____ қаулысына

1-қосымша


Жануарларды интродукциялау, реинтродукциялау мен

будандастыруды жүргізуге

рұқсаттар беру қағидаларына

1-қосымша

_____________________________________________________________________________
             (уәкiлеттi органның толық атауы)
__________________________________________________________________
(заңды тұлғаның атауы не жеке тұлғаның (толық) тегi, аты, әкесiнiң аты
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
      (мекенжайы, телефон және факс нөмiрi)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Жануарларды интродукциялау, реинтродукциялау мен будандастыруды жүргiзуге рұқсат беруге

өтiнiм


      Жануарларды интродукциялау, реинтродукциялау мен будандастыруды жүргiзуге (қажеттiсiнiң астын сызыңыз) рұқсат берудi сұраймын.
Интродукциялау, реинтродукциялау мен будандастыруды жүргiзудiң мақсаты__________________________________________________
__________________________________________________________________
Жануар түрi ______________________________________________________
Жануардың саны мен салмағы _______________________________________
Интродукциялау, реинтродукциялау мен будандастыруды жүргiзудiң мерзiмi ____________________________________________________________

Интродукциялау, реинтродукциялау мен будандастыру жүргiзетiн аудан_____________________________________________________________


      20 __ жылғы ______                       ____________________
      (өтiнiм берiлген күн)                        (қолы, ТАӘ)

М.О. (заңды тұлға үшiн)


Қазақстан Республикасы

Үкіметінің

2012 жылғы «___» _________

№ ____ қаулысына

2-қосымша


Жануарларды интродукциялау, реинтродукциялау мен

будандастыруды жүргізуге

рұқсаттар беру қағидаларына

2-қосымша


Жануарларды интродукциялауды, реинтродукциялауды мен будандастыруды жүргiзуге
рұқсат

(қажеттiсiнiң астын сызыңыз)


Берiлдi (заңды тұлғаның атауы, жеке тұлғаның, дара кәсiпкердiң ТАӘ)
Интродукциялау, реинтродукциялау мен будандыстыруды жүргiзудiң мақсаты
Рұқсат етiледi (жануардың атауы, саны және т.б.)
Интродукциялау, реинтродукциялау мен будандастыру үшін жануарларды аулайтын орындар және оның әдiстерi
Қолданылу мерзiмi
Ерекше шарттар (куәландыратын және басқа да құжаттардың болуы, пайдаланылған және пайдаланылмаған рұқсаттар туралы есептi ұсыну)
Уәкiлеттi орган
    басшысы               (қолы)        _____________________
                                                 (ТАӘ)

________________________
(Орындаушының аты-жөнi)

М.О. (уәкiлеттi органның)


Қазақстан Республикасы

Үкіметінің

2012 жылғы «___» _________

№ ____ қаулысына

3-қосымша


Жануарларды интродукциялау, реинтродукциялау мен

будандастыруды жүргізуге

рұқсаттар беру қағидаларына

3-қосымша


Жануарларды интродукциялау, реинтродукциялау мен будандастыруды жүргiзуге сондай-ақ рұқсаттар берудi тiркеу

журналы


Рұқсат


Пайдалану түрi (жануардың түрi, саны)

Қолданылу мерзiмi

Кiмге берiлдi

Рұқсаттың күнi және


Алушының деректерi (аты-жөнi, жеке куәлiгiнiң №)

Алушының қолыҚазақстан Республикасы

Үкіметінің

2012 жылғы «___» _________

№ ____ қаулысына

4-қосымша


Жануарларды интродукциялау, реинтродукциялау мен

будандастыруды жүргізуге

рұқсаттар беру қағидаларына

4-қосымша


Жануарларды интродукциялау, реинтродукциялау мен будандастыруды жүргiзуге рұқсатты пайдалану нәтижелерi туралы
ЕСЕП

орындалған жұмыстардың атауы
iс-шаралар өткiзу мақсаты
iс-шаралар өткiзу мерзiмi
пайдаланылған жануарлар саны (көлемi)
жүргiзiлген жұмыстардың орны мен әдiстерi
интродукция жүргiзiлген сыртқы және өмiр сүру ортасы жағдайларының көрсеткiштерi
интродукция жүргiзу кезiндегi жануарлардың жай-күйi