shkolakz.ru 1 2 ... 4 5

ЗАКОН ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ИЗВ., БР. 11 ОТ 1961 Г.)

Отразена деноминацията от 05.07.1999 г. В сила от 15.03.1958 г.
Обн. ДВ. бр.13 от 14 Февруари 1958г., изм. ДВ. бр.11 от 7 Февруари 1961г., изм. ДВ. бр.35 от 1 Май 1966г., изм. ДВ. бр.30 от 15 Април 1969г., изм. ДВ. бр.89 от 15 Ноември 1974г., изм. ДВ. бр.53 от 11 Юли 1975г., попр. ДВ. бр.55 от 18 Юли 1975г., изм. ДВ. бр.63 от 6 Август 1976г., изм. ДВ. бр.36 от 8 Май 1979г., изм. ДВ. бр.75 от 30 Септември 1988г., изм. ДВ. бр.110 от 30 Декември 1996г., попр. ДВ. бр.3 от 10 Януари 1997г., изм. ДВ. бр.69 от 3 Август 1999г., изм. ДВ. бр.66 от 30 Юли 2004г., изм. ДВ. бр.96 от 29 Октомври 2004г., изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.25 от 3 Април 2009г., изм. ДВ. бр.47 от 23 Юни 2009г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (Доп. - Изв., бр. 11 от 1961 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г.) Този закон урежда дейността по предотвратяването и борбата срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и по осигуряването на нормалното развитие и възпитание на извършителите им.

 

Чл. 2. (Изм. - Изв., бр. 11 от 1961 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 1975 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г.) (1) За осъществяване на дейността по чл. 1 се създават:

а) комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните;

б) детски педагогически стаи;

в) социално-педагогически интернати;

г) възпитателни училища-интернати;

д) домове за временно настаняване на малолетни и непълнолетни;

е) приюти за безнадзорни деца.

(2) Към заведенията по букви "в", "г" и "д" се организират общежития, работилници и помощни стопанства.

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г.) За откриване и поддържане на заведенията по чл. 2 съответните министерства, ведомства или общините предвиждат необходимите средства по своите бюджети.


 

Глава втора.
КОМИСИИ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ИЗВ., БР. 11 ОТ 1961 Г.)

Чл. 4. (Изм. - Изв., бр. 11 от 1961 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 1975 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 1976 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 1988 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г.) Към Министерския съвет на Република България се създава Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в състав: председател - заместник министър-председател на Република България; заместник-председатели: заместник-министър на образованието и науката, заместник-министър на труда и социалната политика и заместник-министър на вътрешните работи; секретар и членове: заместник-министър на правосъдието, заместник-министър на здравеопазването, заместник-министър на финансите, заместник-министър на културата, заместник-председател на Държавната агенция за младежта и спорта, заместник-председател на Държавната агенция за закрила на детето, заместник на председателя на Върховния касационен съд, заместник на главния прокурор и заместник на директора на Националната следствена служба.

(2) (Нова - ДВ, бр. 110 от 1996 г., доп. - ДВ, бр. 66 от 2004 г.) Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити. Числеността на персонала и задачите на комисията се определят от Министерския съвет.

(3) (Нова - ДВ, бр. 53 от 1975 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 1988 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 110 от 1996 г.) Поименният състав на Централната комисия се определя от нейния председател.

(4) (Предишна ал. 2, ДВ, бр. 53 от 1975 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2004 г.) Към Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните се назначават служители по служебни и трудови правоотношения.


(5) (Нова - ДВ, бр. 66 от 2004 г.) Към Централната комисия се създава Център за квалификация на кадри за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Чл. 5. (Изм. - Изв., бр. 11 от 1961 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 53 от 1975 г., отм. - ДВ, бр. 75 от 1988 г.).

 

Чл. 6. (Нов - Изв., бр. 11 от 1961 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 53 от 1975 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1979 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 1988 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г.) (1) Към общините или районите се създават местни комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. По решение на тези комисии може да се създадат, когато това е необходимо, местни комисии към някои кметства.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2004 г.) Съставът на комисиите по ал. 1 е от 7 до 15 души и се определя със заповед на кмета. За председател се определя заместник-кмет. Председател на местната комисия в район или кметство е кметът. В комисиите се включват представители на общинската администрация, отговарящи за проблемите на образованието и здравеопазването, представители на дирекциите "Социално подпомагане", на полицията, както и педагози, психолози, юристи, лекари, общественици и др. На заседанията на местните комисии присъства и представител на районната прокуратура.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 66 от 2004 г.) В местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в общините или районите с население над 10 хил. жители се назначава секретар на щат в общинската администрация. По предложение на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и с решение на общинските съвети секретар може да бъде назначен и в комисии, работещи в общини или райони с по-малко жители.

(4) Издръжката на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните се осигурява от общинските бюджети и собствени приходи.


(5) (Нова - ДВ, бр. 66 от 2004 г.) За работата си в местните комисии членовете им получават възнаграждение по ред, определен от председателя на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Чл. 7. (Нов - Изв., бр. 11 от 1961 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 1975 г.) За решаване на текущи въпроси всяка комисия може да избере от своя състав бюро.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 1975 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 1988 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 1999 г.) Централната комисия се отчита ежегодно за своята дейност пред Министерския съвет. Местните комисии ежегодно отчитат дейността си пред кмета, общинския съвет и пред Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

 

Чл. 8. (1) (Нова - ДВ, бр. 66 от 2004 г.) Централната комисия разработва, участва в разработването и предлага на Министерския съвет, на министерствата, на други ведомства и на юридически лица с нестопанска цел следните програми и дейности за предотвратяване и ограничаване на криминогенните фактори:

а) програми за работа с малолетни и непълнолетни за предотвратяване и противодействие на извършването на противообществени прояви или престъпления и приобщаване към дейности, които спомагат за нормалното им развитие и възпитание;

б) програми за образование и социална интеграция на малолетни и непълнолетни, извършили противообществени прояви, и непълнолетни, извършили престъпления;

в) програми за професионално обучение и трудова заетост на непълнолетни, пребивавали в социално-педагогически интернати, възпитателни училища - интернати, поправителни домове, както и условно осъдени и предсрочно освободени;

г) програма за работа с родители във връзка с извършени от техните деца противообществени прояви или престъпления;

д) програми за стимулиране на работодатели, които наемат на работа непълнолетни, извършили противообществени прояви или престъпления.


(2) (Нов - Изв., бр. 11 от 1961 г., предишен текст на чл. 8, изм. и доп. - ДВ, бр. 66 от 2004 г.) Централната комисия:

а) (изм. - ДВ, бр. 75 от 1988 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г.) ръководи и контролира дейността на местните комисии;

б) (отм. - ДВ, бр. 66 от 2004 г.)

в) обобщава съответните статистически данни;

г) (нова - ДВ, бр. 53 от 1975 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г., доп. - ДВ, бр. 66 от 2004 г.) координира дейността на държавните органи и юридическите лица с нестопанска цел във връзка с борбата срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните;

д) (предишна б. "г" - ДВ, бр. 53 от 1975 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 66 от 2004 г.) прави предложения пред съответните държавни органи и юридически лица с нестопанска цел;

е) (нова - ДВ, бр. 53 от 1975 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г.) упражнява контрол по изпълнението на взетите въз основа на закона решения;

ж) (нова - ДВ, бр. 110 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2004 г.) предлага и участва в извършването на научни изследвания по предотвратяването на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и на престъпленията на непълнолетните;

з) (нова - ДВ, бр. 110 от 1996 г.) проучва и прилага, когато това е полезно, чуждестранния опит в предотвратяването и борбата с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните;

и) (нова - ДВ, бр. 66 от 2004 г.) участва в разработването на нормативни актове, отнасящи се до проблемите на малолетните и непълнолетните.

(3) (Нова - ДВ, бр. 66 от 2004 г.) В изпълнение на своите задачи Централната комисия може да привлича представители на обществеността и юридически лица с нестопанска цел в предотвратяването и противодействието на извършването на противообществени прояви от малолетни и непълнолетни и престъпления от непълнолетни.

(4) (Нова - ДВ, бр. 66 от 2004 г.) Централната комисия информира обществеността за:

а) рисковите ситуации, при които малолетни и непълнолетни могат да бъдат въвличани в извършването на противообществени прояви или престъпления;

б) мерките за възпитателно въздействие за извършени противообществени прояви от малолетни и непълнолетни и наказанията за престъпления, извършени от непълнолетни;

в) състоянието и тенденциите на престъпността и противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

 

Чл. 9. (Нов - Изв., бр. 11 от 1961 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 53 от 1975 г., oтм. - ДВ, бр. 75 от 1988 г.)

 

Чл. 10. (1) (Предишен текст на чл. 6, изм. - Изв., бр. 11 от 1961 г., предишен текст на чл. 10, изм. и доп. - ДВ, бр. 66 от 2004 г.) Местните комисии съвместно с детските педагогически стаи и органите на образованието и при широкото съдействие на обществеността изпълняват следните задачи:

а) (изм. - ДВ, бр. 53 от 1975 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2004 г.) организират и координират социалнопревантивната дейност на територията на общината, издирват и установяват съвместно с инспекторите при детските педагогически стаи и дирекциите "Социално подпомагане" малолетните и непълнолетните, които се нуждаят от помощ, и вземат мерки за тяхната социална защита и развитие;

б) (предишна б. "з", изм. - ДВ, бр. 66 от 2004 г.) разглеждат деянията по чл. 11, ал. 1, налагат възпитателните мерки по чл. 13, ал. 1, т. 1 - 10 и 12, както и правят предложения до съда за налагане на възпитателните мерки по т. 11 и 13;

в) (нова - ДВ, бр. 66 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2009 г., в сила от 01.06.2009 г.) участват в заседанията по чл. 31, ал. 1 на педагогическите съвети на възпитателното училище-интернат и на социално-педагогическия интернат, и правят предложения по чл. 31, ал. 4 до съда за прекратяване изпълнението на възпитателната мярка, както и предложения за предсрочно освобождаване до комисиите по чл. 73 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража;


г) (изм. - ДВ, бр. 53 от 1975 г., изм. - Дв, бр. 110 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2004 г.) привеждат в изпълнение мерките по чл. 13 и 15 и осъществяват контрол върху изпълнението им;

д) (изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г., предишна б. "б" - ДВ, бр. 66 от 2004 г.) съдействат на лицата, излезли от социално-педагогическите интернати, от възпитателните училища-интернати, от поправителните домове и приютите за безнадзорни деца, пред компетентните органи за уреждане на основните им битови, трудови и социални проблеми;

е) (изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г., предишна б. "в" - ДВ, бр. 66 от 2004 г.) следят отблизо поведението и развитието на малолетните и непълнолетните, излезли от възпитателните училища-интернати и поправителните домове, както и на осъдените условно или на предсрочно освободени от поправителните домове, и вземат мерки за тяхното по-нататъшно правилно развитие;

ж) (изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г., предишна б. "д" - ДВ, бр. 66 от 2004 г.) упражняват контрол за спазването от работодателя на режима и условията за работа, установени за непълнолетните, настанени на работа по този закон, и при установяване на нарушения сезират компетентните органи;

з) (изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г., предишна б. "ж" - ДВ, бр. 66 от 2004 г.) подпомагат родителите, които срещат затруднения при възпитанието на децата си;

и) (нова - ДВ, бр. 53 от 1975 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 1988 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 110 от 1996 г.) упражняват контрол върху намиращите се на територията на общината детски педагогически стаи, социално-педагогически интернати, приюти, възпитателни училища-интернати, поправителни домове, домове за временно настаняване на малолетни и непълнолетни и върху дейността на настойниците и попечителите на малолетните и непълнолетните;

к) (нова - ДВ, бр. 66 от 2004 г.) налагат мерките по чл. 15;

л) (нова - ДВ, бр. 75 от 1988 г.) изучават състоянието и причините за противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в общината и правят предложения пред съответните държавни органи и обществени организации;


м) (нова - ДВ, бр. 66 от 2004 г.) изпълняват мероприятия по програми и дейности, посочени в чл. 8, ал. 1.

(2) (Нова - ДВ, бр. 66 от 2004 г.) В изпълнение на задачите си по ал. 1 местните комисии могат да привличат юридически лица с нестопанска цел в предотвратяването и противодействието на извършването на противообществени прояви от малолетни и непълнолетни и престъпления от непълнолетни на територията на съответната община, както и да създават помощни органи - центрове, консултативни кабинети, горещи телефонни линии и други.

 следующая страница >>