shkolakz.ru   1 2 3 4 5

Глава трета.

МЕРКИ И ПРОИЗВОДСТВО ЗА ТЯХНОТО НАЛАГАНЕ (НОВА - ИЗВ., БР. 11 ОТ 1961 Г., ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 66 ОТ 2004 Г.)


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1979 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2004 г.) (1) Компетентен орган да разглежда възпитателни дела за протиообществени прояви, извършени от малолетни или непълнолетни, и престъпления, извършени от непълнолетни, освободени от наказателна отговорност по чл. 61 от Наказателния кодекс, е местната комисия по настоящия им адрес.

(2) Деянията по ал. 1 се разглеждат от местните комисии в състав: председател - правоспособен юрист, и двама членове, определени за всеки отделен случай от председателя на местната комисия измежду нейните членове.

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2004 г.) Местните комисии в състава по чл. 11, ал. 2 разглеждат случаите, когато:

1. малолетни на възраст от 8 до 14 години са извършили противообществени прояви;

2. непълнолетни на възраст от 14 до 18 години са извършили противообществени прояви, както и когато непълнолетни, извършили престъпления, са освободени от наказателна отговорност по чл. 61 от Наказателния кодекс и делото е изпратено за разглеждане от местната комисия;

3. непълнолетни са извършили деяния, за които по друг нормативен акт се предвижда налагане на възпитателна мярка по този закон.

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 1975 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2004 г.) (1) Спрямо малолетни и непълнолетни, извършили противообществени прояви, и непълнолетни, извършили престъпления, освободени от наказателна отговорност по чл. 61 от Наказателния кодекс, се налагат следните възпитателни мерки:

1. предупреждение;

2. задължаване да се извини на пострадалия;

3. задължаване да участва в консултации, обучения и програми за преодоляване на отклоненията в поведението;

4. поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват, със задължение за полагане на засилени грижи;


5. поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател;

6. забрана на непълнолетния да посещава определени места и заведения;

7. забрана на непълнолетния да се среща и да установява контакти с определени лица;

8. забрана на непълнолетния да напуска настоящия си адрес;

9. задължаване на непълнолетния да отстрани със свой труд причинената вреда, ако това е в неговите възможности;

10. задължаване на непълнолетния да извърши определена работа в полза на обществото;

11. настаняване в социално-педагогически интернат;

12. предупреждаване за настаняване във възпитателно училище-интернат с изпитателен срок до 6 месеца;

13. настаняване във възпитателно училище-интернат.

(2) С оглед характера на деянието и поведението на малолетния или на непълнолетния може да се наложи повече от една от възпитателните мерки по ал. 1, т. 1 - 10 и 12.

(3) Възпитателните мерки по ал. 1, т. 1 - 10 и 12 се налагат от местните комисии в състава по чл. 11, ал. 2.

(4) При налагане на възпитателната мярка по ал. 1, т. 3 съставът определя срока и реда за участие в консултации, обучения и програми. При констатирани повече от две отсъствия по неуважителни причини се уведомява секретарят на местната комисия.

(5) При налагане на възпитателната мярка по ал. 1, т. 4 съставът определя конкретните мерки за засилени грижи.

(6) Възпитателните мерки по ал. 1, т. 5 - 8 се налагат за срок до една година.

(7) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2004 г., в сила от 30.11.2004 г.) Възпитателната мярка по ал. 1, т. 6 се налага задължително при извършена противообществена проява по смисъла на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия.

(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 96 от 2004 г., в сила от 30.11.2004 г.) При установяване на неизпълнение на възпитателните мерки по ал. 1, т. 6, 7 и 8 инспекторът от детската педагогическа стая съставя протокол, подписан от двама свидетели.


(9) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 96 от 2004 г., в сила от 30.11.2004 г.) Възпитателната мярка по ал. 1, т. 9 се изпълнява в срок един месец от влизане в сила на решението за нейното налагане. Секретарят на местната комисия или упълномощен от него член на комисията проверява възстановяването на щетата и когато констатира неизпълнение, съставя протокол, подписан от двама свидетели.

(10) (Предишна ал. 9 - ДВ, бр. 96 от 2004 г., в сила от 30.11.2004 г.) При налагане на възпитателната мярка по ал. 1, т. 10 се определя времето за извършване на конкретната работа, което не може да бъде повече от 40 часа. За изпълнението на мярката кметът на общината (района или кметството) по настоящия адрес на непълнолетния определя работата, която трябва да бъде извършена, начина и реда за извършване, като се вземат предвид възрастта, образованието, здравословното състояние на непълнолетния и други обстоятелства, които са от значение за изпълнението на мярката.

Чл. 13а. (Нов - ДВ, бр. 66 от 2004 г.) При неизпълнение от малолетния или от непълнолетния на възпитателна мярка по чл. 13 може да се образува ново възпитателно дело по правилата на чл. 16 и да се наложи по-тежка възпитателна мярка.

 

Чл. 13б. (Нов - ДВ, бр. 66 от 2004 г.) Възпитателно дело не се разглежда, а образуваното се прекратява, когато са изтекли 6 месеца от извършването на противообществената проява или от влизането в сила на акта по чл. 61 от Наказателния кодекс.

 

Чл. 14. (Изм. - бр. 110 от 1996 г., отм. - ДВ, бр. 66 от 2004 г.)

 

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 1975 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2004 г.) По отношение на родителите или на лицата, които ги заместват, за които при разглеждане на възпитателното дело се установи, че не полагат достатъчно грижи за възпитанието на децата си и те са извършили деяния по чл. 11, ал. 1, се налага една от следните мерки:

1. предупреждение;

2. задължаване да посещават специално организирани беседи и консултации по въпросите на възпитанието;

3. глоба в размер от 50 до 1000 лв.

(2) (Нова - ДВ, бр. 66 от 2004 г.) Мерките по ал. 1 се налагат от местните комисии в състава по чл. 11, ал. 2, разгледал възпитателното дело.

(3) (Нова - ДВ, бр. 66 от 2004 г.) По искане на лицата по ал. 1 председателят на местната комисия може да замени глобата с полагане на безвъзмезден труд в полза на обществото, като продължителността на полагания труд се съобразява с размера на наложената глоба и не може да бъде повече от 160 часа. Работата, която трябва да бъде извършена, редът, начинът и времето за извършване се определят от кмета на общината (района или кметството), като се вземат предвид възрастта, образованието, професията, семейното положение, здравословното състояние, работното време на родителя или лицето, което го замества, и други обстоятелства, които са от значение за изпълнението на мярката.

(4) (Нова - ДВ, бр. 66 от 2004 г.) При налагане на мярката по ал. 1, т. 2 се определят срокът и редът за посещаване на беседи и консултации. При констатирани повече от две отсъствия по неуважителни причини се уведомява секретарят на местната комисия.

(5) (Нова - ДВ, бр. 66 от 2004 г.) Решението, с което е наложена мярка по ал. 1, т. 2 или 3, може да се обжалва в 14-дневен срок пред районния съд по реда на чл. 24.

(6) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 66 от 2004 г.) Когато поведението на родителите или на лицата, които ги заместват, съставлява престъпление, местната комисия изпраща материалите на прокурора.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 1988 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 66 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2009 г., в сила от 01.10.2009 г.) Когато поведението на родителя представлява опасност за личността, възпитанието, здравето или имуществото на детето или родителят по обективни причини не е в състояние да упражнява родителските си права, местната комисия прави предложение по чл. 131, 132 и 134 от Семейния кодекс до районния съд за вземане на съответни мерки.


Чл. 15а. (Нов - ДВ, бр. 66 от 2004 г.) Когато родителят или лицата, които го заместват, не изпълнят мярка по чл. 15, се налага по-тежка мярка.

 

Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2004 г.) (1) Секретарят на местната комисия завежда в нарочна описна книга сигналите за противообществени прояви, извършени от малолетни и непълнолетни, и за престъпления на непълнолетни, получени от:

1. органите на съда и прокуратурата;

2. органите на полицията;

3. длъжностни лица и граждани.

(2) След завеждането на сигнала по ал. 1, т. 3 секретарят на местната комисия възлага на двама обществени възпитатели, които не са членове на местната комисия, в 7-дневен срок да извършат проверка за наличието на достатъчни данни за извършено деяние. Резултатите от проверката се представят в писмена форма на секретаря на местната комисия.

(3) В случаите, когато след приключването на проверката по ал. 2 не се установи наличието на достатъчно данни за извършено деяние, както и при явна малозначителност на извършеното деяние, възпитателно дело не се образува.

(4) След завеждането на сигнала по ал. 1, т. 1 и 2, както и в случаите, когато след приключването на проверката по ал. 2 се установи наличието на достатъчно данни за извършено деяние, секретарят на местната комисия незабавно докладва на нейния председател, който:

1. определя състава на местната комисия по чл. 11, ал. 2;

2. възлага на член на местната комисия, който не е член на състава, в 14-дневен срок да изготви писмен доклад за личностните особености на извършителя, неговата възраст, здравословното му състояние, физическото и психическото му развитие, семейната му среда, отношенията в семейството и степента на полагане на грижи от страна на родителите или лицата, които ги заместват, образованието и възпитанието; докладът се предава на председателя на състава по т. 1.

(5) Съставът образува възпитателно дело и:


1. насрочва дата за разглеждането му, като незабавно уведомява писмено малолетния или непълнолетния, неговите родители или лицата, които ги заместват, и съответната дирекция "Социално подпомагане"; делото се насрочва за разглеждане един месец след образуването му;

2. определя докладчик по делото, който го подготвя за разглеждане.

(6) Преди разглеждане на възпитателното дело председателят на състава дава възможност на малолетния или на непълнолетния, на неговите родители, на лицата, които ги заместват, както и на лицата, които защитават неговите права и законни интереси, да се запознаят с доклада по ал. 4, т. 2 и с доклада по чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за закрила на детето. Докладите се прилагат към материалите по възпитателното дело.

Чл. 17. (Отм. - ДВ, бр. 66 от 2004 г.)

Чл. 18. (Отм. - ДВ, бр. 66 от 2004 г.)

 

Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2004 г.) (1) При разглеждане на възпитателното дело присъствието на малолетния или на непълнолетния, на негов родител или на лицето, което го замества, е задължително.

(2) При разглеждане на възпитателното дело могат да присъстват лицата, които са извършили проверката по чл. 16, ал. 2, както и представител на съответната дирекция "Социално подпомагане".

(3) При разглеждане на възпитателното дело правата и законните интереси на малолетния или на непълнолетния се защитават от негов доверен представител или от адвокат.

(4) Когато не е посочен доверен представител или адвокат, правата и законните интереси на малолетния или на непълнолетния се защитават от представител на съответната дирекция "Социално подпомагане".

(5) Възпитателното дело се разглежда при закрити врата. Когато прецени, че това е в интерес на малолетния или на непълнолетния, председателят на състава може да покани и други специалисти - педагог, психолог, психиатър, класен ръководител, педагогически съветник, училищен психолог, обществен възпитател и други, както и пострадалия от извършената противообществена проява.


(6) Когато някое от лицата, чието присъствие е задължително, не се яви, председателят на състава отлага делото, а ако неявяването е по неуважителни причини, изготвя и писмено искане до органите на Министерството на вътрешните работи за принудителното му довеждане.

 

Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2004 г.) (1) След откриване на заседанието председателят на състава разяснява на малолетния или на непълнолетния правата му по възпитателното дело, деянието, предмет на делото и неговите последици.

(2) Председателят на състава поканва малолетния или непълнолетния, ако желае, да даде обяснения. Малолетният или непълнолетният не може да бъде принуждаван да дава обяснения и да се признава за виновен.

(3) Малолетният или непълнолетният се изслушва в отсъствието на своите родители или на лицата, които ги заместват, ако съставът прецени, че това е в негов интерес.

(4) Възможност да задават въпроси и да посочват свидетели се дава на:

1. малолетния - чрез неговите родители, лицата, които ги заместват, или лицата, които защитават неговите права и законни интереси;

2. непълнолетния - лично или чрез неговите родители, лицата, които ги заместват, или лицата, които защитават неговите права и законни интереси;

3. родителите на малолетния или на непълнолетния, лицата, които ги заместват, или лицата, които защитават неговите права и законни интереси.

(5) Съставът разпитва явилите се лица и събира и проверява представените по делото писмени и веществени доказателствени материали. Когато прецени, че делото не е изяснено от фактическа страна, го отлага за събиране на допълнителни доказателства.

(6) По преценка на председателя на състава на лицата по чл. 19, ал. 5 се дава възможност да изразят мнение.

(7) Преди съставът да се оттегли на съвещание за вземане на решение, на малолетния или на непълнолетния се дава възможност да изрази своето окончателно отношение към деянието, предмет на разглеждане по възпитателното дело.


(8) При разглеждане на възпитателното дело се съставя протокол от протоколчик, който не е член на състава. Протоколчикът се определя от председателя на местната комисия за всяко възпитателно дело. В протокола са вписват: датата и мястото на заседанието, съставът, разгледал делото, лицата, които са се явили, извършените действия в тяхната последователност, както и събраните доказателства. Протоколът се подписва от председателя на състава и от протоколчика.

Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2004 г.) (1) След като разгледа възпитателното дело и вземе предвид личностните особености на извършителя, неговата възраст, здравословното му състояние, физическото и психическото му развитие, семейната среда, образованието и възпитанието, характера и тежестта на деянието, мотивите и обстоятелствата, при които е извършено, направен ли е опит за отстраняване на причинените вреди, последващо поведение на извършителя, предишни прояви и налагани мерки и наказания, както и други обстоятелства, които имат значение в конкретния случай, местната комисия в състава по чл. 11, ал. 2 постановява решение, с което:

1. налага възпитателна мярка по чл. 13, ал. 1, т. 1 - 10 и 12;

2. прави предложение до районния съд за налагане на възпитателна мярка по чл. 13, ал. 1, т. 11 или 13;

3. предава материалите на прокурора, когато смята, че извършеното деяние е престъпление, освен в случаите, когато непълнолетният е освободен от наказателна отговорност по чл. 61 от Наказателния кодекс;

4. прекратява възпитателното дело, когато установи, че не е извършена противообществена проява или че тя не е извършена от малолетния или от непълнолетния, или че извършеното деяние е явно незначително.

(2) Решението по ал. 1 се изготвя в писмена форма с мотиви, подписва се от членовете на състава и се обявява на същото заседание. Особеното мнение на член от състава се мотивира писмено, подписва се от него и е неразделна част от решението.

(3) Възпитателното дело се изпраща в тридневен срок на районния съд, ако решението е по ал. 1, т. 2.

Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 1975 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2004 г.) Решенията на комисията са задължителни за всички учреждения, организации, предприятия, длъжностни лица и граждани. Решенията на комисиите, с които се налага глоба, се изпълняват принудително по установения ред.


Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1979 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 1988 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2004 г.) Непълнолетният, неговите родители, родителите на малолетния или лицата, които ги заместват, или лицата, които защитават неговите права и законни интереси, могат в 14-дневен срок да обжалват пред районния съд решението, с което са наложени възпитателни мерки по чл. 13, ал. 1, т. 3 - 10 и 12.


Чл. 24. (Нов - ДВ, бр. 66 от 2004 г.) (1) Съдът образува дело и го насрочва в 14-дневен срок от постъпване на жалбата по чл. 23.

(2) След образуване на делото съдът незабавно изисква от председателя на местната комисия възпитателното дело.

(3) Районният съд разглежда делото еднолично в съдебно заседание при закрити врата с призоваване на малолетния или на непълнолетния, родителите или лицата, които ги заместват, лицата, които защитават неговите права и законни интереси и председателя на състава, постановил решението за налагане на възпитателна мярка.

(4) Съдът може да събира нови доказателства.

(5) След изслушване на лицата по ал. 3 съдът се произнася в тридневен срок с мотивирано решение, с което:

1. потвърждава решението на местната комисия;

2. отменя решението и налага друга възпитателна мярка по този закон;

3. отменя решението и изпраща делото на прокурора, когато деянието съставлява престъпление;

4. отменя решението и прекратява делото, когато установи, че не е извършена противообществена проява или че тя не е извършена от малолетния или от непълнолетния, или че извършеното деяние е явно незначително.


(6) Решението е окончателно и препис от него се изпраща на лицата по ал. 3.

(7) След приключване на производството делото се връща на председателя на местната комисия за привеждане в изпълнение на влязлото в сила решение.

 

Чл. 24а. (Нов - ДВ, бр. 66 от 2004 г.) (1) В случаите по чл. 21, ал. 1, т. 2 районният съд насрочва делото по предложението на местната комисия в 14-дневен срок от постъпването му.

(2) Районният съд разглежда делото еднолично в съдебно заседание при закрити врата с призоваване на малолетния или на непълнолетния, родителите или лицата, които ги заместват, лицата, които защитават неговите права и законни интереси, и прокурор от съответната районна прокуратура.

(3) Съдът може да събира нови доказателства.

(4) След изслушване на лицата по ал. 2 съдът се произнася в 7-дневен срок с мотивирано решение, а по т. 3 и 4 - съответно с определение, с което:

1. налага възпитателна мярка по чл. 13, ал. 1, т. 11 или 13;

2. налага друга възпитателна мярка;

3. прекратява делото и го изпраща на прокурора в случаите по чл. 21, ал. 1, т. 3;

4. прекратява делото в случаите по чл. 21, ал. 1, т. 4.

(5) Решението, с което се налага възпитателна мярка по чл. 13, ал. 1, т. 11 или 13, може да бъде обжалвано или протестирано пред съответния окръжен съд от лицата по ал. 2 в 14-дневен срок от постановяването му.

 

Чл. 24б. (Нов - ДВ, бр. 66 от 2004 г.) (1) Окръжният съд насрочва делото по жалбата или протеста в срока по чл. 24а, ал. 1.

(2) Съдът разглежда делото в съдебно заседание при закрити врата в състав от трима съдии с призоваване на малолетния или на непълнолетния, родителите или лицата, които ги заместват, лицата, които защитават неговите права и законни интереси, и прокурор от съответната окръжна прокуратура.

(3) Страните могат да представят доказателства до даване ход на делото.


(4) Съдът изслушва жалбоподателите и заключението на прокурора.

(5) Съдът се произнася в 7-дневен срок с решение, което е окончателно, като:

1. потвърждава обжалваното решение;

2. отменя решението и налага друга възпитателна мярка;

3. отменя решението и прекратява делото в случаите по чл. 21, ал. 1, т. 4.

Чл. 24в. (Нов - ДВ, бр. 66 от 2004 г.) (1) След приключване на производството делото се връща на председателя на местната комисия за привеждане в изпълнение на влязлото в сила решение.

(2) При изпълнение на решението местната комисия може да иска съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи.

 

Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2004 г.) Който не изпълни решение на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, се наказва с глоба от 50 до 1000 лв.

 

Чл. 25а. (Нов - ДВ, бр. 110 от 1996 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2004 г.) Актът за нарушение по чл. 15, ал. 1, т. 3 и чл. 25 се съставя от членовете на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, а наказателното постановление се издава от кмета.

(2) Установяването на нарушението, съставянето на акта, издаването и обжалването на наказателното постановление се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

 << предыдущая страница   следующая страница >>