shkolakz.ru   1 ... 2 3 4 5

Глава шеста.

ДОМОВЕ ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ (НОВА - ДВ, БР. 53 ОТ 1975 Г.)


Чл. 34. (Нов - ДВ, бр. 53 от 1975 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 1988 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г.) Домове за временно настаняване на малолетни и непълнолетни се създават от Министерството на вътрешните работи, което определя техния район на действие.

Чл. 35. (Нов - ДВ, бр. 53 от 1975 г.) (1) В домовете се настаняват малолетни и непълнолетни:

а) (изм. - ДВ, бр. 66 от 2004 г.) на които не може да се установи постоянния и настоящия адрес;

б) (изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г.) заловени в скитничество, просия, проституция, злоупотреба с алкохол, разпространение или употреба на наркотици или други упойващи вещества;

в) самоволно напуснали заведения за задължително възпитание или принудително лечение;

г) извършили противообществена проява и изпаднали в такова състояние на безнадзорност, което прави нецелесъобразно оставането им при родителите или при лицата, които ги заместват.

(2) Когато няма възможност лицата по предходната алинея да бъдат настанени незабавно в домовете, те се оставят отделно в подходящи помещения на съответното поделение на Министерството на вътрешните работи, където могат да престоят не повече от 24 часа.

Чл. 36. (Нов - ДВ, бр. 53 от 1975 г.) Домовете за временно настаняване изпълняват следните основни задачи:

а) приемат малолетни и непълнолетни, посочени в чл. 35;

б) (изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г.) извършват или осигуряват извършването на медицински, психологически и педагогически изследвания, освидетелстват и дават препоръки на съответните органи за работа с тези малолетни и непълнолетни или за настаняването им в подходящи заведения;

в) (изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г.) изясняват причините за скитничеството, безнадзорността, противообществените прояви и др. на приетите в дома малолетни и непълнолетни;


г) издирват семействата на приетите малолетни и непълнолетни и вземат мерки за връщането им в тях.

д) (отм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г.)

 

Чл. 37. (Нов - ДВ, бр. 53 от 1975 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г.) Престоят в домовете не може да бъде повече от 15 дни. Престоят над 24 часа се разрешава от прокурора.

(2) В изключителни случаи, с разрешение на съответния прокурор, срокът на престоя в дома може да бъде продължен до 2 месеца.

Чл. 38. (Нов - ДВ, бр. 53 от 1975 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г.) Към домовете се организират работилници за професионална подготовка и база за спортни и културни дейности.

 

Чл. 39. (Отм. - ДВ, бр. 89 от 1974 г., нов - ДВ, бр. 53 от 1975 г.) Настанените в домовете се разпределят по спални помещения в зависимост от пола, възрастта и основанието за настаняване.

 

Глава седма.
ПРИЮТИ ЗА БЕЗНАДЗОРНИ ДЕЦА (НОВА - ДВ, БР. 110 ОТ 1996 Г.)


Чл. 39а. (Нов, с дублирана номерация - ДВ, бр. 110 от 1996 г., номерацията поправена в ДВ, бр. 3 от 1997 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2004 г.) Приютите за безнадзорни деца са специализирани институции за предоставяне на социални услуги, в които по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето се настаняват временно и безплатно безнадзорни деца.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2004 г.) Редът за създаването на приютите по ал. 1, организацията на работата им, управлението и контролът се уреждат с правилник, издаден от министъра на труда и социалната политика.

 

Глава осма.
ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ (НОВА - ДВ, БР. 53 ОТ 1975 Г., ПРЕДИШНА ГЛАВА СЕДМА, ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 110 ОТ 1996 Г., ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 66 ОТ 2004 Г.)

Чл. 40. (Нов - ДВ, бр. 53 от 1975 г.) Обществените възпитатели имат за задача да оказват помощ на родителите или на лицата, които ги заместват, в поправянето и превъзпитаването на малолетните и непълнолетните.


 

Чл. 41. (Нов - ДВ, бр. 53 от 1975 г.) (1) Обществен възпитател се определя от местната комисия, когато е необходимо да се предотврати безнадзорност или извършването на противообществени прояви на:

а) (изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г.) непълнолетни, освободени от наказателна отговорност и ненастанени във възпитателно училище-интернат;

б) непълнолетни, осъдени условно или на наказание без лишаване от свобода;

в) непълнолетни, изтърпели наказание лишаване от свобода или освободени предсрочно;

г) (изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г.) малолетни и непълнолетни, чийто престой във възпитателно училище-интернат и социално-педагогически интернат е прекратен;

д) (нова - ДВ, бр. 110 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2004 г.) малолетни и непълнолетни, за които е приложена мярката по чл. 13, ал. 1, т. 5.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г.) Местната комисия може да определи обществен възпитател и на други малолетни и непълнолетни, за които съществува сериозна опасност за тяхното развитие и възпитание.

(3) Определянето на обществен възпитател не освобождава родителите или лицата, които ги заместват, от задълженията им във връзка с възпитанието на малолетните или непълнолетните и от отговорността за тяхното поведение.

Чл. 42. (Нов - ДВ, бр. 53 от 1975 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г.) За обществени възпитатели се определят, с тяхно съгласие, лица с необходимата общообразователна подготовка и опит.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г.) Работата на обществените възпитатели се ръководи и контролира от съответните местни комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

(3) Обществените възпитатели се отчитат редовно пред местните комисии.

 

Чл. 43. (Нов - ДВ, бр. 53 от 1975 г.) Общественият възпитател е длъжен:

а) да оказва на родителите или на лицата, които ги заместват, помощ във възпитанието на малолетните и непълнолетните;


б) да съдействува за правилното организиране на обучението, труда и почивката на малолетните и непълнолетните;

в) да следи за поведението на малолетните и да полага грижи за правилното им насочване;

г) (нова - ДВ, бр. 110 от 1996 г.) да сигнализира компетентните органи, когато съществува опасност за физическото или психическото развитие на малолетния или непълнолетния;

д) (нова - ДВ, бр. 110 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2004 г.) да поставя за решаване социалните проблеми на малолетния или непълнолетния пред съответната дирекция "Социално подпомагане;

е) (нова - ДВ, бр. 110 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2004 г.) да представя информация на съответната дирекция "Социално подпомагане" за решаване на социалните проблеми на малолетния или непълнолетния.

Чл. 44. (Нов - ДВ, бр. 53 от 1975 г.) (1) Общественият възпитател има право:

а) да посещава малолетния или непълнолетния в неговото жилище, в училището или на местоработата му;

б) да обръща внимание на родителите или на лицата, които ги заместват, за неизпълнение на задълженията им;

в) (изм. и доп. - ДВ, бр. 110 от 1996 г.) да изисква необходимите сведения, свързани с възпитанието на малолетния или непълнолетния от родителите или лицата, които ги заместват и от учебните заведения;

г) да поставя пред местната комисия въпроса за поведението на малолетните или непълнолетните, на родителите им или на лицата, които ги заместват, за прилагане на съответните мерки.

(2) Длъжностните лица и гражданите са длъжни да оказват помощ на обществения възпитател при изпълнение на неговите задължения.

Чл. 45. (Нов - ДВ, бр. 53 от 1975 г.) Когато намери за необходимо, местната комисия може да прекрати възпитателния надзор над малолетния или непълнолетния, като освободи обществения възпитател от задълженията му, или да замени един обществен възпитател с друг.

 

Чл. 46. (Нов - ДВ, бр. 53 от 1975 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г.) Председателят на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните определя реда за материално стимулиране на обществените възпитатели.

 

Чл. 46а. (Нов - ДВ, бр. 110 от 1996 г., отм. - ДВ, бр. 66 от 2004 г.)

 


<< предыдущая страница   следующая страница >>