shkolakz.ru   1 ... 2 3 4 5

Глава девета.

ОСОБЕНИ РАЗПОРЕДБИ (ПРЕДИШНА ГЛАВА VIII - ДВ, БР. 110 ОТ 1996 Г.)


Чл. 47. (Предишен текст на чл. 24 - Изв., бр. 11 от 1961 г., предишен текст на чл. 42, доп. - ДВ, бр. 53 от 1975 г.) (1) Всички държавни учреждения, предприятия и обществени организации са длъжни да оказват пълно съдействие за приложението на настоящия закон.

(2) (Нова - ДВ, бр. 53 от 1975 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г.) Държавните и общинските дружества, предприятия и организации, които имат подходящи свободни работни места, не могат да отказват приемането на работа на непълнолетни, които са им предложени от местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и социалните работници.

(3) (Нова - ДВ, бр. 53 от 1975 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г.) При уволнение на непълнолетен, настанен на работа по ал. 2, работодателят уведомява незабавно съответната местна комисия.

Чл. 48. (Предишен текст на чл. 43, изм. - Изв., бр. 11 от 1961 г., предишен текст на чл. 25, изм. - ДВ, бр. 53 от 1975 г.) Органите на Министерството на вътрешните работи съдействуват и оказват помощ на държавните органи и обществените организации в борбата им срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и при провеждане на мероприятията, предвидени в настоящия закон.

Чл. 49. (Предишен текст на чл. 45, изм. - Изв., бр. 11 от 1961 г., предишен текст на чл. 27, доп. - ДВ, бр. 53 от 1975 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 1988 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г.) Органите на прокуратурата упражняват надзор върху заведенията по чл. 2, букви "в", "г", "д" и "е".

Допълнителни разпоредби

Чл. 49а. (Нов - ДВ, бр. 110 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2004 г.) По смисъла на този закон:


1. "Противообществена проява" е деяние, което е общественоопасно и противоправно или противоречи на морала и добрите нрави.

2. "Възпитателна мярка" е алтернативна на наказанието мярка за възпитателно въздействие спрямо малолетен или непълнолетен, извършил противообществена проява, и непълнолетен, освободен от наказателна отговорност по чл. 61 от Наказателния кодекс, и се налага с цел преодоляване на отклоненията в поведението, предотвратяване на бъдещи нарушения и интеграция в обществото.

3. "Безнадзорно дете" е лице, ненавършило 18-годишна възраст и оставено без грижата на родителите или на лицата, които ги заместват.

4. "Доверен представител" е пълнолетно лице, ползващо се с добро име в обществото и с доверието на малолетния или на непълнолетния, на неговите родители или на лицата, които ги заместват, и което го защитава при разглеждането на възпитателното дело.

5. "Лицата, които ги заместват" са настойниците, попечителите и лицата, които полагат грижи по отглеждането и възпитанието на малолетния или на непълнолетния.

Преходни разпоредби


Чл. 50. (Предишен текст на чл. 46 - Изв., бр. 11 от 1961 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 1975 г., попр. - ДВ, бр. 55 от 1975 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 1988 г.) (1) Въпросите относно издръжката, организацията, вътрешния ред, учебно-възпитателната дейност и работата в работилниците и помощните стопанства и пр. на заведенията по чл. 2 се уреждат с правилници, утвърдени от Министерския съвет или от натоварени от него ръководители на ведомства.

(2) Комисиите за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните до определяне на новите им състави работят в досегашните си състави, като Централната комисия се председателствува от главния прокурор на Народна република България.

(3) Настоящият закон влиза в сила един месец след обнародването му и отменя всички закони и укази, които му противоречат.


(4) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Изпълнението на закона се възлага на министъра на правосъдието, на министъра на културата, науката и просветата, на министъра на вътрешните работи, на министъра на народното здраве и социалните грижи и на главния прокурор на Народна република България.

(5) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 1988 г.)

(6) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 1988 г.)

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 110 ОТ 1996 Г.)

§ 48. (1) Министерският съвет определя председателя на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в едноседмичен срок от влизането в сила на закона.

(2) Председателят определя поименния състав на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в едномесечен срок. 

§ 49. Министър-председателят и главният прокурор уреждат всички имуществени отношения,свързани с преминаването на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните от Главна прокуратура към Министерския съвет.

§ 53. (1) В срок три месеца от влизането в сила на закона министърът на вътрешните работи издава правилници за домовете за временно настаняване на малолетни и непълнолетни и за детските педагогически стаи, министърът на образованието, науката и технологиите - за възпитателните училища - интернати и за социално-педагогическите интернати, а министърът на труда и социалните грижи - за приютите за безнадзорни деца.

(2) Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет.


 

Преходни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 66 ОТ 2004 Г.)

§ 39. Висящите преписки и възпитателни дела се довършват при условията и по реда на този закон.

 

§ 40. В едномесечен срок от влизането в сила на този закон компетентните органи да предприемат необходимите действия по създаването на местни комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в общините или районите, където такива не са създадени.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНA ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА


(ОБН. - ДВ, БР. 94 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 25.11.2005 Г.)

§ 88. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА И ЗАДЪРЖАНЕТО ПОД СТРАЖА


(ОБН. - ДВ, БР. 25 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 01.06.2009 Г.)

§ 13. Законът влиза в сила от 1 юни 2009 г., с изключение на разпоредбата на чл. 43, ал. 3, която влиза в сила три години след приемането на програмата по § 11.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ СЕМЕЙНИЯ КОДЕКС


(ОБН. - ДВ, БР. 47 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 01.10.2009 Г.)

§ 18. Този кодекс влиза в сила от 1 октомври 2009 г.

<< предыдущая страница