shkolakz.ru 1
ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ – ГР. ШУМЕН


МАРИН МАРИНОВ, МАРИНА ЦАНКОВА


ИЗПИТВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА АРОМАТИЗАНТА “ЦИТРУС КОМОРАЧ” ВЪРХУ ТЕГЛОВНОТО РАЗВИТИЕ НА ПОДРАСТВАЩИ ТЕЛЕТА


Ароматизантите са хранителни добавки, които подобряват, коригират и засилват естествения вкус и аромат на фуража. Добавянето им към фуража не влияе върху миризмата и вкуса на добиваното месо, мляко, яйца. Ароматизантите влияят положително върху поведението, намаляват агресивността на отглежданите животни, а това води и до увеличение на продуктивните показатели.

Целта на настоящото изследване бе да се изпита влиянието на ароматизанта “Цитрус коморач 03564” върху тегловното развитие на подрастващи телета.


Материал и методи


За да се установи ефекта от добавката на ароматизанта “Цитрус коморач 03564” в дажба на подрастващи телета върху тяхното тегловно развитие, бе заложен един научно стопански опит с две групи /от по 6 броя ЧШГ/ - контролна и опитна. Животните се отглеждаха свободно-боксово в полуоткрити

сгради. Храненето с груби фуражи /люцерново сено р царевичен силаж / беше на воля според консумацията,а концентратната смеска – лимитирана до 3 kg дневно на глава. На таблица 1 са посочени приетите количества фуражи /средно на глава/ и хранителните вещества по групи , а на таблица 2 – съставът на изхранваната концентратна смеска.

Ежедневно се контролираше количеството на заложените по видове фуражи, както и остатъците от тях. Ежемесечно се контролираше тегловното развитие на телетата. Всички получени резултати са обработени вариационно-статистически.


Резултати и обсъждане

Данните от таблица 1 показват, че телетата от двете групи са приемали еднакви количества люцерново сено и концентратна смеска, т.к. последната е била ограничена. Наблюдава се разлика в количеството на приетия царевичен силаж. В опитната група, животните са консумирали по-голямо количество силаж. Тази разлика изразена стойностно е 2,14 kg средно на ден на глава или 19,16% в полза на опитната група. Завишената консумация на фураж съответно е рефлектирала върху по-доброто тегловно развитие на телетата от опитната група (таблица 3). При телетата от опитната група е получен по-висок среднодневен прираст със 162 g или с 20,4%. Макар и не доказана, тази разлика показва ясно, по-доброто развитие на телетата от опитната група.


По отношение разхода на фураж за единица продукция (таблица 4) трябва да отбележим, че при животните от опитната група е получен по-висок прираст с по-малко разход на фураж.

За 1 kg прираст при тази група са изразходени по-малко люцерново сено със 17,57% и концентратна смеска със 16,81%. При опитната група се наблюдава и по-добро оползотворяване на отделните хранителни вещества. Един kg прираст е получен с 10,46% по-малко КЕР, с 39,18% и с 12,02% по-малко съответно СП и ПСЧ.


Заключение


В заключение можем да кажем, че включването на ароматизанта “Цитрус коморач 03564” в доза 3 g/kg към концентрираната смеска при подрастващите телета, е повлияло в положителна посока върху тяхното тегловно развитие и оползотворяване на фуража.


Таблица 1.

Приети фуражи и хранителни вещества по групи (средно дневно на глава)


Видове фуражи

kg

СВ, kg

КЕР

СП,

g

ПСЧ

Ca,

g

P,

g

Контролна група

Царевичен силаж

11.17

3.95

3.35

268.00

214.50

13.40

8.94

Люцерново сено

2.48

2.11


1.51

379.40

198.20

35.20

5.21

Концентрирана смеска

2.69

2.34

3.17

438.50

274.40

199.10

131.81

Общо:

16.34

7.80

8.03

1085.90

687.10

247.70

145.96

Опитна група

Царевичен силаж

13.31

3.99

3.99

319.40

255.60

16.97

10.65

Люцерново сено

2.47

2.10

1.51

378.00

197.40

35.10

5.19

Концентрирана смеска

2.69

2.34

3.17

438.50

274.40

199.10

131.81

Общо:


18.47

8.43

8.77

1135.90

727.40

250.17

147.65


Таблица 2.

Състав и хранителна стойност на концентрираната смеска.


Видове фуражи, %

Хранителна стойност

Ечемик – 20

Пшеница – 27

Царевица – 15

Соев шрот – 6

Трици – 17

Сл. шрот - 13

Сол – 0.45

Бутервил – 0.02

Оптизин – 0.05

Креда – 1.48

Общо – 100%

В 1 kg от смеската се съдържат:

1.18 КЕР

СП – 163 g

ПСЧ – 102 g

Ca – 74 g

P – 49 g


Четвъртият опит се проведе с подрастващите телета от ЧП в КОС гр. Търговище. Целта ни бе да сравним изпитвания при малачетата, ароматизант в същата доза (3 g/kg смеска), какъв ефект ще даде при телетата.

За целта бяха сформирани 2 групи (с по 6 броя) – контролна и опитна, изравнени групово по възраст, жива маса и пол. Животните се отглеждаха свободно боксово в полуоткрити сгради. Храненето с груби фуражи (люцерново сено и царевичен силаж) беше на воля, според консумацията, а концентратната смеска – лимитирана до 3 кг. дневно на глава. На таблица 1 са посочени приетите количества фуражи (средно на глава) и хранителните вещества по групи, а на таблица 2 – съставът на изхранваната концентратна смеска. От таблица 1 се вижда, че телетата от двете групи са приемали еднакви количества люцерново сено и концентратна смеска, тъй като последната е била ограничена. Наблюдава се разлика в количеството на приетия царевичен силаж. В опитната група, животните са консумирали по-голямо количество силаж. Тази разлика изразена стойностно е 2.14 кг. средно на ден на глава или 19.16% в полза на опитната група. Завишената консумация на фураж съответно е рефлектирала върху по-доброто тегловно развитие на телетата от опитната група (Таблица 3). При телетата от опитната група с получен по-висок среднодневен прираст със 162 гр. или с 20.4%. Макар и недоказана тази разлика показва ясно по-доброто развитие на телетата от опитната група.


По отношение разхода на фураж за единица продукция (Таблица 4) трябва да отбележим, че при животните от опитната група е получен по-висок прираст, с по-малко разход на фураж.

За 1 кг. прираст при тази група са изразходвани по-малко люцерново сно – със 17.57% и концентратна смеска – със 16.81%. При опитната група се наблюдава и по-добро оползотворяване на отделните хранителни вещества. Един кг. прираст е получен с 10.46% по-малко КЕР, с 39.18% и с 12.02% по-малко съответно СП и ПСЧ.

В заключение можем да кажем, че включването на ароматизанта “Цитрус коморач” в доза 3 г/кг към концентратната смеска при подрастващи телета, е повлияло в положителна посока върху тяхното тегловно развитие и оползотворяването на фуража.


Таблица 1.

Приети фуражи и хранителни вещества по групи (средно дневно на глава)

Видове фуражи

Кг.

СВ, кг.

КЕР

СП, г.

ПСЧ, г.

СА, г

Р, г

Контролна група

Царевичен силаж

11.17

3.95

3.35

268.00

214.50

13.40

8.94

Люцерново сено


2.48

2.11

1.51

379.40

198.20

35.20

5.21

Концентратна смеска

2.69

2.34

3.17

438.50

274.40

199.10

131.81

Общо:

16.34

7.80

8.03

1085.90

687.10

247.70

145.96

Опитна група

Царевичен силаж

13.31

3.99

3.99

319.40

255.60

15.97

10.65

Люцерново сено

2.47

2.10

1.51

378.00

197.40


35.10

5.19

Концентратна смеска

2.69

2.34

3.17

438.50

274.40

199.10

131.81

Общо:

18.47

8.43

8.77

1135.90

727.40

250.17

147.65Таблица 2.

Състав и хранителна стойност на концентратната смеска

Видове фуражи, %

Хранителна стойност
Ечемик – 20


Пшеница – 27


Царевица- 15


Соев шрот – 6


Трици – 17


Сл. Шрот -. 13

Сол – 0.45


Бутервил – 0.02


Оптизин – 0.05


Креда – 1.48


Общо – 100%

В 1 кг. от смеската се съдържат 1.18 КЕР,

СП 163 г., ПСЧ – 102 г.,

Са – 74 г.

Р – 49 г.Таблица 3.

Тегловно развитие на малачетата

Група – n = 6


Контролна

Опитна

Показатели

Х= Sx

C

Х= Sx

C

Възраст в дни:

- в началото на опита

- в края на опита


185± 41.262

287±41.262


22.30

14.40


185±50.229

287±50.229


27.10

17.50

Жива маса, кг.

-в началото на опита

- в края на опита


104±24.194

183.83±41.175


23.30

22.30


105±30.50

202.83±44.029


29.00

21.70

Среднодневен прираст, кг.

0.794±0.179

22.50

0.956±0.153

16.00

Продължителност на опитния период - дни

102

-

102

-
Таблица 4

Разход на фураж за единица продукция по групи

Групи

Показатели

Контролна

Опитна

Царевичен силаж

14.07

13.92

Люцерново сено

3.13

2.58

Концентратна смеска

3.39

2.82

СВ, кг

9.83

8.82

КЕР

10.13

9.07

СП, г

1368

832

ПСЧ,г

865

761

КЕР от груб фураж

6.74

5.75

КЕР от концентриран фураж

3.39

3.32