shkolakz.ru 1
«Nazarbayev University Library and IT Services» Жеке мекемесі (бұдан әрі - Мекеме), 010000, Астана қ., Қабанбай батыр данғ., 53, www.zakupki.nu.edu.kz келесі лоттар бойынша тауарларын: №2 лот «CANON өндірген басып шығару жабдығына арналған жұмсау материалдары», №3 лот «HEWLETT-PACKARD өндірген басып шығару жабдығына арналған жұмсау материалдары», №4 лот «EPSON өндірген лазерлік басып шығару жабдығына арналған жұмсау материалдары», №5 лот «LEXMARK өндірген басып шығару жабдығына арналған жұмсау материалдары», №6 лот «PANASONIC өндірген басып шығару жабдығына арналған жұмсау материалдары», №7 лот «EVOLIS өндірген басып шығару жабдығына арналған жұмсау материалдары» сатып алу жөніндегі қайта өткізілетін ашық тендер туралы хабарлайды.


Тауардың атауы, көлемі, жеткізілетін орны мен мерзімі Тендерлік құжаттамада толығымен көрсетілген.

Тендерлік құжаттамалардың көшірмелерін мына мекенжай бойынша: Астана қ., Қабанбай батыр данғ., 53, блок 3, № 3132 қызмет бөлмесінен сағат 09.00-ден 18.00-ге дейін әлеуетті жеткізілімші тендерлік құжаттамаға ақы төлегені туралы құжатты бергеннен кейін немесе www. zakupki.nu.edu.kz мекенжайы бойынша интернет - ресурстан ақысыз алуға болады.

Тендерлік құжаттаманың көшірмесін қағаз күйінде алған кезде, сондай-ақ әлеуетті жеткізілімшілер немесе олардың уәкілетті өкілдері тендерге қатысуға өтінімдерді қолымен тапсырған кезде әлеуетті жеткізілімшінің өкілі тендерлік құжаттаманың көшірмелерін алу және тендерге қатысуға арнап өтінімді табыс ету жөніндегі оның өкілеттігін растайтын құжатты көрсетуі тиіс.

Тендерлік құжаттама көшірмелері топтамасының құны 427,00 теңгені құрайды және «Nazarbayev University Library and IT Services» Жеке мекемесінің мына шотына енгізіледі: СТН 620 500 009 100, «АТФ Банк» АҚ Астана қаласы, KZ88826Z0KZTD2004357 шоты, БИК ALMNKZKA, БИН 110 540 007 601, Кбе 17.

Конверттерге салынған тендерлік өтінімдерді әлеуетті жеткізілімшілер «Nazarbayev University Library and IT Services» Жеке мекемесінің мына мекенжай бойынша: 010000, Астана қ., Қабанбай батыр данғ., 53, № 3132 қызмет бөлмесінде, 2012 жылдың «23» мамыр сағат 10:00-ға дейінгі мерзімде табыс етіледі (жібереді).

Тендерлік комиссия тендерлік өтінімдер салынған конверттерді 2012 жылдың «23» мамыр сағат 12:00-де мына мекенжай бойынша ашады: Астана қ., Қабанбай батыр данғ., 53, № 3132 қызмет бөлмесі.

Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон бойынша алуға болады: 8 (7172) 70-59-52, 70-59-54.

Частное учреждение «Nazarbayev University Library and IT Services» (далее - Учреждение) г.Астана, район Есиль, пр. Кабанбай батыра, 53, www.zakupki.nu.edu.kz, объявляет о проведении повторного тендера по закупкам товара по лотам: лот №2 «Расходные материалы к печатающим устройствам производства CANON», лот №3 «Расходные материалы к печатающим устройствам производства HEWLETT-PACKARD», лот №4 «Расходные материалы к лазерным печатающим устройствам производства EPSON», лот №5 «Расходные материалы к печатающим устройствам производства LEXMARK», лот №6 «Расходные материалы к печатающим устройствам производства PANASONIC», лот №7 «Расходные материалы к печатающим устройствам производства EVOLIS».


Наименование, требуемый объем, место и сроки поставки товара, подробная спецификация указаны в Тендерной документации.

Копию тендерной документации можно получить по адресу: г. Астана, район Есиль, пр. Кабанбай батыра, 53, блок 3, кабинет № 3132, с 09:00 до 18:00 часов после представления потенциальным поставщиком документа об оплате тендерной документации или бесплатно с интернет - ресурса по адресу: www.zakupki.nu.edu.kz.

При получении копии тендерной документации на бумажном носителе, а также при представлении тендерной заявки потенциальными поставщиками либо их уполномоченными представителями нарочно, представитель потенциального поставщика должен представить документ, подтверждающий его полномочия по получению копии тендерной документации и подачи тендерной заявки.

Стоимость пакета копии тендерной документации составляет 427 тенге и вносится на счет Частного учреждения «Nazarbayev University Library and IT Services»: РНН 620 500 009 100, расчетный счет: АО «АТФ Банк» в г. Астана, ИИК KZ88826Z0KZTD2004357, БИК ALMNKZKA, БИН 110 540 007 601, Кбе 17.

Тендерные заявки, запечатанные в конверты, представляются (направляются) потенциальными поставщиками в Частное учреждение «Nazarbayev University Library and IT Services» по адресу: 010000, г. Астана, район Есиль, пр. Кабанбай батыра, 53, блок 3, кабинет № 3132, в срок до 10:00 часов «23» мая 2012 года.

Конверты с тендерными заявками будут вскрываться тендерной комиссией в 12:00 часов «23» мая 2012 года по следующему адресу: г.Астана, район Есиль, пр. Кабанбай батыра, 53, блок 3, кабинет № 3132.

Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону:

8 (7172) 70-59-52, 70-59-54.