shkolakz.ru 1
М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А П Р А В О С Ъ Д И Е Т ОЗ А П О В Е Д


ЛС-И-649/15.07.2013 г.


На основание чл. 299, ал.1 от Закона за съдебната власт,


Н А Р Е Ж Д А М:


1. Да се проведе изпит за придобиване на юридическа правоспособност на стажант-юристи, преминали законоустановения стаж и представили необходимите документи в Министерството на правосъдието.

2. Изпитът да се проведе на 19 юли 2013 г. от 9.00 часа в сградата на Министерството на правосъдието, бул. Княз Александър Дондуков № 2А.

3. Одобрявам списък на допуснатите до изпит стажант-юристи, неразделна част от настоящата заповед.

Денят, часът и списъкът на допуснатите до изпит стажант-юристи да се обяви в сградата на Министерството на правосъдието и да се публикува на интернет страницата на министерството не по-късно от 17.30 часа на 15 юли 2013 г.


На стажант-юристите, получили оценка „издържал” да се издаде удостоверение за юридическа правоспособност в 1-месечен срок от провеждане на изпита.

Изпълнението на заповедта възлагам на Директора на Дирекция „СДСД”.


Преписи от заповедта да се връчат на задължените с нея лица за сведение и изпълнение.


Приложение: Списък на допуснатите до изпит стажант-юристи.по ред

Име

Презиме

Фамилия

Разпределен за стаж

1

Таня


Христова

Трифонова

Софийски градски съд

2

Елена

Йорданова

Тонева

Окръжен съд Перник

3

Таня

Борисова

Спасова

Окръжен съд Благоевград

4

Елена

Николаева

Александрова

Окръжен съд В. Търново

5

Димитър

Петров

Петев

Софийски градски съд

6

Симеон

Стоянов

Симеонов

Окръжен съд Кюстендил

7

Цветелина


Руменова

Попаркова

Окръжен съд Благоевград

8

Марио

Георгиев

Цветков

Окръжен съд Благоевград

9

Дана

Емилова

Нончева

Окръжен съд Пловдив

10

Христо

Иванов

Демиревски

Окръжен съд Кюстендил

11

Цветелина

Радославова

Василева

Окръжен съд Благоевград

12

Симеон

Петров

Симеонов

Софийски градски съд

13

Симеон


Василев

Симеонов

Софийски градски съд

14

Силвия

Василева

Свиленова

Софийски градски съд

15

Мартин

Руменов

Николов

Софийски градски съд

16

Веселин

Валентнинов

Василев

Софийски градски съд

17

Силвия

Стефчова

Иванова

Окръжен съд Благоевград

18

Таня

Наскова

Петева

Окръжен съд Благоевград

19

Милен


Евгениев

Маринов

Окръжен съд Плевен

20

Пламен

Филипов

Иванов

Окръжен съд Плевен

21

Стефка

Христова

Иванова

Окръжен съд Плевен

22

Фатме

Фахри

Падикова

Окръжен съд Габрово

23

Елеонора

Емилова

Томова

Окръжен съд Видин

24

Айше

Ведат

Туталъ

Окръжен съд Благоевград

25

Евелина


Любенова

Методиева

Окръжен съд Кюстендил

26

Даниела

Нецова

Иванова

Окръжен съд Габрово

27

Димо

Стайков

Стайков

Софийски градски съд

28

Мартин

Ангелов

Бъбаров

Софийски градски съд

29

Ясен

Любенов

Николов

Софийски градски съд

30

Ани

Петрова

Петкова

Окръжен съд Пловдив

31

Катя


Костадинова

Ушева

Окръжен съд Благоевград

32

Нешо

Димитров

Малчев

Софийски градски съд

33

Людмила

Стоянова

Димитрова

Софийски градски съд

34

Кирил

Ивов

Кирилов

Софийски градски съд

35

Даниел

Росенов

Русев

Софийски градски съд

36

Доника

Стефанова

Дилова

Софийски градски съд

37

Веска


Тошкова

Гергова

Софийски градски съд

38

Владислав

Пламенов

Василев

Софийски градски съд

39

Антон

Стефанов

Дончев

Софийски градски съд

40

Мира-Магдалена

Диянова

Миркова

Окръжен съд Варна

41

Петя

Тихомирова

Тихчева

Окръжен съд Варна

42

Маргарита

Борисова

Михайлова

Окръжен съд Благоевград

43

Лиана


 

Миракян

Окръжен съд Варна

44

Таня

Илиева

Стоилкова

Окръжен съд Благоевград

45

Вяра

Младенова

Станкова

Окръжен съд Благоевград

46

Десислава

Василева

Панчева

Окръжен съд Търговище

47

Полина

Христова

Лъвчиева-Първанова

Окръжен съд Русе

48

Милка

Иванова

Златкова

Окръжен съд Ст.Загора

49

Величка


Ангелова

Солакова

Окръжен съд Пловдив

50

Грета

Йорданова

Минчева

Окръжен съд Търговище

51

Татяна

Петрова

Петрова

Окръжен съд Русе

52

Филип

Иванов

Георгиев

Окръжен съд Пловдив


ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-


ПРЕДСЕДАТЕЛ И

МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО /п/

ЗИНАИДА ЗЛАТАНОВА