shkolakz.ru 1 2 3

Комисия по чл.56 от ЗУТ Протокол 33/12.03.2013г. Стр.


ОБЩИНА БУРГАС

Комисия по чл.6, ал.1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас


П Р О Т О К О Л

33Днес 12.03.2013год. от 9.30 часа в изпълнение на изискванията на чл.6, ал.3 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас, приета с решение по т.12, протокол №43/14.12.2010 г. на Общински съвет –Бургас, се проведе заседание на определената със заповед № 2736/16.11.2011 год. на Кмета на Община Бургас Комисия, на което присъстваха:

Председател : Красимир Стойчев – зам.-кмет “Бюджет, финанси, икономика и СД”

Членове :

  1. Божидар Кънчев-Секретар на Община Бургас

  2. арх. Веселина Илиева-Главен архитект на Община Бургас

3. Веселин Василев –Директор на дирекция „УКОРС“

и общински съветници, определени с решение по т.4 от протокол №2/11.11.2011 г. на Общински съвет Бургас, както следва:

4. Красимира Маркович-общински съветник

5. Димчо Грудев – общински съветник

6. Панайот Жечков–общински съветник

7. Жечо Станков-общински съветник

8. Вълчо Чолаков-общински съветник


На заседанието присъстваха директорите на ТД „Приморие“, ТД „Зора“, ТД „Освобождение“, ТД „Изгрев“, ТД „Възраждане“ и ТД „Долно Езерово“

От членовете на комисията на заседанието не присъстваха: Костадин Марков-Зам.-кмет „Устройство на територията и строителството“, арх. Веселина Илиева-Главен архитект на Община Бургас, г-н Вълчо Чолаков-общински съветник и г-н Георги Георгиев-представител на сдружение с нестопанска цел, в обществена полза, „Българска Асоциация на Ресторантьорите“ с право на съвещателен глас


ДНЕВЕН РЕД:


  1. Разглеждане на заявления постъпили в ТД ”Приморие” за издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти по смисъла чл.56 от ЗУТ;

  2. Разглеждане на заявления постъпили в ТД ”Зора” за издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти по смисъла чл.56 от ЗУТ;

  3. Разглеждане на заявления постъпили в ТД ”Освобождение” за издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти по смисъла чл.56 от ЗУТ;

  4. Разглеждане на заявления постъпили в ТД ”Изгрев” за издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти по смисъла чл.56 от ЗУТ;

  5. Разглеждане на заявления постъпили в ТД ”Възраждане” за издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти по смисъла чл.56 от ЗУТ;

  6. Разглеждане на заявления постъпили в ТД ”Долно Езерово” за издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти по смисъла чл.56 от ЗУТ;По т.1 от дневния ред

След разглеждане на заявленията постъпили в ТД ”Приморие” за издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти по смисъла чл.56, Комисията


РЕШИ:

Дава становище по 8 входирани заявления, съгласно разпоредбите на НПОТДОДЕГОТОБ, както следва:Заявл.№/

дата

Лице извършващо дейността-заявител

Търговски

обект


Дейност

Адрес на обекта /Позиция № по схема

Срок на издаване


Становище на комисията

1

70-00-1321/

04.03.2013г.

„Велите“ ООД

Маси-

3 бр.

10.80кв.м

Пред кафене „То Кафе“

Ул. „Св. Климент Охридски“ №69

15.03.13г.

14.11.13г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

2

70-00-1315/

04.03.2013г.

„ВИП БГ 101“ ООД

Маси-

2 бр.

6 кв.м.

Към павилион с позиция

№ 42.2 по схема

Базар „Трета поликлиника“


15.03.13г.

14.12.13г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

3

70-00-1355/

05.03.2013г.

„Камис 2009“ ЕООД

Маси-

10 бр.

30 кв.м.Пред Кафе-бар „Ес лайн“


Ул.

“Силистра“ №1

01.04.13г.

31.05.13г.

-------------

01.11.13г.

30.11.13г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

4

70-00-1377/

05.03.2013г.

ЕТ „Яневи-син и дъщеря-91-Яни Янев“


Маси-

3 бр.

14.74 кв.м.

Пред Павилион „Сириус“

Ул.“Морска“/

бул.“Булаир“

01.05.13г.

30.09.13г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.

5

70-00-295/14/

06.03.2013г.

„ЕМВИ“ ООД

Маси-

12 бр.

46.20кв.м

Пред Коктейл-бар „Коктейли и мечти“


Ул.

“Александровска“

№103

15.03.13г.

14.12.13г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.


6

70-00-1398/1/

06.03.2013г.


ЕТ“Амалтея-Димитринка Калоянова“

Маси-

4 бр.

11.40кв.м

Пред кафене

„Д и Д“

Ул.

“Македония“

№17

15.03.13г.

14.11.13г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.


7

94-01-7161/

27.02.2013г.

Виктория Павлова Панкова

Количка-

1 кв.м.

Продажба на царевица

Ул.

“Александровска“,

Позиция


№ 2.1

по схема


01.05.13г.

30.09.13г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.


8

94-01-7953/

05.03.13

Вадим Петров Рошманов

Машина за пуканки-1 кв.м.

Продажба на пуканки

бул.“Богориди“/

ул.“Възраждане“

Позиция № 8.1

по схема

01.04.13г.

30.09.13г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.По т. 2 от дневния ред

След разглеждане на заявленията постъпили в ТД ”Зора” за издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти по смисъла чл.56, Комисията


РЕШИ:

Дава становище по 16 входирани заявления, съгласно разпоредбите на НПОТДОДЕГОТОБ, както следва:Заявл.№/ дата/

Лице извършващо дейността-заявител

Търговски

обект

Дейност

Адрес на обекта /Позиция № по схема

Срок на издаване

Становище на комисията

1

70-00-1242/

27.03.2013г.


ЕТ „Вик-Мара Клинкова“

Маси-

7 бр.

30.80 кв.м

Пред кафене „Капри“

ж.к. „Бр. Миладинови“-градинка „Родопи“

15.03.13г.

14.11.13г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.


2

70-00-1494/

11.03.2013г.

ЕТ „Вамп-Бургас-В.Минков“

Маси-

13бр.

57.20кв.м

Пред павилион „Октопода“

Приморски парк

01.04.2013г.

31.10.2013г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.


3

70-00-1486/

11.03.2013г.

„Фрог“ ЕООД

Навес-

30 кв.м

9 бр.маси /под навеса/

Пред павилион „Хоремагъ“

Приморски парк

01.04.2013г.

31.05.2013г.

------------

01.09.2013г.

31.10.2013г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.


4

70-00-1485/

11.03.2013г.

„Фрог“ ЕООД

Навес-

30 кв.м

Маси- 3 бр. извън навеса -6.60кв.м.

Обща заета площ-36.60кв. м.


Пред павилион „Хоремагъ“

Приморски парк

01.06.2013г.

31.08.2013г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.


5

70-00-1463/

07.03.2013г.

„Златна палма 2010“ ЕООД

Маси-

5 бр. –

20 кв.

Пред кафене „Зора“

ж.к. „Бр. Миладинови“

градинка Родопи

01.06.2013г.

31.10.2013г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.


6

94-01-8500/

11.03.2013г.

Веселин Христов Минков

Хладилни витрини-

1,5 кв.м

Пред павилион „Октопода“

Приморски парк


Позиция №10.10

01.04.2013г.

31.10.2013г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.


7

70-00-1422/

06.03.2013

ЕТ „Сивел-Елена Тодорова“

Павилион-

7 кв.м

Продажба на сладолед

Приморски парк


Позиция

№1.12

01.05.2013г.

30.09.2013г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.8

70-00-1406/

06.03.2013г.

ЕТ „Парадокс-Красимир Тюлиев“

Павилион-

4 кв.м

Продажба на сладолед

Приморски парк


Позиция№1.8

01.05.2013г.

30.09.2013г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.


9

70-00-1414/

06.03.2013г.„Интер“ ООД

Количка –

2 кв.м

Продажба на закуски

Приморски парк


Позиция№8.3

01.04.2013г.

30.09.2013г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.


10

70-00-1416/

06.03.2013г.

„Интер“ ООД

Навес-

61 кв.м

Пред бистро „Тропикана“

Приморски парк

01.04.13г.

30.09.13г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.


11

70-00-1409/

06.03.2013г.

„Николов-Тур“ ООД

Детски атракции- заета площ –3 кв.м

Детски атракцион

Приморски паркПозиция №2.11


10.03.2013г.

09.10.2013г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.


12

70-00-1411/

06.03.2013г.

„Николов-Тур“ ООД

Маси-

10 бр.

44 кв.м

Пред

снек -бар „Странджански двор“

Приморски парк

01.04.2013г.

30.04.2013г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.


13

70-00-1410/

06.03.2013г.

„Николов-Тур“ ООД

Маси-

10 бр.

44 кв.м

Пред кафене „Флора“

Приморски парк

01.04.2013г.

30.04.2013г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.


14

70-00-1385/

05.03.2013г.

ЕТ „Еос-Тодор Бодуров“

Хладилни витрини-2 кв.м

Пред павилион „Кривите Огледала“

Приморски парк


Позиция №10.9

01.05.2013г.

30.09.2013г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.


15

70-00-1246/

27.02.2013г.


„Кафе на колела“

ЕООД

Велоколичка –

2 кв. м

Продажба на кафе

Приморски парк-Летен театър , п-к „Пушкин“,

Фонтан, Казино и обратно

15.04.2013г.

15.11.2013г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок и по одобрения маршрут.


16

70-00-1460/

07.03.2013г.


„Зоната“ ООД


Стоянка за ел. велосипеди-10 кв.м

Атракции

Приморски парк


Позиция№2.3

01.05.2013г.

30.09.2013г.

Дава положително становище за издаване на разрешение за определения срок.По т. 3 от дневния ред

След разглеждане на заявленията постъпили в ТД ”Освобождение” за издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти по смисъла чл.56, Комисиятаследующая страница >>