shkolakz.ru 1

Частное учреждение «Nazarbayev University Library and IT Services» (далее - Учреждение) г. Астана, район Есиль, пр. Кабанбай батыра, 53, www.nu.edu.kz, объявляет о проведении открытого тендера по закупкам товаров «Программное обеспечение для учебного процесса» по лотам: «Программное обеспечение «Mathworks»; Лот № 2 – «Программное обеспечение «Ansys13»; Лот № 3 – «Программное обеспечение «NI»; Лот № 4 – «Программное обеспечение «CATIA»; Лот № 5 – «Программное обеспечение «AutoCAD»; Лот № 6 – «Программное обеспечение «Nvivo 9»; Лот № 7 – «Программное обеспечение «Stata»; Лот № 8 – «Программное обеспечение «EViews»; Лот № 9 – «Программное обеспечение «Mackichan»; Лот № 10 – «Программное обеспечение «Adobe Acrobat Pro 9».


Наименование, требуемый объем, место и сроки поставки товара, подробная спецификация указаны в тендерной документации.

Копию тендерной документации можно получить по адресу: г. Астана, район Есиль, пр. Кабанбай батыра, 53, кабинет № 1207, с 09:00 до 18:00 часов после представления потенциальным поставщиком документа об оплате тендерной документации или бесплатно с сайта АО «Назарбаев Университет» по адресу: www.nu.edu.kz.

При получении копии тендерной документации на бумажном носителе, а также при представлении тендерной заявки потенциальными поставщиками либо их уполномоченными представителями нарочно, представитель потенциального поставщика должен представить документ, подтверждающий его полномочия по получению копии тендерной документации и подачи тендерной заявки.

Стоимость пакета копии тендерной документации составляет 385 тенге и вносится на счет Частного учреждения «Nazarbayev University Library and IT Services»: РНН 620 500 009 100, расчетный счет: АО «АТФ Банк» в г. Астана, ИИК KZ88826Z0KZTD2004357, БИК ALMNKZKA, БИН 110 540 007 601, Кбе 17.

Тендерные заявки, запечатанные в конверты, представляются (направляются) потенциальными поставщиками в Частное учреждение «Nazarbayev University Library and IT Services» по адресу: 010000, г. Астана, район Есиль, пр. Кабанбай батыра, 53, кабинет № 1207, в срок до 10:30 часов 12 октября 2011 года.

Конверты с тендерными заявками будут вскрываться тендерной комиссией в 12:00 часов 12 октября 2011 года по следующему адресу: г.Астана, район Есиль, пр. Кабанбай батыра, 53, кабинет № 1207.

Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону:
8 (7172) 70-59-52.

«Nazarbayev University Library and IT Services» Жеке мекемесі (бұдан әрі - Мекеме), 010000, Астана қ., Қабанбай батыр данғ., 53, www.nu.edu.kz, «Оқу барысына арналған бағдарламалық жабдықтама» тауарын сатып алу жөніндегі ашық тендерді келесі лоттар бойынша өткізу туралы хабарлайды: № 1«Mathworks» бағдарламалық жабдықтамасы», № 2 «Ansys13» бағдарламалық жабдықтамасы», № 3 «NI» бағдарламалық жабдықтамасы», № 4 «CATIA» бағдарламалық жабдықтамасы», № 5 «AutoCAD» бағдарламалық жабдықтамасы», № 6 «Nvivo 9» бағдарламалық жабдықтамасы», № 7 «Stata» бағдарламалық жабдықтамасы», № 8 «EViews» бағдарламалық жабдықтамасы», № 9 «Mackichan» бағдарламалық жабдықтамасы», № 10 «Adobe Acrobat Pro 9» бағдарламалық жабдықтамасы».


Тауардың атауы, көлемі, көрсетілетін орны мен мерзімі тендерлік құжаттамада толығымен көрсетілген.

Тендерлік құжаттамалардың көшірмелерін мына мекенжай бойынша: Астана қ., Қабанбай батыр данғ., 53, № 1207 қызмет бөлмесінен сағат 09.00-ден 18.00-ге дейін әлеуетті жеткізілімші тендерлік құжаттамаға ақы төлегені туралы құжатты бергеннен кейін немесе «Назарбаев Университеті» АҚ-ның www.nu.edu.kz мекенжайы бойынша сайтынан ақысыз алуға болады.

Тендерлік құжаттаманың көшірмесін қағаз күйінде алған кезде, сондай-ақ әлеуетті жеткізілімшілер немесе олардың уәкілетті өкілдері тендерге қатысуға өтінімдерді қолымен тапсырған кезде әлеуетті жеткізілімшінің өкілі тендерлік құжаттаманың көшірмелерін алу және тендерге қатысуға арнап өтінімді табыс ету жөніндегі оның өкілеттігін растайтын құжатты көрсетуі тиіс.

Тендерлік құжаттама көшірмелері топтамасының құны 385 теңгені құрайды және «Nazarbayev University Library and IT Services» Жеке мекемесінің мына шотына енгізіледі: СТН 620 500 009 100, «АТФ Банк» АҚ Астана қаласы, KZ88826Z0KZTD2004357 шоты, БИК ALMNKZKA, БИН 110 540 007 601, Кбе 17.

Конверттерге салынған тендерлік өтінімдерді әлеуетті жеткізілімшілер «Nazarbayev University Library and IT Services» Жеке мекемесінің мына мекенжай бойынша: 010000, Астана қ., Қабанбай батыр данғ., 53, № 1207 қызмет бөлмесінде, 2011 жылдың 12-қазанында сағат 10:30-ға дейінгі мерзімде табыс етіледі (жібереді).

Тендерлік комиссия тендерлік өтінімдер салынған конверттерді 2011 жылдың 12 қазанында сағат 12:00-де мына мекенжай бойынша ашады: Астана қ., Қабанбай батыр данғ., 53, 1207 қызмет бөлмесі.

Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон бойынша алуға болады: 8 (7172) 70-59-52.