shkolakz.ru   1 2 3 ... 6 7

2. Айнымалыларды сипаттау

Турбо Ассемблерде айнымалыларды сипаттау үшiн арнайы идентифиаторлар қолданылады:Оларға:


 • DB (Dimension Byte) –1 байт өлшемдi айнымалыны сипаттау.

 • DW (Dimension Word) – 2 байт өлшемдi айнымалыны сипаттау. (машиналық сөз)

 • DD (Dimension Double word) – 4 байт өлшемдi айнымалыны сипаттау. (екiлiк сөз)

 • DQ (Dimension Quadruple word) - 8 байт өлшемдi айнымалыны сипаттау. (4 сөз)


3. Айнымалыны сипатау синтаксисi:

Айнымалы аты тип бастапқы мән

Мұндағы, бастапқы мән- осы типке беруге болатын кез-келген сан. Санды жазу ондық, он алтылық, сегiздiк, екiлiк форматта, алдына есептеу жүйесiнiң әрпi қойылу арқылы жазылады:

 • d (Decimal) – ондық сан. Мысалы 034d саны 34 санын бiлдiредi.

 • h (Hex) – он алтылық сан. Мысалы: 3е5ah, 0ac44h, 0f0h.

 • o (Octal) – сегiздiк сан. Құрамына 0,1,2,3,4,5,6,7 осы сандар кiредi.

 • b (Binary) – екiлiк сан. Құрамына 0 және 1 сандары кiредi.Ұсынылатын әдебиет:

1. Негізгі

Юров В. Asstmbler. – Издательство «Питер», 2000.

Финогенов. Основы языка Ассемблера.

2. Қосымша:

Нортон. IBM.PC, 1991.


  3-дәріс. Микропроцессордың командалар жүйесi

Дәріс сабағының құрылымы:

 1. Регистрлер туралы жалпы

 2. Жалпыға қолданылатын регистрлер

 3. Сегменттік регистрлер

 4. Индекстік регистрлер


1. Бұл дәрістің мақсаты студенттердi х86 процессорларының архитектурасымен таныстыру, MS-DOS жүйесiнде жадыны ұйымдастыру туралы алғашқы мәлiметтер, сонымен қатар ассемблер тiлiмен алғашқы жұмыс iстеу тәсiлдерiн алу.

Intel процессорларының архитектурасы

CPU (Central Process Unit) деп аталатын микропроцессор программист үшiн 16 разрядты регистрлер құрамын көрсетедi. Регистрлер – бұл процессор микросхемасына интегралданған жадының ерекше ұяшықтары. Оларды үш қызметтiк топқа бөлуге болады:


2. Жалпыға қолданылатын қолданылатын:


 • AX (Accumulator) – аккумулятор. Аоифметикалық операциялардың көпшiлiгi соның көмегiмен жүргiзiледi.

 • BX (Base) – сегменттiң iшiнде мәлiметтредi адрестеудi жүргiзетiн регистр.

 • CX (Counter) – есептегiш. Циклдарды ұйымдастыру үшiн қолданылады.

 • DX (Data) – қосымша мәлiметтер регистрi. Кей кезде аккумуляторға қосымша ретiнде қолданылады.

Барлық жалпы қолданылатын регистрлер 16 биттi ретiнде (AX, BX, CX, DX) және сонымен қатар 8 биттi ретiнде (AH, AL, BH, BL, CH, CL, DH, DL) қарастырылады.

3. Сегменттiк регистрлер:

 • CS (Code Segment) – код сегментiнiң регистрi.

 • DS (Data Segment) – мәлiметтер сегментiнiң регистрi.

 • SS (Stack Segment) – стек сегментiнiң регистрi.

 • ES (Extra Segment) – қосымша сегментiнiң регистрi.

4. Индекстiк регистрлер:

 • SP (Stack Pointer) – стектегi ағымдағы позицияны көрсеткiш

 • BP (Base Pointer) – қосымша көрсеткiш

 • SI (Source Index) – ақпарат көзiнiң индексi

 • DI (Destination Index) – қабылдағыш индексi.

 • IP (Instruction Pointer) – орындалатын программаның ағымдағы позицясын көрсету

Осы айтылғандардан басқа жалауша регистрлерi де бар.


Ұсынылатын әдебиет:

1. Негізгі

Юров В. Asstmbler. – Издательство «Питер», 2000.

Финогенов. Основы языка Ассемблера.

2. Қосымша:

Нортон. IBM.PC, 1991.


4-дәріс. Арифметикалық командалар


Дәріс сабағының құрылымы:

 1. Арифметикалық командалар.

 2. Екілік арифметикалық командалар.

 3. Командаларды қолдану
<< предыдущая страница   следующая страница >>