shkolakz.ru 1
Технички факултет - Битола


РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ ПО

Германски јазик 1Р.бр.

Бр. на досие

Поени од 80

1

1924

41

2

1792

14

3

1846

18

4

1880

10

5

1865

46

6

4883

43

7

1886

26

8

4862

71Се молат студентите кои го положиле првиот и вториот колоквиум да ги донесат домашните задачи, семинарски работи и проекти на ден 13.06. во 16.00 часот за да ја подигнат оценката. Претходно да си го пријават предметот германски јазик во соодветното сандуче.

Студентите кои не го положиле вториот колоквиум да се јават на писмен испит на 13.06.2011 во 15.00 часот.

Доц. д-р Валентина Илиева