shkolakz.ru 1
ФКГМА 4/3-06/02


ПП КГМА 4/02


Қарағанды Мемлекеттік Медицина Академиясы

Қазақстан тарихы және әлеуметтік – саяси пәндер кафедрасы


Семинарлық сабақтарға арналған әдістемелік ұсыныс


Тақырыбы: Пайдалылық және құндылық


Пән: «Философия»


Мамандығы: «5В110400 – Медико профилактикалық іс»

Курс: IIҚұрастырушы _____________ аға оқытушы Нұрмаханова Н.Ж.


Қарағанды 2009 ж
Кафедра мәжілісінде талқыланып және бекітілген


№ _____Хаттама «_____»2009ж.


Кафедра меңгерушісі___________________________ О. К. Никитина

 • Тақырыбы: «Пайдалылық және құндылық»

 • Мақсаты: Студентерді пайдалылық және құндылықпен.

 • Оқыту мақсаты: Антикалық философиядағы пайдалылық және құндылық туралы тұжырымдамаларға,пайдалылық және құндылықтың айырмашылығы мен ұқсастығына аса мән беру. Пайдалылық және құндылық арақатынастарына талдау жасау.Құндылық туралы ілім және оның пәнін игеру. Пайдалылық және құндылық мағынасы игеру.

 • Тақырыптың негізгі сұрақтары:

 1. Антикалық философиядағы пайдалылық және құндылық туралы тұжырымдамалар.

 2. Пайдалылық және құндылықтың айырмашылығы мен ұқсастығы

 3. Пайдалылық және құндылық арақатынастары.

 4. Құндылық туралы ілім және оның пәні.

 5. Пайдалылық және құндылық мағынасы.
 • Әдебиеттер:


Негізгі:

1.Антология мировой философии. В 4-х. Т. М: Мысль, 1969-1972.

2.Барулин В. С. Социальная философия. М., 2000.

3.Бердяев Н. О рабстве и свободе человека // Бердяев Н. Царство Духа и Царство Кесаря. М., 1995.

Қосымша:

 1. Альжанова У.К., Бегалинова К.К. История философии. Алматы, 2001.

 2. Әбішев Қ. Философия. Алматы. 2001.

 3. Бегалинова К.К. История восточной философии. Семипалатинск, 2000.

 4. Кішібеков Д., сыдықоы Ұ, Философия. Алматы, 1994.

 5. Ж.Алтай, А.Қасабек, Қ.Мұқамбетәли. Филолсофия тарихы. Алматы, 1999.

 6. Спиркин А.Г. Философия М., 2000
  • Бақылау: (реферат, тестілер шешу)


1. Реферат

Рефераттар тақырыптары

 1. Антикалық философиядағы пайдалылық және құндылық туралы тұжырымдамалар.

 2. Пайдалылық және құндылық арақатынастары.


КГМА әдістемелік кеңісінде бекітілген

10.10.2007, № 2


РЕФЕРАТ/ПРЕЗЕНТАЦИЯ БАҒАСЫНЫҢ КРИТЕРИІ

Орындау критериі:

А) тақырып бойынша негізгі әдебиеттерді жинау және игеру

Б) библиография құру

В) ақпараттарды жүйелеу және өндеу

Г) реферат презентация жоспарын құру

Д) реферат презентацияны құрастыру және толтыру


РЕФЕРАТ ҚҰРЫЛЫМЫНЫҢ ҮЛГІСІ

 1. бірінші беті (үлгі бойынша толтырылады)

 2. алғыс сөз (рефераттың бөлімдерінің бірінен кейін бірінің келуі) беттерін көрсету

 3. Кіріспеге зертелетін мәселенің мәнің, анықтамасын оның маңыздылығын және өзектілігін, рефераттың/презентацияның мақсатың, міндетің анықтау
 4. Негізгі бөлім (рефераттың/презентацияның әрбір бөлімінің бір мәселесін оның жақтарын дәлелдеу логикалық түрде келесісінің жалғасуын қадағалау;осы бөлімге кестелер, схемалар, суреттер келтруге болады)


 5. Қорытынды (тақырып бойынша реферат/презентацияның қортындысы және жинақталған нәтижесі беріледі)

 6. Әдебиеттер тізімдері


РЕФЕРАТТЫ ДАЙЫНДАУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР:

А) рефераттың көлемі 10-15 баспа беттей болуы шарт (жұмыс үлгісін қоспағанда)

Б) реферат сауатты орындалуға тиіс, мәдени мазмұнының сақталуымен

В) мәтінің мазмұнында қолданылатың әдебиетке сілтеме жасалынғаны орынды

Г) библиографиының дұрыс толтырылуы


ТАПСЫРУ МЕРЗІМІ: пән бойынша тестілік бақылауға дейін.

РЕФЕРАТ/ПРЕЗЕНТАЦИЯНЫҢ БАҒАЛАРЫ


Сапа

крите-риі

Қанағат-сыз

F

0 балл

Қана-ғат

D 1 балл

Қана-ғат

D+

1,33 балл

Қанағат

C-

1,67 баллҚанағат

C

2,0

балл


Қанағат

C+

2,33 балл

Жақсы

В-

2,67 балл

Жақсы

В

3,0 балл


Жақсы

В+

3,33

балл

Өте жақ-сы

А-

3,67 балл

Өте жақ-

сы

А

4 балл

Тақырыбы және мақсаты сәйкес келеді

Жұмыс тақырыпқа сәйкес келмейді


Мазмұнының кейбір жақтары сәйкес келеді

Мазмұнының кейбір жақтары сәйкес келеді әдебиет аз қолданылған

Мазмұнының кейбір жақтары сәйкес келеді,сондай-ақ қолданылған әдебиеттер

Мазмұнының кейбір жақтары сәйкес келеді

Мазмұнының негізінде сәйкес келеді

Мазмұнының негізгісі сәйкес келмейді

Мазмұнының толық сәйкес келеді

Мазмұны және қойылған мақсат толық сәйкес келеді

Мазмұнының толық сәйкес келеді

Мазмұны және мақсаттары әдебиеттер сәйкес келеді

Мазмұны мен мақсаты сәйкес емес

Тақ-қа сәйкес емес

Мазмұны, тақ-қа мақсатқа аздап сәйкес келеді

Мазмұ-ны сәйкестеу,

Мақсаты сәйкес емес

Мазмұны жеткілік-сіз ашылған,

аз

әдебиет қолданыл-ған

Тақырып жеткіліксіз ашылған,негізгі әдебиеттер ғана қолданылған

Тақырып жеткіліксіз ашылған, барлық әдебиеттер аз қолданған

Тақырып толық

емес ашылған барлық әдебиеттер аз қолданған

Тақырып ашылған, бірақ кейбір жақтарын толықтыру керек негізгі әдебиеттер қолданылған

Тақырып ашылған, бірақ кейбір жақтарын өте толық қарастырылған, негізгі әдебиеттер қолданылған

Тақырып толық ашылған, барлық әдебиеттер қолданылған дегенмен жаңа әдебиеттер аз қамтылған

Тақырып толық ашылған, барлық әдебиеттер қолданылған дегенмен жаңа әдебиеттер көп қамтылған

Материалды жеткізе және қысқаша қортынды жасай білу


Қорытынды жасалмаған

Материал дәйексіз қортынды жоқ

Материалдың кейбірі қамтылған

Қор-тынды жоқ

Материал толық қамлылмаған,қортынды мазмұнға сәйкес емес

Материал қамтылған, қортынды толық емес,түсініксіз

Материал толық,бірақ қортындыны нақтылау керек

Материал толық қамтылған, бірақ қортынды үлкен,түсініксіз

Материал толық қамтылған, айқын емес

Материал толық қамтылған, қорытынды жақсы жасалған

Материал түсінікті және анық жасалынған,автордың пікірі оның мәселеге сәйкес бағытты шешімі бар

Құрылымы, толтыруы талапқа сай келеді

Сәйкес емес

Рефератқа қойылатын талаптар ескертілмеген

Рефераттың құрылымы толық емес,мәтінгі сілтеме жоқ

Талапқа сай келеді,бірақ библиография дұрыс емес

Негізгі талаптар сақталған,бірақ ескертулер бар

Негізгі талаптар сақталған

Негізгі талаптар сақталған

Дайындаудың негізгі талаптар сақталған

Реферат талапқа сәйкес дайындалған, бірақ ескерулер бар

Реферат талапқа толық сәйкес келеді

Реферат толық талапқа сәйкес келеді ақпараттар сапасы жоғары


2. Тестілер.

Пайдалылық, құндылық туралы Әл – Фараби еңбегі:

А)Данышпандықтың інжу маржаны

В)«Ақылдың мәні туралы»

С)Бақытқа жету жолында


Д)Музыканың үлкен кітабы

Е)Ізгі қала тұрғындарының көзқарасы

?

Әл – Кинди ақыл – ойдың неше түрін атап көрсетті:

А)5

В)6

С)3

Д) 4

Е)2

?

«Адам жақсы істер істеп, мұның пайдасы, төлеуін күтсе, онда ол бұл істерін жамандыққа айналдырады» деді:

А) Әл - Кинди

В)Ибн – Сина

С)Әл – Фараби

Д)Қорқыт

Е)Баласағұни

?

Жарамды мен жарамсызды көрерге, керектіні – керексізден бөлерге деп пайдалық, құндылық ретінде Ж. Баласағұни нені айтады:

А) Ақылды

В)Білімді

С)Тапқырлықты

Д)Ойды

Е)Қайратты

?

Құндылықтар туралы ілім:

А)Диалектика

В)Гносиология

С)Гуманизм

Д)Аксиология

Е)Онотология

?

Құндылықтарды зерттеген:

А)Виндельбанд

В)Аристотель

С) Пратогор

Д)Сократ

Е)Зенон


? Құндылықтарды жүйелеген:

А)Риккерт

В)Аристотель

С)Пратогор

Д)Сократ

Е)Зенон

?

Қоршаған ортаға, қоғамға, адамға пайдалы, теріс болатын объектілеріді белгілейтін:

А) Сұлулық

В)Жақсылық

С)Құндылық

Д)Жамандық

Е)Ұсқынсыздық

?

Құндылық сырттай:

А) Заттың сапасы

В)Заттың әсемдігі

С)Заттың неден жасалғаны

Д)Заттың бағасы

Е)Заттың құны

?

Субъектіге қатысты құндылық білдіреді:

А)Оның қызығушылығын

В)Оның білімін

С)Оның көзқарасын

Д) Оның ақылын

Е)Оның сұлулығын