shkolakz.ru 1 2 3

Курс саясаты

Курс саясатында тәжірибе және өзіндік жұмыстарының тапсырмалары және есептері міндетті түрде орындаулы болу керек.

Студенттер міндетті түрде сабақтарға қатысу керек. Қатыспаған сабақтарының тапсырмаларын кез уақытында тапсыру керек,үйкені екі сабақ өткеннен кейін істелінген тапсырма есептелінбейді.

Кеш келген студенттерге сабаққа қатысуға рұқсат болмайды. Барлық сабақтарда (дәріс, тәжірибе, өзіндік) студент дайындалып келуіне міндетті түрде. Студенттің дайындығы бақылау жұмыс, тест, рубеж бақылау ретінде тексеріледі.

Берілген тапсырмалар уақытында істеліну керек, кешігіп істелінген тапсырмалар кем есептеленеді (сабаққа қатысқан студенттерге)


Бақылау түрлері

Жоғарғы ұпай
АҮ1

АҮ2


1. Сабаққа қатысу және дайындалу

16

14

2. Тәжірибе жұмыстарын орындау мен қорғауы

16

14

3. СӨЖ орындау мен қорғауы


38

52

4. Бақылау жұмыстарын орындау

30

20

Барлығы

100

100


РБ бағасы 100 ұпаймен есептеледі.

РБ-ға тек АҮ балдары бар студенттерғана қабылданады.

АҮ және РБ қорытынды бойынша студенттің рейтингі (Р1 және Р2) осы формуламен анықталады

Р1(2) = АҮ 1(2)*0,7+РБ 1(2)*0,3

Егер оқу жоспарында емтихан және сынақ қабылданса сонда сынақты Р2 анықтаганда екінші рубеж бақылау ретінде санайды.

Егер студент рубеж бақылауды өтпесе немесе 50 ұпайдан кем алса ,сонда рейтинг анықталмайды.

Студентінің кіру рұқсатының рейтингі (КРР) семестр бойынша осы формуламен есептеледі

КРР = (Р1+Р2)/2

Қорытынды бақылауға (ҚБ) тек жұмыс бағдарламаның барлық талаптарды орындаған және кіру рұқсатының рейтингі 50 ұпайдан кем емес студенттер қабылданады.

Қорытынды бағаны (Б) осылай есептеленеді

Б = КРР*0,6+ҚБ*0,4

Қорытынды баға тек егер де екі бақылауда ( КРР, ҚБ) қанағаттанарлық баға болса ғана есептеленеді.Егер студент қорытынды бақылауда жоқ болса студентке «Қанағаттанарлық емес» баға қойылады.

Емтиханның және арадағы аттестациянің нәтижелері сол күнде студентке айтылады.

Жаратымды бағалар жоғары баға алу үшін қорытынды бақылаудан жанадан тапсырылмайды.

Бақылау түрлері: Т- тәжіреби жұмыс; СӨЖ – студенттің өзіндік жұмыс, РБ – рубеж бақылау.Студенттердің білімін қорытынды баға


Кредитті жүйе бойынша

қорытынды баға (Б)

Дәстүрлі жүйе бойынша

қорытынды баға (Б)

Балл

ретінде


Сан

ретінде


Әріп

ретінде


Экзамен, диф.сынақ

Сынақ

95-100

4

A

Өте жақсыесептелді

90-94

3,67

A-

85-89

3,33

B+


Жақсы

80-84

3,0

B

75-79

2,67

B-

70-74

2,33

C+Қанағаттанарлық


65-69

2,0

C

60-64

1,67

C-

55-59

1,33

D+

50-54

1,0

D

0-49

0

F

Қанағаттанарлық

емес

есептелгенжоқБақылау шаралардың күнтізбелік графигі


1 рейтинг (1 семестр)

Барлығы

Апталар

1

2

3

4

5

6

7

8

Р1

Максималды балл, соның ішінде бақылау түрлері бойынша:


8

8

20

8

20

8

20

8

100

100

Сабақтарға қатысу

дәрістер

2

2

2

2

2

2

2

2
16

практика

лық

2

2

2

2

2

2

2

2
16

СӨЖ орындау және қорғау

4

4

6

4

6

4

6

4
38

Бақылау жұмыстарды орындау10


10

1030

Межелік бақылау

100

100


2 рейтинг (1 семестр)

Барлығы

Апталар

9

10

11

12

13

14

15

Р2

Максималды балл, соның ішінде бақылау түрлері бойынша:

10

10

15

10

10

15

10

100

100


Сабақтарға қатысу

дәрістер

1

1

1

1

1

1

1
7

практика

лық

2

2

2

2

2

2

2
14

СӨЖ орындау және қорғау

8

8

6

8

8

6

8
52

Бақылау жұмыстарды орындау101020

Межелік бақылау

100

100


<< предыдущая страница