shkolakz.ru 1
8-сынып тест


1. Булану дегеніміз:


 1. Сұйықтың молекулаларының кез-келген бағытта таралуы

 2. Сұйықтың суға айналу құбылысы

 3. Шапшаң қозғалатын молекуланың қозғалысы

 4. Заттың сұйық күйде болуы

2. Сұйықтың бетінде жүретін булану ........... деп аталады.

 1. Кебу

 2. Булану

 3. Кристалдану

 4. Қатаю

 5. Конденсациялану

3. 0оС-тағы массасы 2 кг мұзды суға айналдыру үшін қанша жылу мөлшері қажет?

 1. 322 Дж

 2. 425 Дж

 3. 932 кДж

 4. 225 кДж

 5. 300 кДж

4. Қаныққан бу дегеніміз -

 1. өз қысымы тұрақты болатын бу

 2. жабық ыдыстағы бу

 3. будың концентрациясы

 4. температурасы өзгермеген кездегі бу

 5. өз сұйығымен динамикалық тепе - теңдікте болатын бу

5. Ауаның салыстырмалы ылғалдылығының өрнегін көрсет:

 1. φ=P/P0*100%

 2. φ=s/t0*100%

 3. φ=P/m0*100%

 4. φ=P/v0*100%

 5. φ=m/v0*100%

6. Шық нүктесінің анықтамасын көрсет:

 1. ауадағы су буының қанықпауы

 2. салыстырмалы ылғалдылықтың жоғары температурасы

 3. бу қаныққан күйге өткендегі, ал салыстырмалы ылғалдылықтың 100 пайызға тең болған кездегі температурасы

 4. жердегі өмір сүруге қажетті жағдай

7. Ауаның ылғалдылығын өлшейтін құралды көрсет.

 1. Таразы

 2. Спидометр

 3. Психрометр

 4. Термометр

8. Меншікті булану жылуының анықтамасын көрсет.

 1. Сұйықтың агрегаттық күйі
 2. Сұйықтың 1 кг-ын қайнау температурасында буға айналдыруға қажетті жылу.


 3. Салыстырмалы ауаның ылғалдылығындағы жылуы

 4. Заттың булану қабілеті

9. Меншікті булану жылуын қандай әріппен белгілейді?

 1. Ρ

 2. μ

 3. λ

 4. φ

10. Меншікті булану жылуының өлшем бірлігін көрсет:

 1. Дж

 2. Км/Сағ

 3. м/с

 4. Дж/кг

 5. Мм

11. Эфирдің меншікті булану жылуы неге тең?

 1. 0,8*104

 2. 0,6*107

 3. 0,4*106

 4. 4*108

 5. 5*108

12. 1000С-тан 00С-қа дейін салқындатылған массасы 5 кг сұйық қанша энергия бөледі.

 1. 94*105Дж

 2. 49*105Дж

 3. 4,9*108Дж

 4. 9,4*108Дж

 5. 93*102Дж

13. Кебуге немесе булануға кері жүретін процесс

 1. Қайнау

 2. Қатаю

 3. Конденсация

 4. Балқу

 5. Кебу

14. Балқу жылуының өрнегін көрсет:

 1. λ=Qm

 2. λ=mq

 3. λ=mt

 4. λ=Q/m

 5. λ=Q/q

15. Меншікті балқу жылуы қандай өлшем бірлікпен өлшенеді?

 1. Дж/кг

 2. Дж/м

 3. Дж/м3

 4. Дж/с

 5. Дж/Н

16. 2,1*105Дж/кг саны қандай заттың меншікті балқу жылуы?

 1. Темір

 2. Мұз

 3. Болат

 4. Мыс

 5. Күміс

17. Заттың сұйық күйден қатты күйге айналу процесін қалай айтады?

 1. Балқу

 2. Булану

 3. Қатаю

 4. Кебу

 5. Конденсация

18. Темірдің балқу температурасы неге тең?


 1. 9620С

 2. 15390С

 3. 17720С

 4. 10640С

 5. 3500С

19. Молекуланың ретсіз қозғалысы қалай аталады?

 1. Механикалық

 2. Бірқалыпты

 3. Агрегаттық

 4. Жылулық

 5. Диффузия

20. Массасы 5 кг бензин толық жанғанда қандай жылу мөлшерін бөліп шығарады?

 1. 2,3*105 кДж

 2. 3,2*105 кДж

 3. 3,5*105 кДж

 4. 4,1*105 кДж

 5. 4,8*105 кДж