shkolakz.ru 1 2 3
Бекітемін:


"Хабар" Агенттігі" Акционерлік қоғамы

УКИБАЕВ АЙДОС ИДРИСУЛЫ

Шешім № 212-н Күні 22.08.2012


КОНКУРСТЫҚ ҚҰЖАТТАМАНЫҢ

ЭЛЕКТРОНДЫҚ НЫСАНЫ


Электрондық сатып алу арқылы конкурс

Мобилді телевизиялық жерсерік станциялары/Мобильные телевизионные спутниковые станции

Тапсырыс беруші: "Хабар" Агенттігі" Акционерлік қоғамы, заңды мекенжайы: Қазақстан, Астана қ., САРЫАРКА 30,

нақты мекенжайы: Қазақстан, Астана қ., "Сарыарқа" ауданы, пр. Сарыарка, д. 30, пошта мекенжайы: Қазақстан, Астана

қ., САРЫАРКА 30
, БСН: 980640000529, Банк реквизиттері: "Нұрбанк" АҚ, ЖСК: KZ6984905KZ000551111, БСК:

NURSKZKX, шот валютасы: KZT.

Тапсырыс берушінің өкілі: МАУТИН СУНГАТ БАУРЖАНОВИЧ, ЖСН: 860728350012, лауазымы: Специалист отдела

закупок, байланыс телефоны: +77172553676 +77172553676, e-mail: S.MAUTIN@MAIL.RU.

Ұйымдастырушы: "Хабар" Агенттігі" Акционерлік қоғамы, заңды мекенжайы: Қазақстан, Астана қ., САРЫАРКА 30,

нақты мекенжайы: Қазақстан, Астана қ., "Сарыарқа" ауданы, пр. Сарыарка, д. 30, пошта мекенжайы: Қазақстан, Астана

қ., САРЫАРКА 30, БСН: 980640000529, Банк реквизиттері: "Нұрбанк" АҚ, ЖСК: KZ6984905KZ000551111, БСК:

NURSKZKX, шот валютасы: KZT.

Ұйымдастырушының өкілі: МАУТИН СУНГАТ БАУРЖАНОВИЧ, ЖСН: 860728350012, лауазымы: Специалист отдела

закупок, байланыс телефоны: +77172553676 +77172553676, e-mail: S.MAUTIN@MAIL.RU.

Конкурстық комиссияның хатшысы: МАУТИН СУНГАТ БАУРЖАНОВИЧ, лауазымы: Специалист отдела закупок, байланыс

телефоны: +77172553676 +77172553676, e-mail: S.MAUTIN@MAIL.RU.


1. Жалпы ережелер

1. Электрондық конкурс қоса берiлген лоттардың тiзбесіне сәйкес өнiм берушiнi(лердi) таңдау мақсатында

өткiзiледi.

2. Осы конкурстық құжаттама (бұдан әрi - КҚ) мыналарды:

1) осы КҚ-ның 1-қосымшасына сәйкес лоттардың тiзбесiн;

2) осы КҚ-ның 2-қосымшасына сәйкес белгiленген тәртiппен бекiтiлген жобалау-сметалық құжаттаманы,

техникалық ерекшелiктердi қоса алғанда, сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердiң сипаты мен талап

етiлетiн техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамасын;

3) осы КҚ-ның 3-қосымшасына конкурсқа қатысуға арналған келісім

нысанын;

4) осы КҚ-ның 4, 5-қосымшаларына сәйкес тауарларды беру (жұмыстарды орындау, қызметтер көрсету) үшiн

әлеуеттi өнiм берушiнiң бiлiктiлiгi туралы мәлiметтер нысанын;

5) Заңның 17-бабының 4-тармағына неғұрлым сапалы тауар, жұмыс, қызмет көрсетудi ұсынатын конкурсқа

қатысушыны айқындау мақсатында конкурсқа қатысушыны анықтау кезiнде конкурстық комиссия ескеретiн мiндеттi

өлшемдердiң тiзбесiн қамтиды;

6) егер, жұмыстарды орындау мерзiмi жобалау құжаттамасына сәйкес бiр қаржы жылынан асатын болған

жағдайда жұмыстарды орындау кезеңдерi, түрлерi және көлемдерi, сондай-ақ әрбiр қаржы жылындағы осындай

жұмыстарды мемлекеттiк сатып алудың сомасы туралы ақпарат қоса берiледi.

7) тауарлар,( жұмыстар, қызметтер) бойынша осы конкурс үшін бөлінген сома 1096200000 теңгені құрайды.

Лоттар бөлінісінде осы конкурс үшін бөлінген сома:

ЛоттыңТауардың (жұмыстың, көрсетiлетiн қызметтiң атауы) Лот бойынша бөлінген сома (теңге)

1 Автомобиль базасындағы репортажды ұтқыр жерсерік

станциялары

1096200000

3. Электрондық конкурсқа қатысуға ниет бiлдiрген әлеуеттi өнiм берушi конкурсқа қатысуға өтiнiммен қоса


тауарларды, жұмыстарды, қызметтердi сатып алу үшiн бөлiнген соманың бiр пайызы мөлшерiнде конкурсқа қатысу өтiнiмдi

қамтамасыз етудi төменде келтірілген нысандардың бiрiнде енгiзедi:

1) мынадай банктiк шотқа орналастырылатын ақшаның кепiлдiк берiлген ақшалай жарнасын: АО "Нурбанк", ЖСК:

KZ6984905KZ000551111, БСК: NURSKZKX, шот валютасы: KZT.

2) осы КҚ-ның 6-қосымшасына сәйкес банктiк кепiлдiк. Электрондық конкурсқа қатысу өтiнiмдi қамтамасыз етудiң

қолданылу мерзiмi конкурсқа қатысуға өтiнiмнiң өзiнiң мерзiмiнен кем болмауға тиiс.

2. Ұйымдастырушының веб-порталға қатысушы әлеуеттi өнiм

берушiлерге КҚ-ның ережелерiн түсiндiруi

4. Веб-порталға қатысушы әлеуеттi өнiм берушi қажет болған кезде веб-порталды пайдалана отырып, бiрақ

10.09.2012 15:00:00 кешiктiрмей КҚ-ның ережелерiн түсiндiру жөнiнде электрондық сұрау салу жiбереді.

5. Ұйымдастырушы КҚ-ны алған веб-порталға қатысушы әлеуеттi өнiм берушiлердi автоматты түрде хабардар ете

отырып, сұрау салуды алған күннен бастап екі жұмыс күнi iшiнде КҚ-ның ережелерiн түсiндiру мәтiнiн веб-порталда

жариялауға мiндеттi.

6. Ұйымдастырушы қажет болған кезде, мерзiмнен кешiктiрмей 10.09.2012 15:00:00 жеке бастамасы бойынша

немесе әлеуеттi өнiм берушiнiң сұрауына жауап ретiнде КҚ-ға өзгерiстер мен (немесе) толықтырулар енгiзеді. КҚ-ға

өзгерiстер енгiзу КҚ-ны бекiтудегi сияқты тәртiппен ресiмделедi. Енгiзiлген өзгерiстердiң мiндеттi күшi болады және КҚ-ға

өзгерiстер бекiтiлген күннен бастап бiр жұмыс күнiнен аспайтын мерзiмде КҚ-ны алған веб-порталға қатысушы әлеуеттi өнiм

берушiлердi автоматты түрде хабардар ете отырып, веб-порталда жарияланады. Электрондық конкурсқа қатысуға

өтiнiмдердi берудiң түпкiлiктi мерзiмi мұндай жағдайда әлеуеттi өнiм берушiлердiң электрондық конкурсқа қатысуға


өтiнiмдерде осы өзгерiстердi есепке алуы үшiн кемiнде күнтiзбелiк он күнге ұзартылады.

3. Электрондық конкурсқа қатысуға өтiнiмдi ресiмдеуге қойылатын талаптар және әлеуеттi өнiм берушiлердiң

электрондық конкурсқа қатысуға өтiнiмдердi ұсынуы

Электрондық конкурсқа қатысуға өтiнiм

7. Электрондық конкурсқа қатысуға өтiнiм осы КҚ-да көзделген талаптар мен шарттарға сәйкес тауарды берудi

жүзеге асыруға (жұмысты орындауға, қызметтер көрсетуге) электрондық конкурсқа қатысуға үмiткер әлеуеттi өнiм берушiнiң

келiсiм бiлдiру нысаны болып табылады.

8. Әлеуетті өнім беруші өтінімді қалыптастыру алдында осы КҚ-ға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша

электрондық конкурсқа қатысу туралы келісімді қабылдайды.

9. Электрондық конкурсқа қатысуға ниет бiлдiрген әлеуеттi өнiм берушi ұйымдастырушыға беретiн электрондық

конкурсқа қатысуға өтiнiм мыналарды:

1) әлеуеттi өнiм берушi оның жалпы бiлiктiлiк талаптарына сәйкестiгiн растау ретiнде ұсынатын құжаттардың

электрондық цифрлық қолтаңбамен расталған қағаз құжаттардың электрондық көшiрмелерiн:

құқықтық қабiлеттiлiгiн (заңды тұлғалар үшiн), жеке тұлғалар үшiн азаматтық қабiлеттiлiгiн (кәсiпкерлiк субъектiсi

ретiнде тiркелгенi туралы құжатты, жеке куәлікті):

заңды тұлғалар үшiн, заңды тұлға өз қызметін Үлгі жарғы негізінде жүзеге асыратын жағдайды қоспағанда,

заңнамада белгiленген тәртiппен бекiтiлген жарғыны;

әлеуеттi өнiм берушiнiң сатып алынатын тауарларды өндiруге, қайта өңдеуге, беруге және өткiзуге, жұмыстарды

орындауға, қызметтердi көрсетуге құқығын растайтын лицензиялар және /немесе патенттер, куәлiктер, сертификаттар,

дипломдар, басқа да құжаттарды;

заңды тұлғалар үшін электрондық конкурс жарияланған күннен кейін берілген, акция ұстаушылар тізілімінен

құрылтайшы құжаттардың (егер жарғыда құрылтайшы немесе құрылтайшылар құрамы туралы мәлiметтер қамтылмаған


жағдайда) белгіленген тәртіппен қол қойылған және мөрмен расталған, құрылтайшы немесе құрылтайшылар құрамы

туралы мәлiметтерді қамтитын үзiндiні;

төлем қабiлетiн растайтын құжаттарды:

осы КҚ-ның 7-қосымшасына сәйкес әлеуеттi өнiм берушiге қызмет көрсететiн банктiң немесе банк филиалының

қолы мен мөрi бар әлеуеттi берушiнiң Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi Басқармасының қаулысымен бекiтiлген Екiншi

деңгейдегi банктердегi, кредиттiк серiктестiктердегi және ипотекалық компаниялардағы бухгалтерлiк есеп шоттарының үлгi

жоспарына сәйкес банктiң немесе банк филиалының алдындағы мiндеттемелерiнiң барлық түрлерi бойынша анықтама

берiлген күннiң алдындағы үш айдан астам созылған мерзiмi өткен берешектiң жоқтығы туралы анықтама (егер әлеуеттi

өнiм берушi екiншi деңгейдегi бiрнеше банктiң немесе филиалдарының, сондай-ақ шетелдiк банктiң клиентi болып табылса,

осы анықтама осындай банктердiң әрқайсысынан ұсынылады). Анықтама электрондық конкурс жарияланған күннен кейін

берiлген болуы тиiс;

электрондық конкурс жарияланған күннен кейін берiлген бiр теңгеден кем салық берешегiнiң және мiндеттi

зейнетақы жарналары мен әлеуметтiк аударымдар бойынша берешегiнiң болуы туралы, үш айдан астам уақыттағы

салықтық берешегiнiң және мiндеттi зейнетақы жарналары бойынша берешегiнiң (Қазақстан Республикасының

заңнамасына сәйкес төлеу мерзiмi кейiнге қалдырылған кездегi жағдайларды қоспағанда) жоқтығы немесе бар екендiгi

туралы тиiстi салық органының белгiленген нысандағы анықтамасын қамтуы тиіс.

Әлеуеттi өнiм берушi, қажет болған кезде электрондық конкурсқа қатысуға өтiнiммен бiрге жүргiзiлетiн мемлекеттiк

сатып алу сомасының жүз пайызына тең мөлшерде Қазақстан Республикасының бiр немесе бiрнеше резидент банктерінiң

банктiк кепiлдiктерi түрiндегі шартты орындауды қамтамасыз ету беру арқылы төлем қабiлеттiлiгi туралы жалпы бiлiктiлiк


талабына сәйкестiгiн растайды. Мемлекеттiк сатып алу туралы шартты орындауды қамтамасыз етуді әлеуеттi өнiм берушi

мемлекеттiк сатып алу туралы шарт бойынша мiндеттемелердi толық орындау үшiн КҚ-да белгiленген мерзiмге банктік

кепілдік түрінде бередi, оның түпнұсқасы электрондық конкурсқа қатысуға өтінімдерді берудің соңғы мерзіміне дейін

беріледі.

Әлеуеттi өнiм берушi қажет болған кезде, өзiнiң, сондай-ақ тартылатын қосалқы мердiгерлердiң (бiрлесiп

орындаушылардың) жалпы бiлiктiлiк талаптарына сәйкестiгiн мынадай құжаттардың электрондық қағаз көшiрмелерiнiң

бiреуiн:

а) әлеуеттi өнiм берушiге (қосалқы мердiгерге, бiрлесiп орындаушыға) халықаралық рейтингтiк ұйымның рейтингi

берiлгенiн растайтын құжатты;

б) әлеуеттi өнiм берушiнiң (қосалқы мердiгердiң, бiрлесiп орындаушының) биржаның ресми листингiне енгiзiлгенi

туралы қор биржасынан үзiндiнi беру арқылы растайды.

2) әлеуеттi өнiм берушiнiң арнайы бiлiктiлiк талаптарына сәйкестiгiн растайтын құжаттар:

осы КҚ-ның 4, 5-қосымшаларына сәйкес нысандар бойынша мемлекеттiк сатып алу процесiне қатысу үшін

бiлiктiлiгi туралы мәлiметтер;

осы КҚ-ның 8-қосымшасына сәйкес конкурста сатып алудың мәнi болып табылатын жұмыстарды орындау

жөнiндегi қосалқы мердiгерлер (қызметтер көрсету кезiнде бiрлесiп орындаушылар) туралы мәлiметтердi және әлеуеттi өнiм

берушiнiң жұмыстар (құрылыстың құны), қызметтер көлемiнiң үштен екiсiнен астам жиынтығында қосалқы мердiгерлерге

(бiрлесiп орындаушыларға) қосалқы мердiгерлiкке беруге тыйым салу шарты.

Егер әлеуеттi өнiм берушi жұмыстардың не қызметтердiң қосалқы мердiгерлерiн (бiрлесiп орындаушыларды)

тартуды көздеген жағдайда әлеуеттi өнiм берушi ұйымдастырушыға тартылатын қосалқы мердiгерлердiң (бiрлесiп

орындаушылардың) жалпы және арнайы бiлiктiлiк талаптарына сәйкестiгiн растайтын қағаз құжаттардың электрондық


көшiрмелерiн ұсынуы тиiс;

3) қағаз құжаттарды растайтын электрондық көшiрмелердi қоса бере отырып, осы КҚ-ның 9-қосымшасына сәйкес

шартты жеңiлдiктердi есептеу үшiн мәлiметтердi;

4) тауарлардың, жұмыстардың, көрсетiлетiн қызметтердiң техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларын,

тауарларды беру, жұмыстарды орындау, қызметтердi көрсету мерзiмдерiн және (немесе) көлемдерiн, тауарларға қызмет

көрсетуге, тауарды пайдалануға шығыстарға сапа кепiлдiгiн, тауарларды беру, жұмыстарды орындау, қызметтердi көрсету

кестесiн (әдiстерiн) және шарттарын сипаттай отырып, техникалық ерекшелiгiн;

5) Заңда белгiленген мөлшерде электрондық конкурсқа қатысу өтiнiмiн қамтамасыз ету, мынадай:

банктiк кепiлдiк, бұл ретте оның түпнұсқасы ұйымдастырушыға электрондық конкурсқа қатысуға өтiнiм ұсынудың

соңғы мерзiмiне дейiн конкурстық құжаттаманың электрондық нысанының 6-қосымшасына сәйкес берiледi;

ұйымдастырушының банктiк шотында орналасқан кепiлдiк ақшалай жарнаны растайтын қағаз төлем құжатының

электрондық көшiрмесi түрiнде;

6) әлеуеттi өнiм берушiнiң жарғысына сәйкес электрондық конкурсқа қатысуға өтiнiмге қол қоюға сенiмхатсыз қол

қою құқығы бар әлеуеттi өнiм берушiнiң бiрiншi басшысын қоспағанда, әлеуеттi өнiм берушiнiң мүдделерiн бiлдiретiн адамға

(адамдарға) берiлетiн қағаз сенiмхаттың электрондық көшiрмесiн қамтуы тиiс.

Конкурстық өтiнiмнiң қолданылу мерзiмi конкурстық өтiнiмдер ашылатын күннен бастап 35 күнді құрауы тиiс.

Электрондық конкурсқа қатысуға өтiнiмдi ресiмдеуге қойылатын талаптар

10. Электрондық конкурсқа қатысуға өтiнiмдi әлеуеттi өнiм берушi ұйымдастырушыға электрондық құжат

нысанында ұсынады.

11. Электрондық конкурсқа қатысуға өтiнiмде қамтылатын қағаз құжаттардың электрондық көшiрмелерi дәл және

айқын болуы тиiс.


12. Әлеуеттi өнiм берушi дайындаған электрондық конкурсқа қатысуға өтiнiм, сондай-ақ электрондық конкурсқа

қатысуға өтінімге қатысты бүкіл хат-хабарлар мен құжаттар қазақ және орыс тілдерінде жасалады және беріледі. Оларды

әлеуеттi өнiм берушi басқа тілде жасаған және берген жағдайда оған (нотариалдық расталған) дәл аудармасы қоса

беріледі.

Электрондық конкурсқа қатысуға арналған өтiнiмдi беру тәртiбi

13. Электрондық конкурсқа қатысуға өтiнiмдi әлеуеттi өнiм берушi веб-порталды пайдалана отырып,

ұйымдастырушыға электрондық құжат нысанында бередi.

14. Әлеуеттi өнiм берушiлер берген электрондық конкурсқа қатысуға өтiнiмдер автоматты түрде веб-порталда

электрондық өтiнiмдер журналында тiркеледi.

15. Электрондық конкурсқа қатысуға өтiнiм берген өнiм берушiге тиiстi хабарламаны веб-порталмен автоматты

түрде жiберген сәтте электрондық конкурсқа қатысуға берiлген өтiнiм қабылданған болып есептеледi.

16. Әлеуеттi өнiм берушiнiң электрондық конкурсқа қатысуға берген өтiнiмi мынадай:

1) егер әлеуеттi өнiм берушi бұрын осы электрондық конкурсқа қатысуға өтiнiм берген;

2) электрондық конкурсқа қатысуға берiлген өтiнiм электрондық конкурсқа қатысуға берiлетiн өтiнiмдердi

қабылдаудың соңғы мерзiмi аяқталғаннан кейiн түскен;

3) Заңның 6-бабының 1-тармағының 3), 3-1), 3-2) және 4) тармақшаларында көзделген жағдайларында

веб-порталдан автоматты түрде кері қайтарылады.

Электрондық конкурсқа қатысуға өтiнiмдердi өзгерту және

оларды қайтарып алу

17. Әлеуеттi өнiм берушi өзiнiң электрондық конкурсқа қатысуға өтiнiмiн конкурстық өтiнiмдердi берудiң соңғы

мерзiмi бiткенге дейiн өзi енгiзген қамтамасыз етудi қайтарып алу құқығын жоғалтпастан, өзiнiң электрондық конкурсқа

қатысуға өтiнiмiн өзгертуi немесе қайтарып алуы мүмкiн.


18. Электрондық конкурсқа қатысуға өтiнiмдердi ұсынудың соңғы мерзiмi өткеннен кейiн конкурсқа қатысуға

өтiнiмдi қайтарып алу сияқты, оған өзгерiстер мен (немесе) толықтырулар енгiзуге жол берiлмейдi.

19. Ұйымдастырушы КҚ-мен белгiленген электрондық конкурсқа қатысуға өтiнiмдердiң қолданылу мерзiмi

аяқталғанға дейiн он күнтiзбелiк күннен кешiктiрмей әлеуеттi өнiм берушiлерге олардың өтiнiмдерiнiң қолданылу мерзiмiн

нақты уақыт кезеңiне ұзарту туралы қажет болған кезде сұрау салады. Әлеуеттi өнiм берушi электрондық конкурсқа

қатысуға өтiнiмдердiң қолданылу мерзiмiн ұзартудан электрондық конкурсқа қатысуға оның өтiнiмдi қамтамасыз етуiн

қайтару құқығын жоғалтпай, электрондық конкурсқа қатысуға берген өзiнiң өтiнiмiн керi қайтарып, бас тартуға құқылы.

20. Әлеуеттi өнiм берушi, оның электрондық конкурсқа қатысуымен

байланысты барлық шығыстарды көтередi. Тапсырыс берушi, ұйымдастырушы, конкурстық комиссия, сараптама

комиссиясы (сарапшы) электрондық конкурстың қорытындыларына қарамастан, осы шығыстарды өтеу жөнiндегi

мiндеттемелердi көтермейдi.

4. Конкурстық комиссияның электрондық конкурсқа қатысуға өтiнiмдердi ашуы

21.

следующая страница >>