shkolakz.ru 1 2 3 4
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Агенцията за социално подпомаганеПриет с ПМС № 25 от 7.02.2003 г., обн., ДВ, бр. 15 от 14.02.2003 г., в сила от 1.01.2003 г., изм. и доп., бр. 63 от 15.07.2003 г., в сила от 1.07.2003 г., бр. 14 от 11.02.2005 г., в сила от 11.02.2005 г., бр. 48 от 13.06.2006 г., в сила от 1.05.2006 г., бр. 59 от 21.07.2006 г., изм., бр. 74 от 8.09.2006 г., в сила от 8.09.2006 г., бр. 88 от 31.10.2006 г., бр. 34 от 24.04.2007 г., в сила от 24.04.2007 г., изм. и доп., бр. 95 от 20.11.2007 г., изм., бр. 32 от 25.03.2008 г., в сила от 1.04.2008 г., бр. 71 от 12.08.2008 г., в сила от 1.08.2008 г., изм. и доп., бр. 2 от 8.01.2010 г., в сила от 1.01.2010 г., доп., бр. 17 от 2.03.2010 г., изм. и доп., бр. 74 от 21.09.2010 г., в сила от 21.09.2010 г., изм., бр. 88 от 8.11.2011 г., бр. 22 от 16.03.2012 г.


Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯЧл. 1. С правилника се определят дейността, структурата, организацията на работа и числеността на персонала на Агенцията за социално подпомагане, наричана по-нататък "агенцията".


Чл. 2. (1) Агенцията е администрация към министъра на труда и социалната политика за изпълнение на държавната политика по социално подпомагане.


(2) Агенцията извършва следните дейности:


1. отпускане на социални помощи и на семейни помощи за деца;


2. предоставяне на социални услуги;


3. контрол по спазването на утвърдени критерии и стандарти за извършване на социални услуги;


4. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г.) откриване, промяна на вида и/или промяна на капацитета на социални услуги и закриване на социални услуги, когато са делегирани от държавата дейности;


5. регистрация на физически лица, регистрирани по Търговския закон, и на юридически лица, извършващи социални услуги;


6. изготвяне на обобщени годишни отчети и анализи за дейността по социално подпомагане в страната;

7. изготвяне на проекти на нормативни актове по социалното подпомагане;8. други дейности, определени в закон или в акт на Министерския съвет.


(3) Агенцията е юридическо лице със седалище София и с адрес на управление ул. Триадица 2.


(4) Агенцията е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика.


Чл. 3. (1) Издръжката на агенцията се финансира от собствени приходи и субсидии от републиканския бюджет.


(2) Агенцията е администратор на следните приходи:


1. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2005 г.) приходи от глоби за нарушения по Закона за социално подпомагане и по Закона за закрила на детето;


2. постъпления от рекламно-информационна и издателска дейност;


3. дарения и завещания от местни и чуждестранни физически и юридически лица;


4. приходи от други източници.


Чл. 4. (1) Агенцията се ръководи и представлява от изпълнителен директор. Договорът с изпълнителния директор се сключва, изменя и прекратява от министъра на труда и социалната политика съгласувано с министър-председателя.


(2) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2003 г.) В дейността си изпълнителният директор се подпомага от двама заместник изпълнителни директори.


(3) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2003 г.) Трудовите правоотношения със заместник изпълнителните директори се сключват, изменят и прекратяват от изпълнителния директор съгласувано с министъра на труда и социалната политика.


(4) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2003 г.) Със заповед изпълнителният директор определя функции и делегира правомощия на своите заместници.


(5) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2003 г.) Функциите на изпълнителния директор в негово отсъствие поради командировка или ползване на законоустановения отпуск се изпълняват от заместник изпълнителен директор, определен със заповед на изпълнителния директор за всеки конкретен случай и за срока на отсъствието.

(6) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 63 от 2003 г.) Към изпълнителния директор на агенцията се създава инспекторат.Глава втора

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР


Чл. 5. (1) Изпълнителният директор на агенцията:


1. ръководи, координира и контролира осъществяването на цялостната дейност на агенцията, както и връзките й с други органи и организации;


2. представлява агенцията, организира международните й връзки и осъществява сътрудничество с публичните служби на други държави;


3. планира, разпределя и контролира използването на предоставените на агенцията финансови и материални ресурси;


4. организира, координира и контролира изпълнението на програми и проекти в областта на социалното подпомагане;


5. организира и ръководи контролната дейност на агенцията;


6. издава индивидуални административни актове в рамките на своята компетентност;


7. издава наказателни постановления по Закона за социално подпомагане;


8. разрешава откриване и закриване на специализирани институции за социални услуги;


9. ежегодно представя на министъра на труда и социалната политика доклад за дейността на агенцията;


10. изготвя периодични и годишни отчети за изпълнението на бюджета;


11. дава становища по проекти на нормативни актове, отнасящи се до дейността на агенцията;


12. дава предложения за усъвършенстване на законодателството в областта на социалното подпомагане;


13. сключва договори, свързани с дейността на агенцията;


14. представя доклади на министъра на труда и социалната политика за административното обслужване на физически и юридически лица;


15. назначава държавните служители, изменя и прекратява служебните правоотношения с тях;


16. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудово правоотношение;

17. утвърждава длъжностното разписание на администрацията на агенцията;18. (отм. - ДВ, бр. 14 от 2005 г.);


19. създава екипи, работни групи и комисии за изпълнение на задачи на агенцията;


20. прави предложения пред Агенцията за държавни вземания за възстановяване на дължими суми;


21. прави предложения до председателя на Държавната агенция за закрила на детето за отнемане на лицензии на физически и юридически лица, предоставящи социални услуги за деца в специализирани институции и в общността;


22. прави мотивирани предложения до кмета на съответната община за налагане на дисциплинарни наказания на длъжностни лица, нарушили законодателството по предоставяне на социални услуги в специализирани институции и в общността;


23. изпълнява и други функции, възложени му със закон или с друг нормативен акт.


(2) Изпълнителният директор осъществява контакти и сътрудничи с държавни органи, национално представени организации, неправителствени организации, както и с международни организации и институции.


(3) Изпълнителният директор определя и организира осъществяването на информационната политика, като осигурява публичност и прозрачност на дейността на агенцията.


(4) Изпълнителният директор може да възложи на главния секретар сключването, изменянето и прекратяването на трудови правоотношения, по които е страна.


Глава втора "а"

(Нова - ДВ, бр. 48 от 2006 г.)

ДИРЕКЦИЯ "ВЪТРЕШЕН ОДИТ"


Чл. 5а. (Нов - ДВ, бр. 48 от 2006 г.) (1) Дирекция "Вътрешен одит" е на пряко подчинение на изпълнителния директор на агенцията и осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор.


(2) Дирекцията по ал. 1 осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в агенцията в съответствие с чл. 13 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

(3) Дирекцията по ал. 1 докладва директно на изпълнителния директор.(4) Дирекцията по ал. 1:


1. планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, стандартите за вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута на вътрешния одит и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;


2. изготвя на базата на оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен план за дейността си, които се утвърждават от изпълнителния директор, като годишният план се координира с годишния план на звеното за вътрешен одит на Министерството на труда и социалната политика;


3. изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент, който съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента, одитния подход и техники, вида и обема на проверките;


4. дава на изпълнителния директор независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;


5. оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от изпълнителния директор;


6. проверява и оценява: съответствието на дейностите със законодателството, вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията; ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и постигането на целите;


7. консултира изпълнителния директор по негово искане, като дава съвети, мнение, обучение и др. с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контролът, без да поема управленска отговорност за това;


8. докладва и обсъжда с изпълнителния директор и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад;


9. дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол, подпомага изпълнителния директор при изготвянето на план за действие и извършва проверки за проследяване изпълнението на препоръките;


10. изготвя и представя на изпълнителния директор годишен доклад за дейността по вътрешен одит, който го изпраща на министъра на труда и социалната политика в съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;


11. осигурява повишаването на професионалната квалификация на вътрешните одитори и осъществява контакти с другите звена за вътрешен одит от организациите от публичния сектор с цел обмяна на добри практики;


12. (нова - ДВ, бр. 95 от 2007 г.) създава и прилага процедури за гарантиране на съответстващи одитни пътеки към операциите към Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси";


13. (нова - ДВ, бр. 95 от 2007 г.) разработва специфична методология, когато такава е необходима, за осъществяване на дейности по вътрешния одит.


Глава трета


ИНСПЕКТОРАТЧл. 6. (1) Инспекторатът е на пряко подчинение на изпълнителния директор на агенцията и осъществява специализиран контрол по законосъобразното прилагане на нормативните актове в областта на социалното подпомагане.


(2) Обхват на контрола:


1. териториалните поделения на агенцията;


2. специализираните институции за социални услуги и социалните услуги, предоставяни в общността.


(3) Инспекторатът осъществява контрол върху дейността на агенцията и специализираните институции за социални услуги, като:


1. организира и осъществява контролната дейност на агенцията;


2. упражнява контрол по:


а) спазването на критериите и стандартите за извършване на социални услуги;

б) отпускането на социални помощи в пари и/или в натура;в) отпускането на семейни помощи за деца;


г) дейностите, свързани със социалната рехабилитация и интеграция на хората с увреждания;


д) приемането, разходването и отчитането на хуманитарните помощи и дарения, получени в агенцията и в териториалните й поделения;


3. упражнява контрол върху дейността на отделите за закрила на детето в дирекциите "Социално подпомагане";


4. извършва проверки по национални и международни програми, свързани с дейността по социално подпомагане;


5. извършва проверки в системата на социалното подпомагане в страната по предварително утвърден от изпълнителния директор на агенцията план или по сигнали;


6. извършва съвместни проверки с други институции и организации, свързани с дейността на агенцията;


7. анализира констатациите от направените проверки и прави предложения пред изпълнителния директор на агенцията за отстраняване на допуснатите нарушения;


8. издава административни актове за извършени нарушения при прилагането на нормативната уредба в областта на социалното подпомагане;


9. прави мотивирани предложения до изпълнителния директор на агенцията за издаването на наказателни постановления за допуснато виновно нарушаване на законодателството по социално подпомагане;


10. (нова - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г.) извършва контрол по законосъобразното прилагане на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси;


11. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г.) изготвя тримесечен доклад за дейността си.


Глава четвърта

СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА


Раздел I


Структура


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2005 г., бр. 59 от 2006 г., бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г.) Структурата на агенцията включва обща администрация, организирана в три дирекции, и специализирана администрация, организирана в главна дирекция, две дирекции, регионални дирекции за социално подпомагане и дирекции "Социално подпомагане".(2) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2006 г.) Териториални поделения на агенцията са регионалните дирекции за социално подпомагане в областните административни центрове и дирекциите "Социално подпомагане".


(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г.) Общата численост на персонала, структурата на агенцията, броят и териториалният обхват на нейните поделения са посочени в приложението.


Раздел II

Главен секретар


Чл. 8. (1) Административното ръководство на администрацията на агенцията се осъществява от главен секретар, който се назначава от изпълнителния директор.


(2) Главният секретар:


1. (доп. - ДВ, бр. 14 от 2005 г.) ръководи, координира и контролира функционирането на администрацията на агенцията за точното спазване на нормативните актове и за изпълнение на законовите разпореждания на изпълнителния директор;


2. осигурява организационната връзка между изпълнителния директор и административните звена, както и между административните звена на агенцията;


3. (нова - ДВ, бр. 14 от 2005 г.) утвърждава длъжностните характеристики на служителите;


4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 14 от 2005 г.) осигурява условия за нормална и ефективна работа на административните звена на агенцията;


5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 14 от 2005 г.) осъществява общ контрол за изпълнение на възложените административни задачи;


6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 14 от 2005 г.) контролира и отговаря за работата с документите, за тяхното съхраняване и за опазването на служебната тайна;


7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 14 от 2005 г.) изготвя годишен доклад за състоянието на административната дейност в агенцията;


8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 14 от 2005 г.) изпълнява и други задачи, възложени му от изпълнителния директор на агенцията.

(3) При отсъствие на главния секретар неговите функции се изпълняват от определено от изпълнителния директор длъжностно лице.
следующая страница >>