shkolakz.ru 1
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ” – БЛАГОЕВГРАДЗАПОВЕД


№ ...................................

Благоевград ...................................2013 г.


На основание изпълнение на учебния план и разрешени лични молби


НАРЕЖДАМ


Всички студенти от специалност „Специална педагогика” – редовно обучение, IV курс, учебна 2012/2013 година, да проведат Преддипломна педагогическа практика през периода 18 февруари - 17 април 2013 година (8 седмици) в базовите специални училища, общообразователни (ресурсен център) училища, дневни центрове за работа с деца с увреждания, според разпределението:


1 период – 18.02.2013 г. – 15.03.2013 г. (4 седмици)


Базов учител

Учебно заведение

Студенти

В базови на ЮЗУ учебни заведения

Славчо Бобошевски

Помощно училище „Св. Паисий Хилендарски” – Благоевград

Диана Захаринова, фак. № 0970078

Радостина Карастоянова, фак. № 0970065

Благой Папукчиев, фак. № 0970097

Лиляна Станоева

Помощно училище „Св. Паисий Хилендарски” – Благоевград

Мая Бръндева, фак. № 0970086

Ивона Ивайлова, фак. № 0970169

Надежда Петрова

Ресурсен център – Благоевгард

Розалина Василева, фак. № 0970163

Филка Георгиева, фак. № 0970192

Елена Аленова


Ресурсен център - Благоевград

Елена Благоева, фак. № 0970155

Веска Желева, фак. № 0970152

Десислава Радкова

Ресурсен център - Благоевград

Ангел Михов, фак. № 0970159

Кирил Алексов, фак. № 0970197

Харалампи Михайлов, фак. № 0970186

Катя Мавродиева

Ресурсен център - Благоевград

Николай Димитров, фак. № 0970191

Гергана Перусанова, фак. № 0970020

По родни места

Правда Мавродиева

Дневен център - Сандански

Мария Чорбаджийска, фак. № 0970193

Правда Мавродиева

Дневен център - Сандански

Доника Жегова, фак. № 0970087

Радослава Йорданова

Дневен център - Сандански

Ирена Масларова, фак. № 0970063

Марина Стойчевска

ОУ „Кочо Рацин” - Блатец, Македония

Илина Георгиева, фак. № 1146001


2 период – 18.03.2013 г. – 17.04.2013 г. (4 седмици)


Базов учител

Учебно заведение

Студенти


В базови на ЮЗУ учебни заведения

Елена Аленова

Ресурсен център - Благоевград

Диана Захаринова, фак. № 0970078

Радостина Карастоянова, фак. № 0970065

Благой Папукчиев, фак. № 0970097

Катя Мавродиева

Ресурсен център - Благоевград

Розалина Василева, фак. № 0970163

Филка Георгиева, фак. № 0970192

Десислава Радкова

Ресурсен център - Благоевград

Николай Димитров, фак. № 0970191

Ивона Ивайлова, фак. № 0970169

Ваня Аршинкова

Ресурсен център - Благоевград

Мария Чорбаджийска, фак. № 0970193

Доника Жегова, фак. № 0970087

Надежда Петрова

Ресурсен център - Благоевград

Мая Бръндева, фак. № 0970086

Гергана Перусанова, фак. № 0970020

Славчо Бобошевски

Помощно училище „Св. Паисий Хилендарски” – Благоевград

Ангел Михов, фак. № 0970159

Кирил Алексов, фак. № 0970197

Харалампи Михайлов, фак. № 0970186

Лиляна Станоева

Помощно училище „Св. Паисий Хилендарски” – Благоевград

Елена Благоева, фак. № 0970155

Веска Желева, фак. № 0970152

По родни места за периода 18.03.2013 г. – 28.03.2013 г.


Любка Спаневикова

Дневен център - Сандански

Ирена Масларова, фак. № 0970063

Биляна Манчовска

ОУ „Малина Попиванова” – Кочани,

Македония

Илина Георгиева, фак. № 1146001


Важно! В периода 08.04.2013 г. – 17.04.2013 г. стажантите, които провеждат ППП по местоживеене следва да се явят в базово учебно заведение на ЮЗУ "Неофит Рилски" на територията на гр. Благоевгард, за да бъдат оценени текущо от Ръководителя на практиката, както следва:


Надежда Петрова

Ресурсен център - Благоевград

Ирена Масларова, фак. № 0970063

Катя Мавродиева

Ресурсен център - Благоевград

Илина Георгиева, фак. № 1146001


За отговорник на Преддипломната педагогическа практика (ППП) определям ас. д-р Блага Джорова.

По време на ППП не се разрешава разместване на студентите по групи.

Студентите трябва да се запознаят с раздадените им предварително материали и с представителите на съответната социалнопедагогическа институция.

Оценките на ППП включват – текущ контрол от отговорника по практика и Държавен практико-приложен изпит (ДППИ), който се провежда след практиката по график и пред комисия, определени допълнително със заповед.

До ДППИ се допускат само студенти, които са провели практиката, положили са всички семестриални изпити и са получили минимум среден 3.00 на текущ контрол.


Студентите представят уверение за положени семестриални изпити преди края на ППП на отговорниците по практиката.

Ръководителите на съответните социалнопедагогически институции не приемат на практика студенти, които не са включени в заповедта.

Представителите на съответната институция провеждат системен контрол върху работата на студентите.

При несправяне със задълженията от страна на студента, представителят на съответната социално-педагогическа институция има право да изиска прекъсване на практиката.

Препис от заповедта да се сведе до знанието на лицата за сведение и изпълнение.


Ректор:

Проф. д.н. Ив. Мирчев