shkolakz.ru 1Қаралатын күні

мен уақыты


Судьяның Т.А.Ә

Іс бойынша тараптар


Істің мән-жайы, бабы


Қарау нәтижесі

1.

08.10.2012

10-00

Еркін

Мұсаханұлы Жапаров


Литвинов А.А.

ӘҚБК-нің 135-1-бабы-ның 1-бөлігі, лауазым-ды адамның және ұйым басшысының өз-не сеніп тапсырылған объектірдің (мүліктің) қауіпсіздігі мен сақта-луын қамтамасыз ету жөніндегі міндеттерін орындамауы

Қаралу үстінде

2.


08.10.2012

11-00


Еркін

Мұсаханұлы Жапаров


«Балқаш өңірі газетінің редакциясы» КМК

ӘҚБК-нің 179 бабының 1 бөлігі,заңды тұлғаның бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасын бұзуы

«Балқаш өңірі газетінің редакциясы» КМК Қазақстан Республикасы Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 179-бабының 1-бөлігімен кінәлі деп танылып, «Балқаш өңірі газетінің редакциясы» КМК осы Кодекстің 68-бабымен әкімшілік жауаптылықтан босатылып, ауызша ескерту жарияланды.


3.

08.10.2012

12-00


Еркін

Мұсаханұлы Жапаров


«Балхаш-Су» КМК

ӘҚБК-нің 240-2 бабы,қоршаған ортаны қорғау жөніндегі санитарлық-эпидемиологиялық және экологиялық талаптарды бұзу

Іс Қарағанды облысы бо-йынша Эколо-гия Депар-таментіне кері қайтарылды


4.

08.10.2012

15-00

Еркін

Мұсаханұлы Жапаров


Рымжанова К.

ӘҚБК-нің 525-бабы сот орындаушысының қаулысын заңды талабын орындамау

Қаралу үстінде

5.

08.10.2012

16-00

Еркін

Мұсаханұлы Жапаров


Исабеков Е.К.

ӘҚБК-нің 344-бабының 1-бөлігі, БАҚ өнімдерін,сол сияқты өзге де өнімдерді ҚР аумағында даярлау,сақтау,әкелу,тасымалдау,тарату

Е.К.Исабеков Қазақстан Республикасы Әкімшілік құқық бұзу-шылық тура-лы Кодексінің 344- бабының 1-бөлігімен кінәлі деп танылып, оған айлық есептік көрсеткіштің бес мөлшері мөлшері бола-тын 16180 (он алты мың жүз сексен) теңге әкімшілік ай-ыппұл салы-нды, №26 компакт дискі

мемлекет пай-дасына тәр-кіленді

6.

08.10.2012

17-00

Еркін

Мұсаханұлы Жапаров


Кемельбаева К.Н.

ӘҚБК-нің 163-4 бабының алкоголь өнімін 21 жасқа дейінгі адамдарға өткізу

Қаралу үстінде

7.

09.10.2012

10-00

Еркін

Мұсаханұлы Жапаров


Кульмагамбетов Р.Ж.

ӘҚБК-нің 355-1 заңды өкіміне немесе талабы-на қасақана ба-ғынбау

Қаралу үстінде


8.

09.10.2012

11-00

Еркін

Мұсаханұлы Жапаров


Муликов К.

ӘҚБК-нің 356 бабының  3- бө-лігі, лауазымды адамның заңды талаптарын орындамауы

К.Муликов Қазақстан Республикасы Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 356- бабының 3-бөлігімен кінәлі деп танылып, оған 5 айлық есептік көрсеткіші болатын 8090 (сегіз мың тоқсан) теңге әкімшілік айыппұл салынды

9.

09.10.2012

12-00

Еркін

Мұсаханұлы Жапаров


Малышко М.В.

ӘҚБК-нің 467-бабының 1-бөлігі көлік құралын мас күйінде жүргізу

Балқаш қаласының ІІБ-не кері қайтарылды

10.

09.10.2012

15-00

Еркін

Мұсаханұлы Жапаров


Околелов В.А.

ӘҚБК-нің 467-бабының 1-бөлігі көлік құралын мас күйінде жүргізу

Қаралу үстінде

11.

09.10.2012

16-00

Еркін

Мұсаханұлы Жапаров


«Технология және Менеджмент Қазақстандық орталық институты» АҚ

ӘҚБК-нің 179 бабының 1 бө-лігі,заңды тұл-ғаның бух-галтерлік есеп пен қаржылық есептілік тура-лы заңнамасын бұзуы

Қаралу үстінде

12.

10.10.2012

10-00


Еркін

Мұсаханұлы Жапаров


Тлеубаев А.А.

ӘҚБК-нің 467-бабының 1-бөлігі көлік құралын мас күйінде жүргізу

Қаралу үстінде

13.

10.10.2012

11-00

Еркін

Мұсаханұлы Жапаров


А.А.Кузнецов

ӘҚБК-нің 467-бабының 1-бөлігі көлік құралын мас күйінде жүргізу

А.А.Кузнецов Қазақстан Ре-спубликасының Әкімшілік құқық бұзу-шылық туралы Кодексінің 467-бабының 1-бөлігі бо-йынша кінәлі деп танылып, екі жыл мер-зімге көлік құ-ралын жүргізу құқығынан айырылды

14.

10.10.2012

12-00

Еркін

Мұсаханұлы Жапаров


Мамжанов Д.Е.

ӘҚБК-нің 467-бабының 1-бөлігі көлік құралын мас күйінде жүргізу

Д.Е.Мамжанов Қазақстан Республикасының Әкімші-лік құқық бұ-зушылық тур-лы Кодексінің 467-бабының 1-бөлігі бо-йынша кінәлі деп танылып, екі жыл мер-зімге көлік құ-ралын жүргізу құқығынан айырылды

15

10.10.2012

15-00

Еркін

Мұсаханұлы Жапаров


Коркин В.С.ӘҚБК-нің 467-бабының 1-бөлігі көлік құралын мас күйінде жүргізу

Қаралу үстінде

16.

10.10.2012

16-00

Еркін

Мұсаханұлы Жапаров


Жамбовский Д.В.

ӘҚБК-нің 468-бабының 1-бө-лігі Көлік құ-ралдарын жүр-гізушілердің жол қозғалысы қауіпсізгігін қамтамасыз ететін белгілен-ген ережелерін бұзуы,материалдық залал кел-тіріп бұзуы

Қаралу үстінде

17.

10.10.2012

17-00

Еркін

Мұсаханұлы Жапаров


Кожухов С.В.

ӘҚБК-нің 468-бабының 2-бөлігі Көлік құ-ралдарын жүр-гізушілердің жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз етудің белгі-ленген ереже-лерін бұзуы ,жәбірленушіге зақым келті-рілген іс әрекет

Қаралу үстінде

18.

11.10.2012

15-00

Еркін

Мұсаханұлы Жапаров


Г.Т.Нурушев

Балқаш қаласының ІІБ-нің шығарылған қаулысына шағымы

Балқаш қала-сының ІІБ-і Жол полиция бөлімшесімен шығарылған қаулысы өзгеріссіз, осы қа Т.Г.Нурушевтіңшағымы қанағаттандырусыз қалдырылды

19.

11.10.2012

16-00

Еркін

Мұсаханұлы Жапаров


Г.С.Кулмышева

Балқаш қала-сының Салық Басқармасының шығарылған қаулысына Г.С. Кулмышеваның шағымы

Қаралу үстінде

20.

11.10.2012

17-00

Еркін

Мұсаханұлы Жапаров


Кузьменко М.И.

ӘҚБК-нің 468-бабының 1-бө-лігі


Көлік құралдар-ын жүргізушіле-рдің  жол қоз-ғалысы қа-уіпсізгігін қам-тамасыз ететін белгіленген ережелерін бұзуы,материалдық залал кел-тіріп бұзуы


М.И.Кузьменко Қазақстан Республикасы Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 468 бабының 1 бөлігімен кінәлі деп танылып, оған 10 айлық есептік көрсеткіші болатын 16180 (он алты мың жүз сексен) теңге әкімшілік айыппұл салынды

21.

12.10.2012

10-00

Еркін

Мұсаханұлы Жапаров


Михайлов А.С.

ӘҚБК-нің 467-бабының 1-бөлігі көлік құралын мас күйінде жүргізу

Қаралу үстінде

22.

12.10.2012

11-00

Еркін

Мұсаханұлы Жапаров


Миллер Т.В.

ӘҚБК-нің 467-бабының 1-бөлігі көлік құралын мас күйінде жүргізу

Қаралу үстінде

23.

12.10.2012

12-00

Еркін

Мұсаханұлы Жапаров


Исабаев А.С.

ӘҚБК-нің 468-бабының 1-бө-лігі

Көлік құралдар-ын жүргізушіле-рдің  жол қоз-ғалысы қа-уіпсізгігін қам-тамасыз ететін белгіленген ережелерін бұзуы,материалдық залал кел-тіріп бұзуы

Қаралу үстінде

24.

12.10.2012

15-00

Еркін

Мұсаханұлы Жапаров


Абдуалиев А.К.


ӘҚБК-нің 467-бабының 1-бөлігі көлік құралын мас күйінде жүргізу


А.К.Абдуалиев Қазақстан Республикасы Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 467 бабының 1 бөлігі бойынша кінәлі деп танылып, екі жыл мерзімге көлік құралын жүргізу құқығынан айырылды

25.

12.10.2012

16-00

Еркін

Мұсаханұлы Жапаров


Карбеков У.Ж.

ӘҚБК-нің 467-бабының 1-бөлігі көлік құралын мас күйінде жүргізу

Қаралу үстінде

26.

12.10.2012

17-00

Еркін

Мұсаханұлы Жапаров


Березин В.Н.

ӘҚБК-нің 467-бабының 1-бө-лігі көлік құ-ралын мас кү-йінде жүргізу

В.Н.Березин Қазақстан Республикасы Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 467-бабының 1-бөлігі бойынша кінәлі деп танылып, екі жыл мерзімге көлік құралын жүргізу құқығынан айырылды