shkolakz.ru 1
1-нұсқа


1. Берілген сөздердің қайсысы физикалық дене болып табылады:

A) ұшак.

B) дыбыс.

C) метр.

D) жылдамдық.

E) қайнау.

2. Күш пен орын ауыстыру бағыттас болған жағдайда механикалық жұмыс есептеу формуласы:

A) A=F*S.

B) A= F/S.

C) A= p*S.

D) A=p* S.

E) A= k*x.

3. Жылдамдықтың 72км/сағ.-пен берілген мәнін м/с-пен өрнекте:

A) 7 200 м/с.

B) 20 м/с.

C) 200 м/с.

D) 720 м/с.

E) 3 600 м/с.

4. Велосипедші 150м жолды 1,5 м/с жылдамдықпен жүрген. Осы ара қашықтықты велосипедші жүріп өткен уақытты есептендер:

A) 45 с.

B) 4,5 с.

C) 100 с.

D) 10 с .

E) 450с.

5. Екі конькиші соқтығысып, қарама-қарсы жаққа сырғып кетті. Соқтығысқаннан кейін біріншісінің жылдамдық өзгерісі 8м/с, ал екіншісінің жылдамдық өзгерісі 4м/с. Есептендер, кай конькишінің массасы артық және неше есе:

A) бірішісінікі 2есе үлкен .

B) екіншісінікі 2есе үлкен.

C) массалары бірдей .

D) біріншісінікі 4 есе кем.

E) жылдамдықтары массаларына тәуелді емес.

6. Егерде денеге әсер етуші үйкеліс және тарту күштерді бір-бірін теңестіретін болса, дене қалай қозгалатынын белгілендер:

A) тең үдемелі және түзу сызықты.

B) бірқалыпты және түзу сызықты

C) бірқалыпты шеңбер бойымен.

D) тең айнымалы және түзусызықты.

E) бірқалыпты кемімелі.

7. Егер газдың көлемін өзгертпей,температурасын арттырсақ оның қысымы қалай өзгеретінін белгілендер:

A)артады.

B) кемиді.

C) өзгермейді

D) бастапқыда артады,содан кейін кемиді.

E) қысымының өзгерісі газдың құрылымына тәуелді.

8. Тереңдігі 1 м судың қысымын табындар. Судың тығыздығы 1000 кг/м3.


A)98 Па.

B) 980 Па.

C) 490 Па.

D) 4900 Па.

E) 9800Па.

9. Қуаттың өлшем бірлігі:

A) Паскаль.

B) Ньютон.

C) Джоуль.

D) Ватт.

E) Вольт.

10. Трактор жүкті 36 кН күшпен тартады. Егер 15 мин ішінде трактор 1,8 км жол жүретін болса, оның куаты неге тен болатынын есептендер.

A) 72 кВт.

B) 72 кДж.

C) 7,2 кВт.

D) 432 Вт.

E) 4,32 кВт.

11. Молекулалық-кинетикалық теориясының негізгі қағидалары:

A) заттың бөлшектері бейберекет қозғалыста болады.

B) заттар ұсақ бөлшектерден тұрады.

C) заттар бейберекет қозғалатын атомдар және молекулалардан тұрады; олардың арасында бір-бірімен тартылу және тебілу күштері бар.

D) заттың бөлшектері өзара әрекеттеседі.

E) затты құрайтын бөлшектердің арасында тартылу және тебілу

күштері бар.


12. Күннен Жерге жылу берілуі жүзеге асырылатын жолын анықтандар.

A) жылу өткізгіштікпен.

B) сәулеленумен.

C) конвекциямен.

D) жоғарыда аталған жолдармен.

E) диффузиямен.

13. Жаздың ыстық күнінде қолмен ұстағанда өте ыстық болып сезілетін затты көрсетіңдер:

A) ағаш .

B) құм .

C) металл .

D) кірпіш .

E) шыны .

14. 5 кг бензин толық жанғанда бөлінетін жылу мөлшерін есептендер. Бензиннің меншікті жану жылуы 4,6*107 Дж/кг.

A) 23 кДж.

B) 23 МДж .

C) 230 мДж.

D) 230 кДж.

E) 230 МДж.

15. Электрон мен протонның зарядтарын белгілеңдер:

A) электрон заряды - теріс, протон заряды - оң .

B) электрон заряды - оң, протон заряды - теріс .

C) электрон және протонның зарядтары - оң.

D) электрон - теріс, протонның заряды жоқ.

E) электрон және протонның зарядтары - теріс.

16. Тоқ күшінің өлшем бірлігі-

A) Ватт.

B) Ампер .

C) Вольт.

D) Ом.

E) Джоуль.

17. Кедергісі 20 Ом болатын өткізгіште 10минут ішінде 2 А тоқ жүргенде, өткізгіште бөлінетін жылу мөлшерін есептендер.

A) 480 кДж .

B) 24 кДж.

C) 800 Дж.

D) 400 Дж.

E) 48кДж.

18.Электр зарядының өлшем бірлігі-

A) Кулон

B) Ампер

C) Волтьт

D) Джоуль

E) Кельвин

19. Трансформатордың алғашқы орамасындағы орам саны 800. Егер трансформатор кернеуді 220 В-тан 11кВ -қа дейін арттырса, онда екінші орамдағы орам саны... .

A) 40.

B) 400.

C) 160.

D) 40 000.

E) 1 600.

20. Күн сәулесі айна бетіне 300 бұрышпен түседі. Шағылу бұрышы тең болады...

A) 1400.

B) 1200.

C) 900.

D) 600.

E) 300.

21. Дене белгілі биіктіктен құлайды. Жерге түсер алдындағы дененің жылдамдығы 30м/с. Дене құлаған биіктікті (g=10 м/с2) есептендер.

A) 180 м .

B) 90 м.

C) 45 м.

D) 30 м.

E) 22,5м.

22. Нүктенің кинематикалык теңдеуі х= 5t+20

A) үдемелі.

B) бірқалыпты.

C) бірқалыпты үдемелі.

D) бірқалыпты кемімелі.

E) бірқалыпты шеңбер бойымен.

23. Шамалары F1=2H және F2=4H, болатын екі күш дененің бір нүктесіне әсер етеді. F1 және F2 күш векторының арасындағы бұрыш 00 тең. Осы күштердің тең әсерлі күшінің модулін табындар.


A) 8Н .

B) 2Н.

C) 4Н.

D) 6Н.

E) 12Н.

24. Жер бетінен 3м биіктікке көтерілген массасы 2кг дененің потенциалдық энергиясын анықтаңдар:

A) 15Дж .

B) 0.67Дж.

C) 6Дж.

D) 6.7Дж.

E) 60Дж.

25. Жүктің массасын 4 есе арттырса, онда жүктің тербеліс периоды:

A) 4 есе артады .

B) 2 есе артады.

C) 2 есе кемиді.

D) 4 есе кемиді.

E) өзгермейді.


2-нұсқа

1. Құралдарға жатпайтын құрал өлшеуіші:

A) сызғыш .

B) манометр.

C) ареометр.

D) парабола.

E) динамометр.

2. Күн жүйесіндегі планеталардың орбитасы әріздес болып келеді:

A) эллипске .

B) шеңберге.

C) параболаға.

D) эллипс және параболаға.

E) гиперболаға.

3. Қозғалып тұрған эксколатордағы адам жермен салыстырағанда тыныштықта болуы мүмкін бе?

A) жоқ .

B) иә,егер ол экскалатордың жылдамдығымен, бірақ қарама-қарсы бағытта қозғалса .

C) иә, ол экскалатордың қозғалыс бағытымен қозғалса.

D) иә, егер ол экскалатордың жылдамдығымен және бағытымен қозғалса.

E) иә, егер ол қарама-қарсы бағытта қозғалса.

4. Трамвай бірінші 200 м жолды 5 м/с орташа жылдамдықпен жүріп өтті, ал келесі 600 м жолды 10 м/с орташа жылдамдықпен өтсе, дененің жол бойындағы орташа жылдамдығы тең:

A) 7,5 м/с.

B)100 м/с.

C) 8 м/с.

D) 60 м/с.

E) 10 м/с.

5. Балалардың шанамен сырғанауы кезінде байқалатын құбылыс:

A) механикалық .

B) физикалық.

C) конвекция.

D) индукция.

E) инерция.

6. Серіппенің ұзындығы 3,5 см-ге азайғанда, 1,4 кН серпімділік күші пайда болады. Егер серіппенің ұзындығы 2,1см-ге арттырсақ, серпімділік күшінің мәні тең болады:


A) 8,4 Н.

B) 84 Н.

C) 8,4 кН.

D) 0.84кН.

E) 0.084кН.

7. Массасы 6 000 кг сырғанақ тіреуінің ауданы 2 000см2. Сырғанақ тіреуге түсіретін қысымды есептендер(g=10Н/кг)

A) 30 Па.

B) 300 Па.

C) 3 кПа.

D) 30 кПа.

E) 300 кПа.

8. Торричелли түтігінің ішіндегі сынап деңгейі көтерілген кезде атмосфералық кысымның қалай өзгеретінін белгілендер.

A) азаяды.

B) артады.

C) сыныптың биіктігі атмосфералық қысымға тәуелді емес.

D) бастапқыда кенет артады, содан кейін төмендейді.

E) бастапқыда төмендейді, содан кейін кенет артады.

9. Трактор сепкішін егістік бойымен тартады. Трактор жұмыс жасайтын күштің түрін анықтандар:

A) ауырлық күші .

B) тіреудің реакция күші.

C) трактордың салмақ күші.

D) серпімділік күші.

E) үйкеліс күші.

10. Иіндіктің ұштарына 40 H және 240 H күш әсер еттеді. Тіреу нүктесінен үлкен күшке дейінгі ара қашықтық 6 см. Егер иіндік тепе-теңдікте тұрса, оның ұзындығы тең болады:

A) 18 см.

B) 36см.

C) 7см.

D) 42см.

E) 1см.

11. Температураны олшеу тәсілі негізделеді ...

A) өлшеуіш құралдың денемен байланысы кезінде тепе-тендікте болуына.

B) дененің өлшеуіш құралымен байланысындағы температураның өзгеруіне.

C) денелер байланысқанда көлемі мен температурасы бірдей болады .

D) денелер байланысқанда қысымы мен температурасы бірдей болады .

E) денелер байланысқанда массасы мен температурасы бірдей болады .

12. Метеориттер планеталардың атмосферасында жанады, себебі:

A) атмосферада оттегі болғандықтан .

B) атмосфера температурасы ғарыш кеністігінің температурасынан жоғары.

C) метеориттердің температурасы ауадағы қозғалыс үйкелісінен он мыңдаған градусқа дейін көтеріледі.


D) метеориттердің жылдамдығы үлкен болғандықтан.

E) метеориттер жанып кетпейді, олар атмосфераға кірген кезде шашырайды.

13. Ыстық шайды алюминий ыдыстан ішу шыны ыдыстағыдан гөрі қиын, себебі:

A) алюминийдің жылу өткізгіштігі шыныға қарағанда көбірек.

B) алюминийдің жылу сыйымдылығы шыныға қарағанда көбірек .

C) алюминийдің жылу өткізгіштігі шыныға қарағанда аздау.

D) алюминийдің жылу сыйымдылығы шыныға қарағанда аздау.

E) алюминий ыдыстан да, шыны ыдыстан да ыстық шайды ішу қиын.

14. 2,5*1010Дж-ға тең жылу энергиясын алу үшін дизель отының жағылатын мөлшерін есептеңдер. Отынның меншікті жану жылуы

4.3*107Дж/кг

A)5кг.

B) 50кг.

C) 0,5т.

D) 5т.

E) 50т.

15. Денелердің электірленуін байқауға арналған аспап -

A) кинескоп.

B) кодоскоп.

C) телескоп.

D) электроскоп.

E) спектроскоп.

16. Электролиттердегі электр тоғы бұл -

A) электрондардың реттелген қозғалысы.

B) электрон және оң иондардың реттелген қозғалысы .

C) оң иондардың реттелген қозғалысы .

D) оң және теріс иондардың реттелген қозғалысы.

E) теріс иондардың реттелген қозғалысы .

17. 24 В кернеуге 1,5 А тоқ күшіне есептелінген шам 10минут жанады Электр тоғының атқаратын жұмысын анықтандар:

A)216 кДж.

B) 21,6 кДж.

C) 216 Дж.

D) 2,16 кДж.

E) 3,6 кДж.

18. Су-өткізгіш және диэлектрик болуы мүмкін.

A) жоқ.

B) жоқ, су - диэлектрик.

C) жоқ, су- өткізгіш.

D) иә, дистелденген су - диэлектрик.

E) иә, диэлектрик қасиетке ие болған су Марста табылады.

19. Егер электрмагнитте тоқ күші 4 есе артса, онда магниттің тартылу күші ...


A) 2 есе артады.

B) 4 есе артады.

C) 16 есе артады.

D) 2 есе азаяды.

E) 4 есе азаяды.

20. Оптика - бұл:

A) көру туралы ғылым.

B) жарық табиғатын зерттейтін физикалық білім.

C) жарық табиғаты және жарық құбылыстарын және заңдылықтарын зерттейтін физикалық ғылым.

D) көргіштік шарттарын көтеруге арналған құралдыр.

E)жарық құбылыстары туралы ғылым.

21. Поезд еңістікке қарай қозағалып, 15с ішінде 22,5 м/с жылдамдық алды. Поездың үдеуі ...

A) 33,75м/с2.

B) 15м/с2.

C) 1,5м/с2.

D) 3,3375м/с2.

E) 1,5м/с2.

22. Дененің қозғалыс жылдамдығының өзгеру шапшаңдығы сипатталады ...

A) үдеумен

B) центрге тартқыш үдеумен.

C) қозғалыс уақатымен.

D)күш импульсімен.

E)күшпен.

23. Марстағы еркін түс үдеуін есептендер. Марстың массасы 6*102к кг,радиусы 3 300км, гравитациялық тұрақтысы 6,67*10-11Н*м 2/кг2:

A)1,67м/с2.

B) 9,8м/с2.

C) 37м/с2.

D)3,7м/с2.

E)0,37м/с2.

24. Зеңбірек жарылу алдында тыныштықта болды. Зенбірек жарылғаннан кейін оның бөліктері бір бағытта ұша ала ма?

A) Иә.

B) Жоқ.

C) Иә, егер зеңбіректің бөліктерінің массалары бірдей болса.

D) Жоқ,егер зеңбіректің бөліктерінің массалары әр түрлі болса.

E)Иә, егер зеңбіректің бөліктерінің жылдамдығы бірдей .

25. тербелмелі дененің тепе- теңдік күйінен ауытқуы

A) амплитуда.

B) орын ауыстыру.

C) ығысу.

D) фаза.

E) бастапқы фаза.

3-нұска

1. Сұйықтың көлемін өлшеуге арналған құралды атандар.

A) өлшеуіш сызғыш.

B) ареометр.

C) манометр.

D) мензурка.

E) циркуль.

2. Зат болып табылатын сөзді атандар.

A)доп.

B) үстел.

C) қасық.

D) уақыт.

E) темір.

3. Жаяу адам пойыз вагоны қозғалыс бағытымен салыстырғанда 5 км/сағ жылдамдықпен келе жатыр, ал пойздың жермен салыстырғанда жылдамдығы 20км/сағ. Адамның жермен салыстырғандағы жылдамдығын анықтандар.

A) 5 км/сағ.

B) 25 км/сағ.

C) 20 км/сағ .

D) 15км/сағ.

E) 12,5км/сағ.

4. Қадамды өлшеу құралының көрсеткіші 10мин ішінде 1 430-ға артты. Егер жаяу адамның екі қадамы орта есеппен алғанда 140 см болса, жаяу адамның қозғалыс жылдамдығын есептендер:

A) 10км/сағ.

B) 5м/с.

C) 6м/с.

D) 6км/сағ .

E) 6км/сағ.

5. Салмагы 0,98 кН дененің массасын анықтандар:

A) 9,8кг.

B) 98кг.

C) 0,98кг.

D) 100кг.

E) 980кг.

6. Қысымның өлшем бірлігін көрсетіндер:

A) Ньютон.

B) Килограмм.

C) Паскаль.

D) кг/м3.

E) Н/м.

7. Барометр тау бөктерінде 760мм сынап бағ., ал тау шыңындаң 724 мм с.б. көрсетеді. таудың биіктігін аңықтандар: (1 мм с.б. - 12 м)

A) 432 м

B) 3 м.

C) 86 888 м.

D) 9 120м.

E) 640 м.

8. Жылжымалы білек күште 2 есе ұтыс береді. Жүктін массасын 4 есеарттырғында, осы білек жұмыста қандай ұтыс беретінін анықтандар.

A) 2 есе.

B) 8 есе.

C) 6 есе.

D) 4 есе.

E) ұтыс бермейді.

9. Қуатты анықтауға болатын өрнек:

A) F*s.

B) N/t.

C) A/t.

D) F*h.

E) t/A.

10. 1000С-де қандай температура қабылданған?

A) қалыпты жағдайда судың қайнауы.

B) қалыпты атмосфералық қысымды судың қайнауы.

C) ащы судың қайнауы.

D) будын конденсациясы

E) судың булануы.

11. Қатты, сұйық немесе газ тәрізді денелердің жылуөткізгіштігі жоғары болады:

A) қатты денелердің.

B) сұйықтықтарда және газдарда.

C) газдарда.

D) сұйықтықтарда және қатты денелерде.

E) сұйықтарда.

12. Литий атомы ядросының құрамында 7 бөлшек және оның сыртында 3 электрон қозғалады. Осы атом ядросында протон және нейтрондар саны

A) 3 протон және 4 нейтрон.

B) 4 протон және 3 электрон.

C) 7 протон.

D) 7 электрон.

E) 2 электрон және 5 протон.

13. Кернеудің өлшем бірлігі:

A) Ватт

B) Ом

C) Вольт

D) Ампер

E) Джоуль

14. Кедергілері 3 Ом және 6 Ом болатын екі резисторды параллель жалғағанда тізбектін жалпы кедергісі тең болады:

A) 4,5 Ом

B) 2 Ом

C) 9 Ом

D) 18 Ом

E) 0,5Ом

15. Өріс көзінің q зарядын 3 есе кемітсе, онда электр өрісінің кернеулігі:

A) 3 есе азаяды.

B) 9 есе азаяды.

C) 3 есе артады.

D) 9 есе артады.

E) өзгермейді.

16. Магнит өрісінің күштік сипаттамасы-

A) потенциял.

B) магнит өтімділігі.

C) магнит ағыны.

D) магнит қабілеттілігі .

E) магнит индукциясы.

17. Үлкейтілген кескінді алу үшін қолданылатын оптикалық аспап:

A) жазық айна.

B) жинағыш линза.

C) жарық шыны- параллель пластина.


D) кез келген линза.

E) магнит индукциясы.

18.Денеге түсірілген барлық тең әсерлі күш нольге тең. Бұл жағдайда дене:

A) түзу сызықта бірқалыпты қозғалады.

B) түзу сызықта үдемелі қозғалады.

C) тыныштық күйде болады.

D) түзу сызықта бірқалыпты қозғалады немесе тыныштық күйде болады

E) бірқалыпты шенбер бойымен қозғалады

19. Массалары 50кг және 55 кг екі бала бір-бірін итереді. Бірінші бала екінші баланы 80Н күшті итерді. Екінші бала бірінші баланы итерген күшті есептендер.

A) 80Н.

B) 50Н.

C) 55Н.

D) 105Н.

E) 130Н.

20. Қозғалғаннан кейінгі автомобильдың үдеуі 0,2м/с2. Осы үдеумен қозғала отырып автомобиль 10секундта жүретін жолы:

А) 0,1 м

B 1м

C)10 м

D) 20 м

E) 15м

21. Бірқалыпты үдемелі қозғалыс ... сипатталады.

A) орын ауыстырумен.

B) уақытпен.

C) жылдамдықпен

D) үдеумен

E) орын алмастыру және үдеумен

22. Физикалық шама болып табылатын сөзді көрсетіңдер:

A) мұздын еруі.

B) термометр.

C) уақыт.

D) темір.

E) сағат.

23. диффузия құбылысы қай денеде жылдамырақ өтеді -

A) ыстық суда

B) суық суда

C) жылы суда

D) бірдей

E) бірмәнді емес

24. векторлық шамаға жататыны

A) масса

B) тығыздық

C) жол

D) жылдамдық

E) температура

25 Халықаралық бірліктер жүйесінде массаны өлшейтін бірлік:

A) Грамм

B) Килограмм

C) Ньютон

D) Тонна

E) Паскаль