shkolakz.ru 1 2 3Сатып алу-сату шарты #___


Ақтөбе қ. 2013ж.________ __,

Договор купли-продажи №___


г. Актобе __ ______ 2013 г

«Сайғақ Қазақстан Б.В.» компаниясы, 2012ж.28.12 Бас сенімхат негізінде әрекеттенуші бас директор Арчи Симмонс тұлғасында, бұдан әрі «Сатып алушы» деп аталатын, бір тараптан, және _____________________________________________, _______________ негізінде әрекеттенуші _______________ тұлғасында, бұдан әрі «Сатушы» деп аталатын, екінші тараптан, бұдан әрі бірігіп «Тараптар» деп аталатын, төмендегі туралы осы сатып алу-сату шартын (бұдан әрі – «Шарт») жасасты: 1. Шарттың Мәні


1.1. Шарттың шарттарына сәйкес Сатушы Сатып алушының меншігіне санына, түр-түріне, сапасына, бағасына, төлем шарттарына және Шартқа айрықшалауда (бұдан әрі – Айрықшалау) және Шартқа қосымша (бұдан әрі «Тауар» деп аталатын) болып табылатын көрсетілген жеткізілімге сәйкес тапсырады. Сатып алушы шарттың 4 тарауына сәйкес жеткізілген Тауар құнынын төлемін жасауға міндеттенеді.


1.2. Тауардың кездейсоқ апат болу немесе кездейсоқ бүліну тәуекелі айрықшалауда айтылған шарттарға сәйкес Сатушыдан Сатып алушыға өтеді.


1.3. Сатушы Тауардың жаңа және тыйым салынбаған немесе кепілзат болатындығы және үшінші тараптардың құқысынан бос екеніне кепіл береді.


 1. Тараптар міндеттері


2.1. Сатушы міндетті:

2.1.
1. Тауарды Сатып алушыға Шартта айтылған шарттар бойынша және Инкотермс 2010 ережелерінде берілген терминдерге сәйкес, егер сәйкес термин Айрықшалауда қарастырылған болса, санына, түр-түріне, сапасына, бағаларға, Айрықшалауда көрсетілген төлем және жеткізу шарттарына сәйкес жеткізуге.2.1.2. Тауармен бірге Айрықшалауда айтылған тауар жөнелтпе құжаттар жиынтығын беруге.


2.1.3. Сапасы, түр-түрі, жиынтылығы және шығарылған жері Шартта орнатылған талаптарға сәйкес Тауарды мерзімді және лайықты жеткізу бойынша Шарт бойынша өзіне алған міндеттерді орындауға.


2.1.4. Шарт бойынша құқықты және міндеттерді үшінші тарапқа бермеуге және/немесе Тауарды Сатып алушының жазбаша келісімінсіз ауыстыруға.

2.1.5. Барлық жеткізілетін Тауарға, өзінің қызметкерлеріне қатысты Қазақстан Республикасының әрекет ететін заңнамасымен қарастырылған құқық белгілейтін және рұқсат құжаттарының бар болуына. Сатушы Сатып алушыны қажетті рұқсат қағаздарының жоқтығына байланысты жағымсыз салдардан қауіпсіздендіруге және сақтауға.


2.2. Сатып алушы міндетті:

2.2.1. Тауарды Шарттың 5 тарауының ережелеріне сәйкес қарап шығуға және қабылдауға.

2.2.2. Тауар төлемін Шарттың 4 тарауына сәйкес ақшалай қаражатты Сатушының есеп айыру шотына аударуды жасауға.


3. Тараптар жауапкершілігі


3.1. Тараптар Шарт бойынша өзінің міндеттерін орындамау немесе лайықсыз орындау Қазақстан Республикасының заңнамасына және Шарттың ережелеріне сәйкес жауапкершілік артады.

3.2. Шартқа сәйкес Тауарды немесе оның кез-келген бөлшектерін кем жеткізу немесе жеткізілім мерзімін асырып алу жағдайларында Сатушы мерзімді жеткізілмеген немесе кем жеткізілген Тауардың немесе оның бөлшектерінің әр күніне Шартқа сәйкес Сатып алушыға жеткізу мен берген мезетіне дейін жалпы құнынан 0,1 % көлемінде, бірақ жеткізілетін Тауардың жалпы құнынан 10 (он) % тен артық емес, айып төлемін төлеуі тиіс.

3.3. Егер жеткізуге келіскен осы немесе басқа Тауар партиясының төлемі алдын-ала төлем нысанында жасалса және көрсетілген тауар жеткізілімі Айрықшалауда айтылған жеткізілім мерзімі өту мезетінен бастап 30 (отыз) күн ішінде орындалмаса, Сатушы Сатып алушыға Шарт бойынша бұрында жасалған алдын-ала төлемді қайтаруды қамтамасыз етуі, сонымен бірге Айрықшалауда айтылған жеткізу мерзімінен 30 (отыз) күнтізбелік күн өткен мезетінен кейін 3 (үш) банктік күн ішінде Тауардың жалпы құнынан 10 (он) процент көлемінде айыппұл төлеуге тиіс.3.4. Сапасыз немесе жиынтықталмаған Тауарды жеткізу жағдайында, Сатушы Сатып алушыға сапасыз немесе жиынтықталмаған Тауардың құнынан 0,1% көлемінде мерзімін өткізіп алудың әр күніне көрсетілген ақауларды жоюға дейін өсімді төлеуі тиіс. Бұл ретте Сатып алушы өсімді төлеуіне тәуелсіз келесіні сұрауға құқылы:


 • сатып алу құнын мөлшерлес төмендету;

 • Сатып алушыға сай мерзімде Тауар ақауын ақысыз жою;

 • Тауар ақауының жоюына өзінің шығындарын өтеу;

 • Шарттың 7.1. тармағында көрсетілген мерзімде Шарт талаптарына сай емес Тауарды ауыстыру; немесе

 • ақшалай соманы қайтару туралы хабарламаны берген мезетінен кейін алдағы Тауар ақауларын жою және жинақтастыруға дейін 3 (үш) банктік күн ішінде Шартты орындаудан және Тауарға төленген ақшалай соманы қайтарудан бас тарту.

3.5. Айрықшалауда қарастырылған төлем мерзімін бұзу жағдайында, Сатып алушы мерзімін асырып алу қарызынан 0,1% көлемінде, бірақ мерзімін асырып алу сомасынан 10 (он) % артық емес, мерзімін асырып алудың әр күніне қарызды толық өтеуге дейін, төлеуі тиіс.

3.6. Келісілген Тауар партиясын кем жеткізу жағдайында, Сатушы барлық партиядан немесе жеткізілмеген Тауар бөлігінен бас тартуға және Сатушыға Шарттың 3.3 т. қарастырылған айыппұлдық ықпалшараларды ұсынуға құқылы.

3.7. Шарттың 3.3., 3.4. и 7.1. тармақтарына сәйкес Сатып алушының есеп айыру шотына ақшаны қайтару мерзімі бұзылған жағдайда, Сатушы мерзімін асырып алудың әр күніне қарызды толық өтеуге дейін жасалған жалпы төлемінен 0,5 % көлемінде өсімді төлейді.


4. Төлем шарттары мен тәртібі


4.1. Тауар құны қалыпты және өзгертуге жатпайды.


4.2. Төлем шарттары мен ақша валютасының түрі Тараптармен Айрықшалауда айқындалады.

4.3. Тауар төлемі Шартта көрсетілген Сатушының есеп айыру шотына ақшалай қаражатты банктік аударым арқылы жасалады.

4.4. Сатып алушы кез-келген уақытта және мезгілді кез-келген немесе Сатушы Сатып алушыға Шарт немесе Сатушы мен Сатып алушының арасындағы кез-келген басқа келісімдер бойынша қарыз барлық соманы кез-келген ақшалай Сатып алушыға Шарт немесе Сатушы мен Сатып алушының арасындағы кез-келген басқа келісімдер бойынша қарыз сомадан ұстауға құқылы.4.5. Сатушы лайықты түрде рәсімделген шот-фактураны ұсынған жағдайда, Сатып алушы Сатушығы осы туралы

5 (бес) күнтізбелік күн ішінде хабарлайды. Келіспеушіліктер туғызатын Шоттар бойынша есептер, айыппұл төлемдерін қолдануынсыз келіспеушіліктерді реттеуге дейін тоқтатылады.


4.6. Келіспеушіліктерді шешу мақсатында Сатушы өзінің шот-фактураларына түзетулер енгізген немесе шоттарда қамтылған деректерді негіздеу үшін қажетті құжаттамаларды берген жағдайда, есептеулерді жүргізуге берілген және Айрықшалауда көрсетілген уақыт мерзімі түзетілген шот-фактураны немесе қажетті құжаттаманы алу мезетінен бастап әрекет етеді.


5. Жеткізілім және Тауарды қабылдау мерзімі мен шарттары

5.1. Тауар жеткізілімі Айрықшалауда айтылған мерзімде және шарттар бойынша жүзеге асырылады.

5.2. Тауардың ерте жеткізілімі Сатып алушының жазбаша келісімімен жасалады.

5.3. Тауарды қабылдау саны, жиынтығы және түр-түрі бойынша қабылдау жөнелтпе құжаттарда немесе шот-фактурада көрсетілген тізімдемеге, ал сапасы бойынша Қазақстан Республикасының жеткізілетін тауар сапасына орнатылатын стандарттарына және техникалық шарттарға сәйкес, егер басқасы Айрықшалауда орнатылмаса, сәйкес жасалады.

5.4. Тауарды қабылдау-беру барысында қандай ақаулар немесе Сатушының кесірінен пайда болған Тауар жетіспеушілігі анықталған жағдайда, Сатып алушы Сатушы өкілінің қатысуымен бүліну, жетіспеушілік, жиынтықталмағандық немесе Тауардың сапасына сай келмеуге байланысты Сатып алушы кез-келген талапты ұсыну үшін негіз болып табылатын коммерциялық актіні жасайды.


6. Тауар ыдысы, қаптамасы және таңбалауы


6.1. Тауар қаптамасы қалыпты салалық стандарттарға немесе техникалық шарттарға, сонымен бірге Тауарды тасымалдау, сақтау, тиеу, түсіру, сондай-ақ атмосфералық әсерінен сақтау барысында лайықты сақтауын қамтамасыз етуі тиіс.

6.2. Барлық жәшіктерде таңбалау болуы тиіс.


6.3. Сатушы қаптаманың бүтіндігін бұзу нәтижесінде пайда болатын Тауардың бүлінуіне Шарт бойынша Сатып алушыға беру мезетіне дейін жауапкершілік артады.

6.4. Сатушы Тауардың лайықсыз қаптамасының нәтижесінде пайда болатын Шарт бойынша беру фактісіне тәуелсіз Тауардың бүлінуіне жауапкершілік артады.

6.5. Сатып алушы ыдысты Сатушыға қайтару бойынша ешқандай мінддетттерді тартпайды.


7. Кепілдемелер


7.1. Айрықшалауда анықталған Кепілдік мерзімі (Тауардың зауыт-жасаушының кепілдік мерзімінен аспайтын) ішінде Сатып алушы қандай болса да кемшілікті анықтаған жағдайда, Сатып алушы көрсетілген мерзім ішінде Сатушының мекенжайына Шарттың 8 тарауына сәйкес Тауардың сапасы жайында наразылықты жібереді, ал Сатушы өзінің кезегінде жоғарыда аталған Тауардың жөндеуін немесе толық немесе жарым-жарты ауыстыруын өзінің есебіне 15 (он бес) күнтізбелік күн аспайтын мерзім ішінде жоғарыда көрсетілген наразылықты алу датасынан бастап қамтамасыз етеді, немесе жоғарыда көрсетілген наразылықты алу датасынан бастап 7 (жеті) банктік күн ішінде Сатушының жеткізілген ақаулы Тауар үшін аударылған соманы өтейді.

7.2. Сатушының кепілдігі Тауардың қалыпты тозу жағдайына, сонымен бірге Тауарды сақтау, оның монтажы, пайдалану және қызмет көрсету бойынша Сатып алушының нұсқамалар мен ұйғарымдарын сақтамау нәтижесінде залал келтіру, сондай-ақ Сатып алушы Сатушының келісуінсіз жасалған кемшіліктерді жою бойынша жұмыстарды бұрыс немесе сапасыз орындау жағдайларына таратылмайды.

7.3. Сатушы Сатып алушы келтірілген көлік кепілдік мерзім ішінде эксплуатация орнында Тауарды ауыстыру немесе жөндеумен байланысты барлық және басқа шығындарды өтеуге тиіс.

7.4. Шарттың осы тарауы кепілдік мерзімі осы немесе басқа Шарттың шеңберінде жеткізуге жататын Тауар партиясына орнатылған жағдайда қолданылады.


8. Наразылықтар

8.1. Шарт бойынша барлық наразылықтар факс бойынша ұсынылуы мүмкін және тапсырыс хатымен оларды ұсыну себептерін анықтау мезетінен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде дәлелденуге тиіс болады.


8.2. Тараптар наразылықтарды алған мезетінен бастан 10 (он) күнтізбелік күн ішінде қарастыруға және дәлелді жауап беруге міндетті.


9. Таластарды шешу тәртібі


9.1. Шартты жасау және орындауға байланысты пайда болатын барлық таластар және наразылықтар келіссөздер жүргізу арқылы олар пайда болған 30 (отыз) күннен артық емес мерзімде шешіледі.

9.2. Егер келіссөздер тәртібі болымды нәтиже бермесе, онда Шартқа немесе оны бұзуға, жарамсыздығына қатысты пайда болатын барлық таластар, келіспеушіліктер, талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының сот органдарында ерекше және соңғы реттелуге жатады.


10. Форс-мажор


10.1. Шарт бойынша кез-келген міндетті орындамау немесе орындау кідірісі, егер өзінің міндеттерін орындамаған тараптың бақылауынан тыс жататын жағдайлар, шектеусіз дүлей апаттар, өрт, соғыс, ереуілдер, әскери әрекеттер, әлеуметтік тәртіпсіздік, эмбарго немесе тараптарға тәуелсіз басқа жағдайларды қоса (бұдан әрі «Форс-мажор»), өзінің міндеттерін орындамаған тараппен жіберілген Форс-мажор пайда болу және аяқталу немесе аяқталуының болжалды датасы туралы хабарламада көрсетілген датасынан бастап, егер өзінің міндеттерін орындамаған тараппен Форс-мажорды жеңуге бағытталған барлық дәлелді шаралар кіріссе, ешқандай жауапкершілікке апарып соқпайды.


10.2. Шарт бойынша міндеттерді орындау мерзімі автоматты түрде Форс-мажор әрекеті мерзіміне созылады. Егер Форс-мажор әрекет етуі 3 (үш) айдан астам созылса, онда әр Тарап Шартты жеткізілмеген Тауарларға қатысты бұзудың болжалды датасына дейін 7 (жеті) күн бұрын жазбаша хабарламаны беру арқылы бұзуға болады. Шартты бұзу барысында Сатушы Сатып алушыға алдын-ала төленген бұзу мезетінде жеткізілмеген Тауар бөлігіндегі, өсімді және айыппұлды төлеуінсіз, соманы өтеуге тиіс.


11. Ерекше шарттар

Сатып алушы жер қойнауын пайдаланушы екендігін және Қазақстан Республикасының әрекет ететін заңнамасына сәйкес Сатып алушыға өкілетті органға есептемелерді беру бойынша міндеттер жүктелгенін ескере отырып, Тараптар Шартқа осы Тарауға келесіні қосады:


11.1. «Тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алудың жылдық, орта мерзімді, ұзақ мерзімді бағдарламаларын, жер қойнауын пайдаланушылардың сатып алынған тауарлар, жұмыстар мен қызметтер туралы және кадрлардағы жергілікті қамту жөніндегі міндеттемелердің орындалуы туралы есептерін жасаудың және ұсынудың нысандары мен қағидасын бекіту туралы» ҚР Үкіметінiң 2010 жылғы 20 қыркүйектегі № 965 Қаулысын басшылыққа ала отырып, Сатушы Сатып алушыға Шартқа №2 Қосымшаға сәйкес нысан бойынша міндетті түрде резиденттер мен бейрезиденттер санын көрсетумен Тауардың қазақстандық қамту туралы анықтаманы ұсынуы тиіс. Жұмысшылар-бейрезиденттер бар болған жағдайда, Сатушы жұмысшылардың жалпы санынан қазақстандық кадрларының еңбекақы қорының бөлігін көрсетуі тиіс.

11.2. Сатушы осы Тарауға сәйкес ол көрсеткен мәліметтердің шындығына жауапкершілік артады.


11.3. Сатып алушы осы Тарауға сәйкес сұранымдарды тікелей Сатушыға, сонымен бірге кез-келген ұйымдар мен мекемелерге жіберу арқылы Сатушының көрсеткен мағлұматтар тексерісін өткізуге құқылы.


11.4. Осы Тарауға сәйкес Сатышуның берген мағлұматының дерексіздік фактісі анықталған жағдайда, Сатып алушы Сатушыға жазбаша хабарламаны жіберіп, Шартты бір жақты бұзуға құқылы. Бұл ретте Шарт, шарттық міндеттерді кейінгі орындау жөніндегі бөлігінде, Сатушы жазбаша хабарламаны, шарттық міндеттер бойынша өзара есеп айырысу жөніндегі бөлігінде , алу мезетінде бұзылған болып саналады, Шарт өзара есеп айырысуды аяқталғанға дейін әрекет етеді.


12. Басқа шарттар


12.1. Шарт оған Тараптардың өкілетті тұлғалары қол қойған күннен бастап күшіне енеді және Шартпен қарастырылған міндеттерді толық орындалғанға дейін әрекет етеді. Егер Шартта қарастырылған кепілділік мерзімі одан ұзақ мерзімге орнатылса, онда Шарттың әрекет ету мерзімі осы кепілдіктің біту мерзіміне дейін орнатылады.

12.2. Шартқа барлық өзгертулер, қосымшалар және толықтырулар, егер олар жазбаша түрде жасалған және екі тараптың өкілдері қол қойған болса, Шарттың бөлінбес бөлігі болып есептеледі. Шартты және жоғарыда айтылған өзгертулер, қосымшалар және толықтыруларға қол қоюға факсимильді байланысты қолдануға және оларға қол қойған мерзімінен бастап 5 (бес) күн ішінде түпнұсқалармен алмастыруға рұқсат етіледі.


12.3. Шарт қазақ және орыс тілдерінде жасалған екі данада (әр нұсқа екі тілде), әрқайсысы бірдей заң күшіне ие. Егер мәтіндегі айырмашылықтар бар болса, онда орыс тіліндегі нұсқасы басымдылыққа ие болады. Шарттың әрбір бетінде тараптар өкілдерінің қолдары қойылған.

12.4. Тараптар Шартта қарастырылмаған барлықтарды Қазақстан Республикасының әрекет ететін заңнамасын басшылық етеді.


Филиал компании "Сайгак Казахстан Б.В.", именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора г-на Арчи Симмонса, действующего на основании Генеральной доверенности от 28.12.2012г., с одной стороны, и

______________, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице ________ ________________, действующего на основании __________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор купли-продажи (далее именуемый - «Договор») о нижеследующем:


1. Предмет Договора


1.1. В соответствии с условиями Договора Продавец обязуется поставить и передать в собственность Покупателя продукцию в соответствии с количеством, ассортиментом, качеством, ценами, условиями оплаты и поставки, указанными в спецификации к Договору (далее - Спецификация) и являющегося Приложением к Договору (далее именуемый «Товар»). Покупатель обязуется произвести оплату стоимости поставленного Товара в соответствии с разделом 4 Договора.

1.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Продавца к Покупателю в соответствии с условиями, оговоренными в Спецификации.

1.3. Продавец гарантирует, что Товар поставляется новым и не находится под арестом либо в залоге и свободен от прав третьих лиц.


2. Обязанности Сторон


2.1. Продавец обязуется:

2.1.1. Поставить Товар Покупателю на условиях, оговоренных в Договоре и в соответствии с терминами, данным в правилах Инкотермс 2010, если соответствующий термин предусмотрен Спецификацией, в соответствии с количеством, ассортиментом, качеством, ценами, условиями оплаты и поставки, указанными в Спецификации.


2.1.2. Предоставить вместе с Товаром комплект товаросопроводительных документов, оговоренный в Спецификации.

2.1.3. Выполнять взятые на себя обязательства по Договору по своевременной и надлежащей поставке Товара, качество, ассортимент, комплектность и происхождение которого соответствует установленным в Договоре требованиям.

2.1.4. Не передавать права и обязательства по Договору третьей стороне и/или не заменять Товар без письменного согласия Покупателя.

2.1.5. Иметь все правоустанавливающие и разрешительные документы, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан в отношении поставляемого Товара, в отношении собственного персонала. Продавец обязан обезопасить и оградить Покупателя от негативных последствий связанных с отсутствием необходимых разрешительных документов.

2.2. Покупатель обязуется:

2.2.1. Осмотреть и принять Товар в соответствии с положениями раздела 5 Договора.

2.2.2. Произвести оплату за Товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в соответствии с разделом 4 Договора.


  1. Ответственность Сторон


3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и с учетом положений Договора.

3.2. В случае недопоставки или просрочки поставки Товара или любых его частей или деталей в соответствии с Договором, Продавец обязан уплатить пеню в размере 0,1 % от общей стоимости своевременно не поставленного или недопоставленного Товара или его частей за каждый день просрочки до момента поставки и передачи Покупателю в соответствии с Договором, но не более 10 (десяти) % от общей стоимости поставляемого Товара.

3.3. В случае если оплата той или иной согласованной к поставке партии Товара производится в форме предварительной оплаты и при этом поставка указанного Товара не произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента истечения срока поставки, оговоренного в Спецификации, Продавец обязан обеспечить возврат Покупателю ранее произведенной им по Договору предварительной оплаты, а также выплатить штраф в размере 10 (десяти) процентов от общей стоимости Товара в течение 3 (трех) банковских дней с момента истечения 30 (тридцати) календарных дней от срока поставки, оговоренного в Спецификации.


3.4. В случае поставки некачественного или некомплектного Товара, Продавец обязан уплатить Покупателю пеню в размере 0,1% от стоимости некачественного или некомплектного Товара за каждый день.просрочки до устранения указанных недостатков. При этом независимо от уплаты пени Покупатель вправе потребовать:


 • соразмерного уменьшения покупной цены;

 • безвозмездного устранения недостатков Товара в приемлемый для Покупателя срок;

 • возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара;

 • замены Товара, не соответствующего условиям Договора, в сроки, указанные в пункте 7.1. Договора; либо

 • отказа от исполнения Договора и возврата уплаченной за Товар денежной суммы впредь до устранения недостатков и укомплектования Товара в течение 3 (трех) банковских дней с момента выдачи письменного извещения о возврате денег.

3.5. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных Спецификацией, Покупатель выплачивает пеню в размере 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки до полного погашения задолженности, но не более 10 (десяти) % от просроченной суммы.

3.6. В случае недопоставки согласованной партии Товара, Покупатель имеет право отказаться от всей партии или от недопоставленной части Товара и предъявить Продавцу штрафные санкции предусмотренные п. 3.3. Договора.

3.7. В случае нарушения сроков возврата денег на расчетный счет Покупателя в соответствии с пунктами 3.3., 3.4. и 7.1. Договора, Продавец выплачивает пеню в размере 0,5 % от суммы произведенной оплаты за каждый день просрочки до полного погашения задолженности.


4. Порядок и условия оплаты


4.1. Цена на Товар является твердой и не подлежит изменению.

4.2. Условия оплаты и вид денежной валюты определяется сторонами в Спецификации.

4.3. Оплата Товара производится путем банковского перевода денежных средств на расчетный счет Продавца, указанный в Договоре.


4.4. Покупатель вправе в любое время и периодически удерживать любую или всю сумму денег, которую Продавец должен Покупателю по Договору или по любым другим соглашениям между Покупателем и Продавцом, из любой денежной суммы, которую Покупатель должен Продавцу по Договору или по любым другим соглашениям между Покупателем и Продавцом.

4.5. В случае если Продавцом выставляется счет – фактура, оформленная ненадлежащим образом, Покупатель извещает об этом Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней. Расчеты по счетам, вызывающим разногласия, приостанавливаются до урегулирования разногласий без применения штрафных санкций за задержку оплаты.

4.6. В тех случаях, когда Продавец вносит поправки в свои счета-фактуры с целью разрешения разногласий или предоставляет документацию, необходимую для обоснования содержащихся в счетах данных,  период времени, отводимый для произведения расчета и указанный в Спецификации, действует с момента получения исправленного счета-фактуры или необходимой документации.


5. Сроки и условия поставки и приемки Товара


5.1. Поставка Товара осуществляется в сроки и на условиях, оговариваемых в Спецификации.

5.2. Досрочная поставка Товара может производиться с письменного согласия Покупателя.

5.3. Приемка Товара по количеству, комплектности и ассортименту производится согласно номенклатуре, указанной в накладной и счете-фактуре, а по качеству - в соответствии со стандартами и техническими условиями Республики Казахстан, устанавливающими требования к качеству поставляемого Товара, если иное не установлено в Спецификации.

5.4. В случае обнаружения при приемке-передаче Товара каких-либо дефектов или недостачи Товара, допущенного по вине Продавца, Покупателем с участием представителя Продавца составляется коммерческий акт, который является основанием для предъявления Покупателем любого требования в связи с повреждением, недостачей, некомплектностью или несоответствием качеству Товара.6. Тара, упаковка и маркировка Товара


6.1. Упаковка Товара должна соответствовать обычным требованиям отраслевых стандартов или техническим условиям, а также должна обеспечивать соответствующую сохранность Товаров во время его транспортировки, хранения, погрузки, разгрузки, а также защиту от атмосферного воздействия.

6.2. На все ящики должна быть нанесена маркировка.

6.3.Продавец несет ответственность за повреждения Товара, возникшие вследствие нарушения целостности упаковки, до момента передачи Товара Покупателю в соответствии с Договором.

6.4. Продавец несет ответственность за повреждения Товара, возникшие вследствие ненадлежащей упаковки Товара, независимо от факта передачи Товара в соответствии с Договором.

6.5. Покупатель не несет никаких обязательств по возвращению тары Продавцу.


7. Гарантии


7.1. В случае обнаружения Покупателем в течение гарантийного периода, определенного в Спецификации (но не превышающего гарантийного периода завода-изготовителя Товара), какого-либо дефекта, Покупатель в течение указанного периода направляет в адрес Продавца претензию в отношении качества Товара в соответствии со статьей 8 Договора, а Продавец в свою очередь обеспечивает ремонт или полную или частичную замену вышеуказанного Товара за свой счет в срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения вышеуказанной претензии, либо в течение 7 (семи) банковских дней с даты получения вышеуказанной претензии возмещает сумму, перечисленную Покупателем за поставленный дефектный Товар.

7.2. Гарантия Продавца не распространяется на случай нормального износа Товара, а также на случаи ущерба в результате несоблюдения Покупателем инструкций и предписаний Продавца по хранению Товара, его монтажу, эксплуатации и обслуживанию, а также из-за неправильного или некачественного выполнения Покупателем работ по устранению дефектов, производимых без согласования с Продавцом.


7.3. Продавец обязан возместить все транспортные и другие расходы, понесенные Покупателем, в связи с заменой или ремонтом Товара на месте эксплуатации в течение гарантийного срока.

7.4. Данная статья Договора подлежит применению в случае установления гарантийного срока на ту или иную партии Товара, подлежащей поставке в рамках Договора.

8. Претензии


8.1. Все претензии по Договору могут быть предъявлены по факсу и должны быть подтверждены заказным письмом в течение 10 (десяти) календарных дней с момента обнаружения причин их предъявления.

8.2. Стороны обязуются в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения претензии рассмотреть ее и дать мотивированный ответ.


9. Порядок разрешения споров


9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с заключением и исполнением Договора, разрешаются путем переговоров в срок не более 30 (тридцати) дней с даты их возникновения.

9.2. В случае если процедура переговоров не даст положительного результата, то все споры, разногласия, требования, возникающие в связи с Договором или касающиеся его нарушения, прекращения, недействительности подлежат исключительному и окончательному урегулированию в судебных органах Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан.


10. Форс-мажор

10.1. Невыполнение или задержка выполнения любого обязательства по Договору не повлечет за собой никакой ответственности, если вызвана обстоятельствами, находящимися вне контроля стороны, не выполнившей свои обязательства, включая, без ограничения, стихийные бедствия, пожар, войну, забастовки, военные действия, общественные беспорядки, эмбарго или другие независящие от сторон обстоятельства (далее именуемые «Форс Мажор»), на период, начинающийся с даты, указанной в уведомлении о возникновении и окончании или предположительной дате окончания Форс Мажора, отправленном стороной, не выполнившей свои обязательства, при условии, что стороной, не выполнившей свои обязательства, будут предприняты все обоснованные меры, направленные на преодоление Форс Мажора.


10.2. Срок выполнения обязательств по Договору продлевается автоматически на период действия Форс Мажора. Если действие Форс Мажора продолжается более 3 (трех) месяцев, то каждая сторона может расторгнуть Договор в отношении еще не поставленных Товаров путем подачи письменного уведомления за 7 (семь) дней до предполагаемой даты расторжения. При расторжении Договора Продавец обязан возместить Покупателю предварительно оплаченную сумму в той части, на которую Товары на момент расторжения Договора не были поставлены, без уплаты пени и штрафов Покупателю.


11. Особые условия


Принимая во внимание, что Покупатель является недропользователем и в соответствии с действующими законодательством Республики Казахстан на Покупателя возложены обязанности по предоставлению отчетности в уполномоченный орган, Стороны включают в Договор настоящий Раздел о нижеследующем:

11.1. Руководствуясь Постановлением правительства РК от 20.09.2010 года №965 «Об утверждении форм и Правил составления и предоставления годовой, среднесрочной, долгосрочной программ закупа товаров, работ и услуг, отчетов недропользователей о приобретенных товарах, работах и услугах и об исполнении обязательств по казахстанскому содержанию в кадрах» Продавец обязан предоставить Покупателю справку о казахстанском содержании Товара, по форме согласно Приложения №2 к Договору. В справке также указывается количество работников на дату поставки Товара, с обязательным указанием количества резидентов и нерезидентов. В случае наличия работников-нерезидентов, Продавец обязан указать долю фонда оплаты труда казахстанских кадров от общей численности работников.

11.2.Продавец несет ответственность за достоверность информации, указываемой им в соответствии с настоящим Разделом.

11.3.Покупатель вправе проводить проверку информации, указываемой Продавцом в соответствии с настоящим Разделом, путем направления запросов как непосредственно Продавцу, так и в любые организации и учреждения.


11.4.В случае обнаружения факта не достоверности информации, предоставляемой Продавцом в соответствии с настоящим Разделом, Покупатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, направив Продавцу письменное уведомление. При этом Договор, в части дальнейшего выполнения договорных обязательств, будет считаться прекращенным с момента получения Продавцом письменного уведомления, в части взаиморасчетов по обязательствам, выполненным на момент получения уведомления, Договор будет действовать до завершения взаиморасчетов.


12. Прочие условия


12.1. Договор вступает в силу со дня его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения обязательств, предусмотренных Договором. В случае если гарантийный срок, предусмотренный в Договоре, установлен на более длительный срок, то срок действия Договора устанавливается до срока окончания данной гарантии.

12.2. Все изменения, приложения и дополнения к Договору, являются неотъемлемой частью Договора и действительны, если они выполнены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон. Использование факсимильной связи для подписания Договора и вышеупомянутых изменений, приложений и дополнений является допустимым с последующим обменом оригиналами в течение 5 (пяти) дней с даты их подписания.

12.3. Договор составлен на русском и казахском языках в двух экземплярах (каждый экземпляр на двух языках), каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. В случае наличия расхождения текстов приоритет будет иметь русская версия. На каждой странице Договора проставлены подписи представителей сторон.

12.4. Во всем, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.следующая страница >>