shkolakz.ru 1 2 ... 19 20


GA-283


РУДОЛФ ЩАЙНЕР


С Ъ Щ Н О С Т


Н А


МУЗИКАЛНОТО


И


Т О Н О В О


ИЗЖИВЯВАНЕ


В ЧОВЕКА


Цикъл от 8 лекции, 2 отговора на въпроси и 2 заключения

изнесени в Кьолн, Берлин, Лайпциг, Дорнах и Щутгарт

през 1906 г. и от 1920 до 1923 г.


превод от немски: МАРИЯ ПАШОВА

и ХРИСТО МАРИНОВ


С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
СТР.

Същност на музикалното


1. ПЪРВА ЛЕКЦИЯ, Кьолн, 3 декември 1906 г .............................5

Мислите на Шопенхауер като изходна точка за окултно разглеждане на музиката. Възходът на човешката душа чрез духовно развитие. Девака- нът като свят на музиката на сферите. Земната музика като отзвук на възприетите звуци в по-висшите светове. По-дълбокото значение на мажор и минор.


2. ВТОРА ЛЕКЦИЯ, Берлин, 12 ноември 1906 г. ...........................11

Възгледите на Гьоте и Шопенхауер за значението на изкуствата. Трите състояния на съзнание при човека. Престоят на човешката душа в Дева- кана и изживяването на музиката на сферите по време на съня без съно- видения. Земната музика като несъзнателен спомен за това преживяване. Съзнателно осъществяване на тези връзки чрез окултното развитие.


3. ТРЕТА ЛЕКЦИЯ, Берлин, 26 ноември 1906 г.............................19

Наследяването на музикалния и математическия талант във фамилиите Бах и Бернули. Отношението на индивидуалността към наследяваните заложби. Развитието на човешкото същество в миналите земни епохи. Развитието на слуховото сетиво, говорното сетиво и сетивото за пространствена ориентация.

4. ЧЕТВЪРТА ЛЕКЦИЯ, Лайпциг, 10 ноември 1906 г. .................24


Възгледите на Гьоте и Шопенхауер за специфичното значение на музи- ката. По-нататъшното развитие на тези мисли от Рихард Вагнер. Разгле- ждане на значението на музиката от окултна гледна точка. Преобразява- нето на низшите същностни членове чрез въздействието на музиката. Отговор на въпрос.

Отговори на въпроси и заключения


5. ПЪРВИ ОТГОВОР, Дорнах, 29 септември 1920 г......................29

Развитието на музиката в бъдеще. Разширяване на нашата тонова система чрез едно ново изживяване на отделния тон. Внасяне на нови импулси в развитието на човечеството и свързаните с това трудности. Взаимо- връзката на музикалното с процеса на дишане и с разчленението на човешкото същество.


6. ВТОРИ ОТГОВОР, Дорнах, 30 септември 1920 г.......................38

За същността на творчеството. Преживяването на отделния тон. Връз- ката между цвят, реч и песен. Отклоняването на драматическото изкуство към натурализма. Възникването на евритмията, разгледано от окултна гледна точка на човешката същност. Връзката на Гьоте с учението за тоновете. Кратка забележка към методите на пеене. Изкуство и разглеждане на изкуството. Абстрактност на някои поставяни въпроси. Разглеж- дане на приказките, значение на приказките.


7. ПЪРВО ЗАКЛЮЧЕНИЕ, Дорнах, 20 декември 1920 г...............58

Значението на видовете дървесен материал при изработването на музикалните инструменти. Проблеми на акустиката и на пространственото оформление. Геологическа връзка на дадена местност с музикалността на нейните жители. Новоизработената цигулка на д-р Томастик.


8. ВТОРО ЗАКЛЮЧЕНИЕ, Дорнах, 7 февруари 1921 г.................63

Взаимовръзката на човешката същност с космическите светове, представена в една китайска легенда. Значението на музиката за старите култу- ри.

Изразяване на човека чрез тон и слово

9. ЛЕКЦИЯ, Дорнах, 2 декември 1922 ............................................66

Прареч и прапесен. Съгласният и гласният елемент. Дванадесетте съгла- сни. Човешкият организъм като музикален инструмент. Животът след смъртта в творческия тон и творческото слово на духовния свят, в света на музиката. Душевно гласното и планетите, душевно съгласното и животинският кръг. Планетните богове като свирещи на космическия инструмент на звездното небе.следующая страница >>