shkolakz.ru   1 2 3

1.3. Психодиагностика

Психодиагностика ғылыми технология ретінде.

Психодиагностиканың пәні. Психодиагностиканың психологиялық диагноз қоятын ғылым және практика ретіндегі негіздемелері: психологияның пәндік аймақтары, дифференциалды психометрика, психологиялық білімдерді қолданудың практикалық салалары. Психологиялық диагноз туралы түсінік және оны қоюдың технологиясы. Диф-ференциалды-диагностикалық зерттеу мен практикалық тексеріс міндеттерінің айырмашылықтары. Психодиагностикадағы объективтілік критерийі. Психодиагностикалық жағдайлар мен міндеттердің типологиясы. Психодиагностикалық тексеріс процессінің ерекшеліктері мен оның тиімділігінің критерийлері. Психодиагностиканың принциптері мен кәсіби-этикалық стандарттары.

Психодиагностиканың әдістері.

Әдіс және әдістеме түсініктері. Тұлғаның психологиялық ерекшеліктерін анықтаудағы номотетикалық және идеографикалық жолдар. Психодиагностикалық әдістерді жіктеудің негіздері мен критерийлері (диагностикалау пәні бойынша, диагностикалау процедурасы бойынша - әдістеменің опреационалды статусы бойынша, тесттік тапсырмалардың типі бойынша, ұсынылатын стимулдық материалдың сипаты бойынша, беретін жауаптың сипаты бойынша, өлшем процедурасының ішкі құрылымы бойынша және т.б.). Топтық және индивидуалды әдістер. Стандартталған (өлшемді, формальданған) және экспертті («клиникалық», аз формальданған) әдістер.

Аналитикалық бақылау мен эксперттік бағалаулар.

Диагностикалық берілгендердің негізгі типтері (L, Q, Т-берілгендер). Бақылау мен олардың түрлері. Бақылаудың тиімді болуының шарттары: таңдамалылық, жүйелілік, толықтық. Аналитикалық бақылау: стандартталған және қадағалаушы сипаты, бақылау бірліктерінің (белгілерінің), берілгендерді тіркеу тәсілдерінің (бақылау карточкалары, бақылау хаттамасы) ерекшеліктері. Бақылаудағы жүйелі қателер мен бақылау нәтижелерінің сенімділік мәселесі. Эксперттік бағалау әдісі бақылау сенімділігін жоғарлату тәсілі ретінде. Эксперттік бағалаудың келісімділік және интеграциялану мәселесі. Әдістің алуан түрлілігі.


Психологиялық тестілеу.

Тесттер әдісі. Өлшем деңгейлері мен шкалалары. Өлшемнің стандартты қатесі. Өлшеу процедурасының сенімділігі мен жарамдылығы. Тесттік нормалар мен олардың репрезентативтілігін тексеру. Диагностикалық нормалардың түрлері: статистикалық, критериалды. Әлеуметтік норматив ұғымы. Тесттер әдісінің артықшылықтары мен кемшіліктері. Тесттің қүрама бөліктері. Тесттер мен тестілеу процедурасына қатысты қойылатын талаптар. Мазмұны бойынша тесттердің жіктелуі және олардың сипаттамасы: интеллект тесттері, жетістік тесттері, қабілеттер тесттері.

Тұлға психодиагностикасы.

Стандартталған тұлғалық сауалнамалар. Олардың түрлері, сұрақтардың формалары мен нәтижелерді нобаймен көрсету. Тұлғалық сауалнамалардың растығы туралы мәселе. Сұраққа берілетін жауаптарды анықтайтын факторлар. Тұлғалық сауалнамалардың жеке топтарының қысқаша сипаттамасы. Субъективті шкалалау, таңдау мен сараптау әдістемелері. Проективті әдістер, олардың негізгі белгілері. Проективті процедуралардың жіктелуі мен олардың қысқаша сипаттамасы. Тұлғаны диагностикалау әдістерінің күшті және әлсіз жақтары.

Тұлға аралық қатынастар мен топтардың психодиагностикасы.

Топтық динамика мен лидерліктің диагностикасы. Отбасы мен кіші топтардың диагностикасы. Қарым-қатынас пен әлеуметтік қатынастар диагностикасы. Конфликтті мінез-құлық диагностикасы.

Білім беру жүйесіндегі диагностика.

Оқыту процессіндегі адамның негізгі даму жолдары. Мектепке дейінгі білім беру жүйесіндегі даму психодиагностикасы. Мектепке дайындықтың диагнос-тикасы. Дамудың ауытқуын диагностикалау. Оқушылардың қабілеттері мен дарындылығын, оқу іс әректінің мотивациясын диагностикалау, ойлау мен ақыл-ой сипатын және пәндік үлгерімін зерттеу. Білімдерді опреативті тестілеу: тапсырмаларды құрастыру технологиясы, олардың логико-семантикалық жіктелуі, тапсырмалардың тақырыптық репрезентативтілігі мен қиындық дәрежесі.

Тәрбиелеудегі психодиагностикалық қызмет.

Оқушылардың жеке басының ерекшеліктерін бағалау және әлеуметтік-педагогикалық ықпал ету. Оқушылардың дезадаптациясының сипаттаушы- симптоматикалық және себептік диагностикасы. Жеткіншектердің ауытқыған мінез-қүлықын диагности-калаудың принциптері мен мазмұны. Сынып пен студенттік топтағы өзара тұлга аралық қатынастарды диагностикалау. Әлеуметтік жұмыскердің іс әрекетінде диагностикалық берілгендерді алу мен қолданудың шарттары.

Кәсіби консультациялаудағы диагностика.

Мамандықты таңдаудың психологиялық ерекшеліктері мен оптанттың тұлғасының кәсіби өзін-өзі анықтау сұрақтары. Кәсіби консультациялаудың дамытушы моделі, оның принциптері мен технологиясы. Психологиялық диагностиканың мазмұны мен негізгі әдістері. Әлеуметтік жұмыскердің іс әрекетіндегі диагностикалық берілгендерді алу мен қолданудың шарттары.

1.4 Жасерекшелік психологиясы

Жас ерекшелігі психологиясы пәні, міндеттері және әдістері.

Жас ерекшелігі психологиясы пәні және даму тарихы.

Жас ерекшелік психология пәні мен міндеттері. Жас ерекшелік психологиясының принциптері. Ғылымның даму тарихы.

Жас ерекшелігі психологиясының құрылымы. Жас ерекшелігі психологиясының бөлімдері. Оның басқа ғылымдармен байланысы.

Жас ерекшелігі психологиясының әдістері. Негізгі және қосымша зерттеу әдістерін пайдалану ерекшеліктері.

Психикалық дамудың заңдылықтары.

Психикалық дамудың факторлары. Адамның психикасындағы биологиялық және әлеуметтік фактор. Психикалық дамудың қозғаушы күштері мен қайнар көзіне, шартына түсінік. Жеке адам белсенділігі психикалық даму жағдайы ретінде. Психикалық даму факторларының өзара байланысы.

Психикалық даму теориялары. Психикалық даму теориялары: психоаналитикалық когнитивті, бихевиористік, гуманистік, іс-әрекеттік.


Психикалық дамудың жас ерекшелік кезеңдері.

Психикалық дамудың жас ерекшелік кезеңдері. Ұғымдары: жас, жас кезеңінің жетістіктері, дамудың әлеуметтік жағдайлары, жетекші іс-әрекет түрлері, сензитивтік кезеңдері.

Психиканың даму механизмдері. Психиканың даму механизмдері. Психикалық дамуға дағдарыстың ролі. Жас ерекшелік кезеңдеріне сипаттама. Д.Б. Эльконин бойынша психикалық дамудың жас ерекшелік кезеңдеріне сипаттама.


Жас кезеңдеріне психологиялық сипаттама.

Нәрестелік шақтағы баланың психикалық дамуы.

Нәрестелік шақтағы баланың психологиялық ерекшеліктері. Нәрестелік шақтағы баланың психологиялық ерекшеліктері. Эмоционалды қарым - қатынас нәрестелік шақтың жетекші іс-әрекет ретінде. Жандану комплексі нәрестелік шақтың негізгі жетістіктері ретінде.


Ерте сәбилік шақтағы баланың психикалық дамуы.

Ерте сәбилік шақтағы баланың психологиялық ерекшеліктері. Ерте сәбилік шақтағы баланың психологиялық ерекшеліктері. Заттық-құрал әрекеті ерте балалық шақтағы жетекші іс-әрекет ретінде. Ерте сәбилік шақтың негізгі жетістіктері: тік жүруі, заттық іс-әрекетінің дамуы, сөйлеуінің дамуы. 3 жастағы дағдарыс.


Мектепке дейінгі жастағы баланың психикалық дамуы.

Мектепке дейінгі жастың психологиялық ерекшеліктері. Мектепке дейінгі жастың психологиялық ерекшеліктері. Ойын - мектепке дейінгі жастағы баланың жетекші іс-әрекеті. Осы жастағы негізгі психологиялық жетістіктері. Мектепке дейіші жастағылардың танымдық сферасының дамуы. Жемісті іс-әрекет түрлерінің дамуы. Мектепке дейінгілердің жеке басының қалыптасуы. Мектептегі оқуға психологиялық тұрғысынан даярлау мәселелері.

Кіші мектеп оқушысы жасындағылардың психологиялық ерекшеліктері.

Кіші мектеп оқушысы жасындағылардың психикасының даму ерекшеліктері. Оқу - кіші мектеп оқушысы жасындағылардың жетекші іс-әрекеті. Оқу іс-әрекетінің құрылымы. Оқушының оқу мотивациясы. Кіші мектеп оқушысы жасындағылардың негізгі психологиялық жетістіктері ( психикалық процестерінің ырьщтылығы, ішкі жоспары, рефлексия). Кіші мектеп оқушысы жасындағылардың танымдық процестерінің дамуы. Кіші мектеп оқушысы жасындағылардың жеке басының дамуы.


Жеткіншектік жастың психологиялық ерекшеліктері.

Жеткіншектік жастың психикалық даму ерекшеліктері. Жеткіншектік жасқа өтудің анатомиялық-физиологиялық және психологиялық алғышарттары. Жеткіншектік жастағы "Дағдарыс"мәселесі. Жеткіншектік жастағы жетекші іс-әрекет түрінің мәселелері.

Жеткіншектік жастағы психологиялық жетістіктері (өзін өзі бағалау,өзіңдік сана, бағалау деңгейлері, "есею сезімі"). Жеткіншектің танымдық процестерінің дамуы.Жеткіншектік жастағы жеке бастың қалыптасу ерекшелігі. Жеткіншектік жастағы өзара жеке бастық қатынас.

Жасөспірімдік жастың психологиялық ерекшеліктері.

Жасөспірімдік жастың психикалық даму ерекшеліктері. Жасөспірімдік жасқа өтудің анатомиялық-физиологиялық және психологиялық алғышарттары. Оқу- кәсіби әрекеті жасөспірімдік жастың жетекші іс-әрекеті ретінде. Кәсіби бағдарлану жасөспірімдік кезеңнің жетекші жетістігі ретінде. Мамандықты таңдау мәселесі. Жас өспірімдік кезеңдегі танымдық процестерінің дамуы. Жеке бастың қалыптасуының әлеуметтік - психологиялық жағдайлары. Жасөспірімдік жастағы өзаражеке бастық қатынас және оның еркшеліктері.


6М050300 -«Психология» мамандығының магистратураға қабылдау емтихан сұрақтарының ұсынылған тізімі


 1. Психология пәні туралы ұғымның негізгі даму кезеңдері.

 2. Ойлау және сөз.

 3. Мінез туралы ұғым. Мінез түрлерін классификациялау. Мінездің құрылымы.

 4. Психика және ми. Адам психикасының нейрофизиологиялық негіздері.

 5. Дара тұлғаның темпераментін қадағалау әдістері (Стреляу,Айзенк сауалнамалары).

 6. Психолог- кеңесшінің жекелей жұмысын ұйымдастыру. Психологиялық кеңес беру техникасы.

 7. Сараман психологтың жұмысында сұрау әдісін қолдану. Анкеталар, олардың түрлері. Жиналған ақпараттарды өңдеу қағидалары.
 8. Білім беру ортасында психологиялық- педагогикалық сараптама жүргізу технологиясы.


 9. Дара тұлғаның психологиялық мінездемесін түзудің деңгейі, тәртібі және тәсілдеру.

 10. Мектепке дейінгі балалар депривациясы және оны қадағалау әдістері.

 11. Психолог- кеңесшінің жекелей жұмысын ұйымдастыру. Психологиялық кеңес беру техникасы.

 12. Сараман психологтың жұмысында сұрау әдісін қолдану. Анкеталар, олардың түрлері. Жиналған ақпараттарды өңдеу қағидалары.

 13. Білім беру ортасында психологиялық- педагогикалық сараптама жүргізу технологиясы.

 14. Дара тұлғаның психологиялық мінездемесін түзудің деңгейі, тәртібі және тәсілдері.

 15. Мектепке дейінгі балалар депривациясы және оны қадағалау әдістері.

 16. Қондырғы теориясы және оның психологиялық механизмдері.

 17. Вербальды және вербальды емес қарым- қатынас құралдары және оларға сипаттама.

 18. Психиканың мәдени- тарихи даму теориясы (Л.С. Выготский).

 19. Еріксіз, ерікті және екінші еріксіз естің нерофизиологиялық негіздері.

 20. Мінез және қызмет. Адам қызметінің маңызды ерекшеліктері. Қызметтің психологиялық құрылымы.

 21. С. Грофтың адамға трансдаралай қарауы. Базалық перинатальдық матрицаға психологиялық сипаттама.

 22. Қызығушылық, бейімділік және олардың педагогикалық маңызы.

 23. Оқытуда мәселелік (проблемалық) жағдайларды туындату.

 24. Қарым-қатынастың синтоникалық моделі. Адамның жетекші репрезентативті жүйесін анықтау тәсілдері

 25. Дара тұлғаның дағдарыс күйі. Дара тұлғаның трансформациясы туралы ұғым

 26. Сөздің жүйелі психоневрелогиялық бұзылуы. Төменгі буындағы мектеп оқушыларының сөйлеудегі кемшіліктерін психокоррекциялаудың негізгі стратегиялары.

 27. Дара түлғаның психологиялық мінездемесін түзудің деңгейі, тәртібі, және

 28. тәсілдері.

 29. Мектеп психологының қызмет мазмұнының негізгі бағыттары.
 30. Мектепте оқуға балалардың психологиялық дайындығы.


 31. Эриксонның дара тұлғаның эпигенетикалық даму теориясы. Психоәлеуметтік тоқыраулар және оларға сипаттама.

 32. Сезім туралы ұғым. Сезімнің жалпы психофизиологиялық

 33. заңдылықтары.

 34. Көңіл- күй және сезім туралы ұғым. Пропатикалық және эпикритикалық көңіл- күйлердің физиологиялық негіздері.

 35. Үйренудің құрылымдық бөліктері: оятушы, бағдарламалық- мақсатты, әсерлі- операциялық, бақылау- реттегіш.

 36. Психологтың өзін-өзі жетілдіруіндегі «бағыттылық» проблемасы.

 37. Психологтың мамандық этикалық ұстанымдары.

 38. Аутогенді жаттығу- ұжымдық және жекелей психотерапияның бір түрі ретінде.

 39. Директивті ойын терапиясы (белсенді, жеңілдетілген). Директивті ойын терапиясы құрылымындағы бақылау техникалары.

 40. Дара тұлғаның психологиялық мінездемесін түзудің деңгейі, тәртібі және тәсілдері.

 41. Ойлауды зерттеу және дамыту әдістері (Торренс бойынша).

 42. Мектеп психологының қызмет мазмұнының негізгі бағыттары.

 43. Балалар мен жасөспірімдердің қабілеттіліктері мен дарындылықтарын қадағалау.

 44. Сөздің жүйелі психоневрелогиялық бұзылуы. Төменгі буындағы мектеп оқушыларының сөйлеудегі кемшіліктерін психокоррекциялаудың негізгі стратегиялары.

 45. Топтардағы қазіргі психологиялық жұмыстардың түрлері мен әдістері (гешталытобы, психодрама, дене терапиясы және арттерапиясы топтары).

 46. Әңгіме әдістері. Психологиялық - педагогикалық зерттеулерде осы әдісті ұйымдастыру және қолдану қағидалары.

 47. Ойлауды зерттеу және дамыту әдістері (Торренс бойынша).

 48. Қарым-қатынасты трансактілі талдау (анализ жасау).

 49. Шағылыстандыру - реттеуіш қызметі механизмінің маңызы. Адамдағы психикалық шағылыстың жалпы заңдылықтары мен өзіндік ерекшеліктері.
 50. Эриксонның дара тұлғаның эпигенетикалық даму теориясы. Психоәлеуметік тоқыраулар және оларға сипаттама.


 51. Дара тұлғаның қажеттілігі туралы ұғым. Қажеттілік түрлері және оларға қысқаша сипаттама. Адам қажеттілігінің иерархиясы (А.Маслоу бойынша).

 52. Қабілеттер туралы ұғым. Қабілеттер түрлері және оларға сипаттама.

 53. Мектеп психологының қызмет мазмұнының негізгі бағыттары.

 54. Психолог кабинетіндегі ойын, оқу және релаксация аймақтары. Айқындау-түзету материалдарын іріктеу ерекшеліктері.

 55. Мектепте оқуға балалардың психологиялық дайындығы.

 56. Сарамандық психологиядағы сапалық және сандық өлшемдер. Мөлшерлеу түрлері.

 57. Топтардағы қазіргі психологиялық жұмыстардың түрлері мен әдістері (гештальттобы, психодрама, дене терапиясы және арттерапиясы

 58. топтары).

 59. Қарым- қатынас стратегиясы, техникасы және түрлері.

 60. Ақиқат туралы алғашқы және екінші сигнал жүйелері туралы ұғым. Бұл жүйелердің адамның шағылыстыру- реттеу қызметі механизмдеріндегі орны.

 61. Сараман (практикалық) психологтың жұмысын ұйымдастыру түрлері.

 62. Психолог- педагогтың өзін- өзі дамытудағы мамандық бағдарлану типтері мен деңгейлерінің көрсеткіші.

 63. Жеке тұлғаның мамандыққа бағдарлануының психологиялық негіздері.

 64. Топтардағы қазіргі психологиялық жұмыстардың түрлері мен әдістері (гешталытобы, психодрама, дене терапиясы және арттерапиясы

 65. топтары).

 66. Психологиялық кеңес беру негізгі фазалары және олардың дара тұлға аралық қатынастар жүйесіндегі маңызы.

 67. Баланың дисгармониялық дамуы (асинхрония) психикалық дизонтогенез түрі ретінде және оның формалары. Табиғатында әртүрлі дисгармониялық дамуының бала мінезіндегі ерте көрінісін психокоррекциялау (психотүзету) ерекшеліктері.

 68. Аутогенді жаттығу- ұжымдық және жекелей психотерапияның бір түрі ретінде.

 69. Сараман (практикалық) психологтың жұмысын ұйымдастыру түрлері.

 70. Директивті ойын терапиясы (белсенді, жеңілдетілген). Директивті ойын терапиясы құрылымындағы бақылау техникалары.


 71. Дара тұлға беталысы туралы ұғым. Дара тұлға беталысының оның әлеуметтік бейімделуі барысындағы орны.

 72. Ойлауды зерттеу және дамыту әдістері (Торренс бойынша).

 73. Қауіпті жағдайлардағы психикалық кернеу күйі. Экстремальді жағдайлардағы мінездің бейімділігі.

 74. Дара тұлғаның қажеттілігі туралы ұғым. Қажеттілік түрлері және оларға қысқаша сипаттама. Адам қажеттілігінің иерархиясы (А.Маслоу бойынша).

 75. Төменгі сынып жасындағы оқушылармен психокоррекциялық (психотүзету) жұмыстар жүйесіндегі ойын терапиясы.

 76. Факторлық талдау. Кетеллдің 16 факторлары сауалнамасы және оны сараман психолог қызметінде пайдалану ерекшеліктері.

 77. Балалардағы ерте аутизм. Балалардағы ерте аутизм жағдайындағы дисгармониялық дамуды айқындау және психотүзету мәселелері.

 78. Әлеуметтік- психологиялық тренинг- сарамандық психологияның бағыты ретінде.

 79. Психолог- айқындаушының (психолог- диагност) кәсіби қасиеттері мен этикалық нормалары.

 80. Дара тұлғаның психикалық қасиеттерін диагностикалауда (болжауда) «Үй, ағаш, адам», «Автопортрет» жобалау әдістерін қолдану.

 81. Жоғары психикалық функция (ЖПФ) туралы ұғым. Адамдағы негізгі ЖПФ және олардың айрықша ерекшеліктері.

 82. Социометрия. Социометриялық зерттеулердің ұжымдағы дара тұлғалар арасындағы өзара қарым- қатынасты жобалаудағы орны.

 83. Аномальды дамып келе жатқан баланы психологиялық- педагогикалық қадағалаудың негізгі қағидалары мен әдістері.

 84. Көңіл психофизиологиялық процесс ретінде. Көңілдің функциялары. Көңіл мен естің өзара байланысы.

 85. Жоғары мектеп психологиясының пәні мен міндеттері.

 86. Жоғары мектеп психологиясының кешенді ғылыми пән болуы.
 87. Жоғары мектеп психологиясының методологиялық негіздері.


 88. Жоғары мектеп психологиясының туралы теориялар тарихы.

 89. XXI ғасырдағы оқытушы моделі. (студент көзімен)

 90. Кредиттік оқу жүйесінің негіздері, принциптері, артықшылығы, кемшілігі, ерекшелігі, қиындықтары, перспективалары.

 91. Кредиттік оқыту жүйесіндегі компоненттер (мотивациялық, мазмұнды, операциялық, ерікті).

 92. Жоғары мектеп оқытушысының қызметі, оны анықтайтын элементтер.

 93. Педагогикалық қарым-қатынас құрылымдық кезеңдеріне сипаттама.

 94. Педагогикалық қарым-қатынас стилі, тактісі.

 95. Педагогикалық шеберлік жүйесі.

 96. Жоғарғы мектеп оқытушысының “инновациялық – креативтілік” мәдениеттің компоненттеріне сипаттама.

 97. Оқытушының психологиялық күйін басқаруы мен реттеуі.

 98. Н.В.Кузминнің педагогикалық іс-әрекетінің нәтижелік деңгейлері туралы пікірлері.

 99. Қарым-қатынас мәдениеті, процесі, аспектілері мен тілдік және тілдік емес қарым-қатынастарына сипаттама.

 100. Тұлғааралық қарым-қатынас түрлері.

 101. Жетекші қызметі мен топ мүшелерінің міндеттері.

 102. Тренинг арқылы студенттердің тұлғалық – дамуына ықпал жасау мәселесі.

 103. Оқытушы мен студенттердің қарым-қатынасымен өзара әрекеттестігі.

 104. Педагогикалық қарым-қатынастың мәні мен құрылымы.

 105. Жоғарғы оқу орнындағы педагогикалық қарым-қатынастың ерекшелігі.

 106. Педагогикалық қарым-қатынасты меңгеру жолдары.

 107. Педагогикалық қарым-қатынастағы оқытушы тұлғасы.

 108. Педагогикалық қарым-қатынасты шешудегі оқытушының субъективтілігі.

 109. Педагогикалық қарым-қатынастағы жеке және ұйымдасқан формалар.

 110. ЖОО педагогикалық кеңестің ұйымдастыру мәселелері.

 111. Студенттік - әлеуметтік топ ретінде қарастырылуы.

 112. Студенттік шақтың психологиялық ерекшеліктері.
 113. Жоғарғы оқу орындарында оқытуға студенттің бейімділуі.


 114. Студенттердің іс-әрекетіндегі кәсіби бағдарлылық.

 115. Студентте “локус бақылауы” деңгейінің қалыптасуы.

 116. Жаңа оқыту технологиясындағы студенттердің шығармашылық белсенділігі.

 117. Студенттің тұлғалық дамуының үш қыры (психологиялық, әлеуметтік, биологиялық)

 118. Студенттік шақтың ересектік шақтан өзгешелігі.

 119. Студенттік шақ туралы Ананьевтің сипаттамасы.

 120. Бірінші курс студенттерінің бейімделу формалары.

 121. Студенттік кезеңнің барлық сатысындағы студенттердің негізгі келбеті.

 122. Қазіргі кездегі студент типтері.

 123. Мазасыздану және оның түрлеріне сипаттама.

 124. Студенттің “Мен” тұжырымы.

 125. Студенттердің адамгершілік, эстетикалық, интеллектуалдық тұрғыда тұлғалануы.

 126. Студенттердің әлеуметтік тұрғыда тұлғалық дамуы мен өзгеруі.

 127. Студенттердің (жақын даму зонасы) туралы түсінік.

 128. Студенттердің өзіндік анықталуы - әлеуметтің тәуелсіз сатысы болу сипаты.

 129. Студенттің субъект – бағдарлы парадигмасында психологиялық дайындық технологиясы, принциптері, талаптары.

 130. Студенттер бағыт-бағдарына қарай В.Т.Лисковтің типологиясы.

 131. Студенттік топтың әлеуметтік психологиясы мен даму динамикасы.

 132. Студенттердің сенімді тұлғааралық қарым-қатынастары.

 133. Танымдық іс-әрекет психологиясының ғылым ретінде де болуы.

 134. Оқу іс-әрекеті – студенттердің кәсіби бейімделу тәсілі.

 135. Оқыту процесіндегі ситуациялық субъективтілік.

 136. Болашақ маманның кәсіби мотивациясын дамыту ерекшелігі.

 137. Танымдық іс-әрекеттегі бірлескен – диалогты модельдеу мәселесі.

 138. Оқу іс-әрекетінде студент ойлауына әсер ететін психологиялық жағдайлар.

 139. Оқу процесіне әсер етуші факторлар.

 140. Оқу дағдысының сипаты мен дағдыға үйрету жолдары.
 141. Ойлауға үйрету жолдары.


 142. “Үйрену” сипаты, деңгейі.

 143. Оқудың құрылымдық компоненттері (қоздырушы; әрекетті-операциялық, тұтас-бағдарламалық; әрекеттестік-бақылаушы-реттеушілік)

 144. Оқу әрекеттеріндегі студенттердің белсенділігі туралы Д.Н.Узнадзе тұжырымдамасы.

 145. «Оқу-оқыту», «оқу іс-әрекеті» ұғымдарының өзіне тән сипаттамасы.

 146. Оқу ситуациясының мотивтері.

 147. Студенттің психо-диагностика түсінігінің қалыптасуы.

 148. Сау психиканың тұлғаның психологиялық-педагогикалық жағдайларында қалыптасуы.

 149. Психологиялық коррекцияның өзгешелігі.

 150. Психологиялық көмек түрлері мен кешенді міндеттері.

 151. Психологиялық кеңес ерекшелігі, мақсаты, түрлері.

 152. Психотерапия мәні мен әдістері.

 153. Психологиялық коррекция, жұмыс түрлері, әдістері, негізгі түрлері, кезеңдері.

 154. Тұлғаның психикалық тұрақтылығын сақтаудың мәні.

 155. Психодиагностиканың мәні, әдістемеліктері, негізгі талаптары.

 156. Психопрофилактиканың мақсаты, мәні, ерекшелігі.

 157. Психикалық саулықтың бұзылуына әсер ететін факторлар.

 158. Психологиялық мәдениет және компоненттері, жағдайы, негізгі белгілері, деңгейлері.<< предыдущая страница   следующая страница >>