shkolakz.ru 1 2 3 4

Маърузалар матни Молиявий ќисоб


XI-МАВЗУ. СОЛИŠЛАР, УЛАРНИ ЌИСОБЛАШ ТАРТИБИ ВА ТЎЛАШ МУОМАЛАЛАРИНИНГ ЌИСОБИ

 1. Юридик ва жисмоний шахсларнинг фаолиятини соликка тортишнинг мохияти ва ахамияти.

 2. Фойда солиги, уни хисоблаш ва тулаш тартиблари.

 3. Даромадлардан ундириладигвн солик, корхона даромадини хисоблаш тартиби.

 4. Хориж инвестицияси билан ташкил килинган корхоналар фаолиятини соликка тортиш.

 5. Корхоналарга белгиланган мулк солиги ва табиий ресурслардан фойдаланиш солиги.

 6. Махаллий солик ва йигимлар.

 7. Жисмоний шахсларни соликка тортиш.

 8. Хисобланган соликларни тулаш ва ушбу муомалаларнинг хисобини юритиш.


Тавсия этиладиган адабиётлар:

 1. И.А. Каримов. "Œзбекистон: миллий мустакиллик, иктисодиёт, сиёсат, мафкура". Œзбекистон - 1996 й.

 2. Бобожонов О. "Молиявий хисоб" дарслик, Тошкент - "Шарк" - 2000 йил.

 3. Бобожонов О., Жуманиёзов К. "Молиявий хисоб" дарслик, Тошкент - "Молия" - 2002 йил.

 4. Макарьев В.И. "Учет в условиях рынка" Консультация. Москва "Финансы и статистика" 1992 г.

 5. Œзбекистон Республикасида "Бухгалтерия хисоби тугрисида конун" Т. 1996.

 6. Œзбекистон Республикасининг солик кодекси. Т. 1997.

 7. Корхоналар молия хужалик фаолиятининг бухгалтерия хисоби счетлари режаси ва уни куллаш буйича курсатма. Тошкент - 2002 й.

 8. Бухгалтерский учет /коллектив авторов под редакции Козловой Е.П./ М. Финансы и статистика. 1997 г.

 9. С. Кодирхонов. "Саноат корхоналарида бухгалтерия хисоби". Тошкент, 1993 й.

 10. Полий В. "Финансовый учет" М. 1996.

Республикамиз ќудудида жойлашган ва фаолият кўрсатаётган ќар бир юридик ва жисмоний шахс "Солиš кодек-си"да белгиланган таркибда ва тартибда šуйида келтирилган солиšларни тўлайдилар.


Шахсларнинг фойдасини солиššа тортиш

Ўзбекистон Республикасида жойлашган ва фаолият кўрсатаётган ќар бир корхона ва бошšа юридик шахслар мулк-чилик шаклидан šатьий назар фойдадан солиš тўлайди. Фойда ќисобидан солиš ќисоблаш ва уни тўлаш тартиблари Ўзбекистон Республикасининг "Солиš кодекси", "Ўзбекистон Реслубликасида солиšларнинг рађбатлантириш ролини кучай-тиришнинг асосий йўналишлари тўђрисидаги" Республикамиз Президентининг Фармонига асосан Молия вазирлиги ва Дав-лат солиš šўмитасининг N9123/170 "Корхона ва ташкилотлар-нинг фойдасидан солиš ќисоблаш ва бюджетга тўлаш тўђрисидаги кўрсатма"сига амал šилган ќолда олиб борилади.

Ушбу Šонун, Фармон ва кўрсатмаларга асосан šуйидаги корхона ташкилот ва бошšа юридик шахслар фойдадан солиš тўлашдан озод šилинади:

- хориж инвестицияси асосида ташкил šилинган субъект-лар;

- чет эллик юридик шахслар (чет эл давлатининг šонунига мувофиš ташкил šилинган ва фаолиятини мамлакатимизда жойлашган ваколатхонаси орšали амалга ошираётган компа-ния, фирма ва бошšа ташкилотлар);

- деќšон (фермер) хўжалиги;

- хусусий корхоналар;

- савдо корхоналари;

- банк муассасапари;

- суђурта ташкилотлари ва компаниялари ва ќоказолар.

Šуйидаги корхоналар, ташкилот ва муассасалар мулкчилик шаклидан šатъий назар фойдадан солиš тўлайдилар:

- юридик шахс ќисобланган, Адлия вазирлигидан рўйхатдан ўтган корхона, бирлашма, ташкилотлар (бюджет ташкилотлари ќам). Бюджет ташкилотларига асосий фаолияти тўлиš ёки šисман даромад ва сарфлар сметаси бюджет маб-лађлари билан молиялаштириладиган муассасалар киради:

- ушбу корхона, бирлашма ва ташкилотнинг šарамођидаги юридик шахслар ќисобланмаган, лекин мустаšил баланси ва банк муассасаларида ќисоблашиш счёти бўлган бўлимлар, фи-лиаллар, ваколатхоналар ва бошšа шунга ўхшаш бўлинмалар.

Ќар йили Молия вазирлиги томонидан тасдиšланган тар-моš ва бирлашманинг субъектлари билан солиšпар бўйича бюджет билан ќисоблашиш марказлаштирилган тартибда амал-га оширилади.


Солиššа тортиш объекти бўлиб корхона, бирлашма ва таш-килотларнинг ялпи фойдаси ќисобланади. У šуйидагилардан ташкил топган:

- маќсулот, иш ва хизматларни, асосий фондларни, номод-дий активларни, хом-ашё ва материлларни сотиш, сотишдан ташšари муомалалардан тушган даромадлар (сарфланган хара-жатларни чиšариб ташлаган ќолда);

- маќсулот, иш ва хизматларни сотишдан олинган даро-мадлар (ŠŠС ва акциз солиђи šўшилмаган ќолда)дан маќсулот, иш ва хизматларнинг таннархига šўшиладиган ишлаб чиšариш ва сотиш харажатлари чегирилган ќолда, экспорт маќсулотлари бўйича эса даромаддан божхона йиђимлари ва тўловлари сум-маси чегирилган ќолда;

- асосий воситаларни ва субъектнинг бошšа мулкларини сотганда асосий воситалар, номоддий активлар ва арзон баќоли ва тез эскирувчан буюмларнинг šолдиš šиймати билан сотиш баќосининг ошиšча фарšи солиššа тортилади. Агарда бу муо-маладан субъект зарар кўрса ушбу сумма субъектнинг ихтиёри-да šолдирилган фойданинг умумий суммасидан šопланади;

- маќсулотларни бартер усулида ва таннархга тенг баќода сотадиган субъектларга эса ушбу маќсулотларга ўхшаш маќсулотларнинг бозор (товар биржалари) баќолари šўлланилиб олинган даромад шу баќоларда ќисобланади ва фарš суммаси (фойда) солиššа тортилади;

- реализациядан ташšари муомалалардан тушган даромад (сарф)ларга šуйидагилар киради:

а) бошšа субъектларнинг фаолиятига šўшган улуши бўйича олинган даромадлар;

б) мулкларни ижарага беришдан тушган даромадлар;

в) акция, облигация ва бошšа šимматбаќо šођозлар бўйича тушган даромадлар;

г) маќсулот, иш ва хизматларни ишлаб чиšиш ва сотиш би-лан боклиš бўлмаган муомалалардан олинган даромад (сарф)лар;

д) жазолар šўллаш натижасида кўрилган зарарларни šоплаш учун олинган даромадининг суммалари;

е) бошšа субъектлардан эќсон сифатида олинган маблађлар (давлат бюджети ва таъсисчилар томонидан эќсон сифатида берилган ва устав капиталига šўшилган мулклардан ташšари).


- корхоналарнинг чет эл валютасида олган даромадлари ва миллий сўмда олган даромадлари šўшилган ќодда солиššа тор-тилади. Хориж валютасининг сўмга нисбатан курси Марказий банк томонидан валюта счётига кирим šилинган ёки кассага šабул šилинган ваšгдан ќисобланади;

- солиššа тортишдан аввал ялпи фойда суммасидан бошšа субъектларнинг фаолиятига šўшган улушидан олинган даро-мадлар, акция, облигация ва бошšа šимматбаќо šођозлар бўйича тушган дивиденд ва фоизлар суммаси чегирилиб šолган суммадан солиš олинади. Юšоридаги šайд šилинган даромад-лар эса айрим солиššа тортилади.

Субъектлар кўп тармоšли ва хилма-хил фаолият кўрсатса олган даромадини ќар бир фаолияти бўйича айрим ќисобга олиб бориши ва ушбу фаолияти бўйича олинган фойда сумма-си ќисобланиб солиššа тортилиши лозим. Агарда олган даро-маднинг ќисоби айрим ќолда юритилмаса субъектнинг бошšа тармоšпарига ќам ушбу субъектнинг тармоšларига ўрнатилган солиšнинг юšори даражаси šўлланилади.

Давр сарфлари, муомалавий ва молиявий фаолият бўйича сарфлар тармоšдар фаолиятидан олинган даромадларнинг умумий суммасидан чегирилади.

Бюджет муассасалари ва нокоммерция ташкилотлар (жамо-ат ташкилотлари ва жамђармалар, диний бирлашмалар ва бошšалар) ишбилармонлик фаолиятини юритиб даромад олса-лар ушбу даромадларидан солиš тўлайдилар.

Хайрия ва эќсон šилинган суммалардан солиš олинмайди. Корхона, фирма, АЖ ва ташкилотлар ќисобланган ялпи фойда суммасининг 35%ни солиš сифатида давлатга тўлайдилар.

Šуйидаги ќолларда солиš даражаси камайтирилади:

а) ўтган йилнинг шу кварталига нисбатан ортиšча ишлаб чиšарилган маќсулот ќажмининг ќар бир фоизига 0,3% солиš суммаси камайтирилади (даллол воситачи фирмалар бундан мустасно).

Мисол: АЖ ўтган йил 2-кварталда 15 млн сўмлик маќсулот ишлаб чиšарган. Жорий йилнинг 2-кварталвда эса 15750 минг сўмлик маќсулот ишлаб чиšарди. Натижада маќсулот ишлаб чиšариш 750 минг сўмга ўсди ва 5%ни ташкил šилди: ўсиш суммаси 15750000-15000000=750000 сўм.


Фоизи

((15750000-5000000)*100%)/15000000 = (750000* 100%)/! 5000000= =5%

- солиš суммасининг имтиёзи=5%*0.3%=1,5%

- ўрнатиладиган солиš даражаси=35%-1.5%=33.5%

- АЖда ўтган йили ушбу кварталда 4,5 млн фойда олган, жорий йилда эса 5,0 млн сўм фойда олган

- ўтган йилда тўланган солиš суммаси= 1575000 сўм=(4500000*35%)/100

- жорий йилда тўланган солиš суммаси= 1675000 сўм= (5000000*36,5%)/100

Жорий йилда šўшимча олган 500000 сўмдан фаšат 100000 солиš, яъни 20% срлиš тўлаган ва 15%=75000 сўм $убд>ект-

нинг ќисобига šолдирилган. Ваќоланки, ушбу имтиёз ((1,5%) šўлланилмаганда субъект жами 1750000 сўм (5000000x35%) со-лиš тўлар эди*

б) ишлаб чиšаришни ривожлантириш, реконструкция šилиш ва техника билан жиќозлашга фойдасининг 30-50%ни сарфласа солиš миšдори 5%га камайтирилади:

Мисол: АЖда ќисобот йилида капитал šўйилма учун 3800000 сўм сарфлади, ялпи фойда эса 12250000 сўмни ташкил šилди яъни фойданинг 31%=((3800000*100%)/12250000) капитал šўйилма учун сарфланди. Натижада субъектнинг олган фойда суммасидан олинадиган солиš суммаси 30%ни (35%-5%) таш-кил šилади, демак йилнинг охиридаги баланс бўйича фойда суммасининг 30%и солиš сифатида олинади.

Субъектнинг олган ялпи (баланс) фойдаси суммасидан олинадиган солиš микдорини аникдаш:

Мисол: йил охирида субъектнинг хўжалик фаолияти кўрсаткичлари šуйидагича:

- маќсулот ишлаб чиšарилди- 46000000 сўм;

- ўтган йилда ишлаб чиšарилган маќсулот- 40000000 сўм;

- олдинги йилга нисбатан маќсулот ишлаб чиšаришнинг ўсиши. %+15%;

- жорий йилда олинган ялпи фойда- 12250000 сўм;

- ўтган йил олинган фойда- 10000000 сўм;

- жорий йилда сарфланган капитал šўйилма маблађлари сўмда- 2500000 сўм, фоизда 25%;

- ўтган йидца тўланган солиš- сўмда- 3500000, фоизда- 35%;

- жорий йилда ќисобланган солиš- сўмда- 3491250, фоиз-да- 25,5% яъни, маќсулот ишлаб чиšаришнинг ќажми 15%, ка-питал šўйилма 5% ва олинган фойда 22,5%га ўсишига šарамасдан субъектнинг тўлаган солиš суммаси ўтган йилга šараганда кам суммани ташкил šилди:


- маќсулот ќажмининг ўсиши натижасида (12250000*4,5)= =551250 сўм;

- капитал šўйилмаларнинг ўсиши натижасида (12250000*5,0)= =612500 сўм;

- жаъми 1163750 сўм кам тўланган.

в) монополист субъектлар учун рентабеллик даражасининг оширилган ќар бир фоизига 0,5%га солиš суммаси оширилади. Ушбу субъектнинг рентабеллик даражаси Ўзбекистон Респуб-ликаси Молия вазирлиги томонидан белгиланади.

Мисол: "Тошкент šишлоš хўжалиги машиналари" АЖ пахта териш машиналарини ишлаб чиšарадиган ягона (монополист) субъект ќисобланади. Ушбу субъект учун Молия вазирлиги то-монидан рентабеллик даражаси 30% белгиланган. Ушбу субъ-ектнинг хўжалик фаолияти бўйича кўрсаткичлари šуйидагича:

- ялпи маќсулот- 15001000000 сўм;

- ялпи фойда сўмда- 600000000, фоизда- 40%;

- ялпи фойдадан тўланадиган солиьушр: оддий солиš: сўмда- 210000000

фоизда- 35% šўшимча солиš: сўмда- 30000000

фоизда- ((40-30)*0.5)-5%

Яъни олинган 60000000 сўмнинг тенг ярми солиššа тортидди. Жаъми: 240000000 сўмни ташкил šилади. Шуни таъкидлаб ўтиш жоизки, монополист субъектларнинг рентабеллигини оширишдан олган šўшимча фойда суммасинййг ќаммасини давлатга солиš сифатида олиниши ва уларга šўшимча иšтисодий жазо берилиши маšсадга мувофикдир.

Фойда солиђидан озод šилиш ва бошšа имтиёзлар тегашли Šонунлар, Фармонлар ва Вазирлар махкамасининг šарорларида батафсил келтирилган ва улар šуйидагилардан иборатдир:

Солиš бўйича имтиёзлар:

а) Фойдадан солиš тўлашдан šуйидаги шахслар озод šилинади:

- ходимларининг 50% ва ундан ортиђи ногирон бўлган субъектлар;

- ходимларининг 75$> ва ундан ортиђи ўрта мактаб ва би-лим юртларининг ўšувчилари бўлган субъектлар;

- протез-ортопедия маќсулотлари ва ногиронларга протез хизматлари кўрсатадиган субъектлар;

- тарихий ва маданий ёдгорликларни тиклаш ва таъмир-лашдан олинган фойда суммаси;


- даволаш муассасалари šошидаги даволаш ишлаб чиšариш устахоналари, šайд šилинган ногиронларнинг ташки-лотлари, уларнинг муассасалари, бирлашма ва корхоналари;

- Šизил Ярим ой, уруш ва меќнат фахрийларининг жами-ятлари, Ўзбекистон хотин-šизлари šўмитаси, "Орол", "Наврўз", "Экосан" жамђармалари ва ќоказолар;

Олий, ўрта ва касб ќунар ўргатадиган билим юртлари šошида ёшлар ва касаба уюшмаси томонидан ташкил šилинган субъектларнинг талабалар ва ўšувчиларнинг шарои-тини яхшилашга šаратилган фойда суммаси;

- šурилиш, кенгайтириш, меќмонхоналар šуриш, кўкаламзорлаштириш ва фойдаланиш сарфларини šоплаш учун сарфланган деќšон бозорларининг фойдаси;

- шаќар йўловчи транспорти (таксидан ташšари)нинг фой-даси;

- босма нашриёт маќсулотларини аќолига тарšатишдан олинган фойда;

- умумий фойдаланишдаги автомобил йўлларини таъмир-лаш ва уларни асраш бўйича тушган фойда;

- уруш ва мехнат фахрийларининг корхона ва ташкилотлари, агарда уларда ишлаётган нафаšахўрлар 50%дан кам бўлмаса;

- меќнат тарбия муассасаларининг субъектлари ва ќоказолар (тегишли кўрсатмага šаралсин).

б) Šуйидаги фаолиятлардан олинган фойда суммаси ваšтинча солиššа тортилмайди:

- патент эгалари ушбу патентларни ўзининг ишлаб чиšаришида фойдалансалар;

- патентларга лицензия сотишдан;

- фойдаланиш муддатига šараб:

а) патент бўйича материаллар- 5 йилгача;

б) патент олди ихтироси- 3 йилгача;

в) патент олди ихтироларининг саноат намуналари- 2 йилгача;

г) гувоќномалар бўиича фойдали моделлар- 2 йилгача.

- саноат мулки бўлган объектлардан фойдаланиш лицен-зиясини олган шахслар:

1) патент ихтиролари- 5 йилгача;

2) патент олди ихтироси- 5 йилгача;

3) патент бўйича саноат намуналари- 3 йилгача;

4) патент олди саноат намуналари- 2 йилгача;


5) гувоќнома бўйича фойдали моделлар- 2 йилгача;

6) товар ёки хизмат кўрсатиш белгиси- 1 йилгача.

- янги ташкил šилинган (биржалар, тайёрлов, улгуржи, таъминот ва сотиш, воситачи ва савдо-коммерция корхонала-ридан ташšари) субъектлар šайд šилинган ваšтидан бошлаб олган фойдасидан ўрнатилган даражанинг 1 йилда 25% ва 2 йидца 50% солиš тўлайдилар. Агарда 3 йил ичида ушбу субъ-ектлар тугатилса олдинги йилларда олган фойдаси учун ќам имтиёзсиз ўрнатилган даражада, яъни 100% солиš тўлайдилар.

Мисол: Янги ташкил šилинган субъектнинг хўжалик фао-лиятининг асосий кўрсаткичлари šуйидагича:

- субъект 01.01.20хх йилда ташкил šилинган;

- 1-йилда олинган ялпи фойда- 3,5 млн сўм; ,1

- 2-йилда олинган ялпи фойда- 5,0 млн сўм; >у

- субъектнинг фаолият кўрсатиш даврида солиš даражаси-40%;

- 1-йилда тўланган солиš (3,5x0,4:4)- 350000 сўм;

- 2-йилда тўланган солиš (5,0x0,4:2)- 1000000 сўм;

- субъект 3 йил 1 октябрда тугатилган ва шу даврда_олган ялпи фойда суммаси 1000000 сўмни ташкил šилган; ^~

- 3 йилда тўланадиган солиš (1,0x0,4)- 400000 сўм;

- 1 йил учун šўшимча солиš (3,5хО,4)-350000=1050000 сўм;

- 2 йил учун šўшимча солиš (5,0x0,4)-1000000=1000000 сўм; Жаъми šўшимча тўланадиган солиš суммаси- 2050000 сўм.

Агарда субъектнинг фаолияти 3 йилдан кейин тугатилганда эди 2050000 сўм солиš суммасидан озод бўлар эди.

- субъектнинг эксопрт šилинадиган маќсулот, иш ва хиз-матлари ялпи маќсулотнинг 30%ни ташкил šилса (валютада) солиš суммаси 2 баробар камаяди.

Мисол: "В. Чкалов номидаги Тошкент Авиация ишлаб чиšариш" АЖ хўжалик фаолиятининг асосий кўрсаткичлари šуйидагича:

- ялпи маќсулот - 600 млрд. сўм;

- шундан четга валютага сотилган маќсулот- 210 млрд. сўм;

- олинган ялпи фойда - 15 млрд. сўм;

- субъектнинг фаолият кўрсатиш даврида фойда со-ЛИРИНИНГ даражаси - 35%;


- ќисобланган солиš суммаси - ((15 млрд*35)/2)/100 2625 млн. сўм;

- оддий солиš ќисоблаганда, яъни экспорт маќсулоти<30% ташкил этганда,<180 млрд. сўмгача фойдадан олинадиган солиš суммаси (15 млрд*35)ЛОО 5250 млн. сўмни ташкил šилар эди. Бизнинг мисолимизда, яъни экспорт маќсулотининг улуши 30%дан ошганлиги сабабли субъект 2625 млн. сўм солиšцан озод бўлди. Экспорт ќажмини 30 млрд. сўмга кўпайтириб 2625 млн. сўмни субъектнинг соф фойдасига šўшган.

Субъектнинг олган фойдасининг солиššа тортиладиган суммаси šуйидаги ќолларда камаяди:

- маќаллий ќукумат томонидан тасдиšланган ва субъект-нинг балансида турган ва ўз улуши билан šатнашаётган сођлиšни саклаш объектлари, šариялар ва ногиронлар уйи, бо-лалар муассасалари, болаларнинг дам олиш уйлари, маданият, спорт объектлари, халš таълими муассасалари, уй-жой фондига сарфланган харажатлар миšдорига;

- солиššа тортиладиган фойданинг 1%гача экология, сођломлаштириш ва хайрия жамђармаларига тўланган бадал суммаларига;

- диний ва жамоат ташкилотларининг (профсоюз ва пар-тия ташкилотларидан ташšари) устав капиталини ташкил šилиш учун ажратилган суммасига;

- корхона, ташкилотларнинг уй-жой ва маданий маиший šурилишига йўналтирилган фойда суммасидан 50% солиš оли-нади;

- табиатни šўриšлаш тадбирларига ажратилган суммадан 30% солиš олинади;

- болалар, ўšув, техникавий ва илмий адабиётлар чиšаришдан олинган фойдадан 20% солиš олинади.

Фойдадан солиš олиш тартиблари ва бериладиган имтиёз-лар Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджетини тас-дикдаётган ваšтда Олий Мажлис томонидан ўзгартирилиши мумкин. Фойда ќисобидан солиšни тўловчилар ќар ойнинг 10 ва 25 кунларигача квартал тўловининг 1/6 šисмини бўнак си-фатида тўлаб борадилар. Солиš тўловчилар белгиланган муд-датда солиš муассасаларига бухгалтерия ќисоботи, баланс ва фойда ќисобидан солиš суммаси ќисобланган шакл(декларация)ни топширадилар.

Солиš тўловчилар ойлик ва кварталлик ќисоботларини топширган кундан бошлаб 5 кун ва йиллик ќисоботни топшир-ган кундан бошлаб 10 кун ичида ќисобланган солиš суммасини тўлашлари лозим.


Агарда солиš назоратчилари томоцидан ќисоблашишда фарš суммаси топилса ушбу сумма 5 кун ичида тўланиши ке-рак, агарда ушбу муддатда тўлаб улгурмаса ёки тўламасалар жарима тўлайдилар.

Субъект томонидан солиš бўйича тўлов топшириђи ќисоблашиш счётининг ќолатидан šатъий назар банк томони-дан биринчи навбатда бажарилади.

Агарда тўловчилар ўз ваšгида солиš суммасини бюджетга тўламасалар кечиктирилган ќар бир кунига 0,2% жарима сум-маси тўлайдилар.

Мисол: Субъект 10.04.20хх йилгача бюджетга фойда солиђи бўйича 50000 сўм тўлаши лозим. Лекин ушбу суммани 15.05.20хх йидда тўлади. Тўланган сумма 50500 сўм, яъни 50000 сўм солиš ва 500 сўм (50000*(0,2*5))=(50000*1%) жарима сум-маси дебет 6410-"Бюджетга тўловлар бўйича šарз" счёти ва кредит 5110-"ќисоблашиш счёти".следующая страница >>