shkolakz.ru   1 ... 17 18 19 20 21 22 23

г ) тўғри жавоб факат а.


9. Кооператив мулк бу- ?

а ) ишчи ва хизматчилар жамоаси давлатдан ёки хусусий мулк соҳибидан сотиб олган ва умумийлаштириб, биргаликда ўзлаштириладиган мулк.

б) бойликнинг муайян мақсад йўлида айрим жамоаларга бирлашган кишилар томонидан биргаликда ўзлаштирилишидир.

в.) жамоа мулкининг асосий тури, ҳар хил кооперативларга бирлашган кишиларнинг умумий мулки, мулкдаги ҳиссадорликка асосланган бўлиб, гуруҳий мазмунга эга.

г) бойликни ўз вазифасини адо этиш учун давлат томонидан ўзлаштирилишидир.


10. Жамоа мулки афзаллиги тўғри кўрсатилган каторни топинг.

а .) мулк ишлаб чиқарувчининг ўзини мулкдор қилади.

б ) ҳамма мол-мулк ва пул маблағлари корхона жамоаси ихтиёрида туради.

в ) мулк умумий манфаат йўлидагина ишлатилади.

г ) жамоа корхона эгаси мулкидан ҳам фойдалавади, лекин уни тасарруф эта олмайди.


11. Ижтимоий ташқилотлар кандай даромадлар эвазига пайдо бўлади?

а ) диндорлардан тушган маблағлар, корхона ва ташқилотларнинг хайрия ёрдами, диний маросимлардан тушган даромад ҳисобидан.

б.) бадал пули, ажратмалар, хўжалик фаолиятидан тушган даромадлар ҳисобидан.

в ) бадал пули, ажратмалар, корхона ва ташқилотларнинг хайрия ёрдами ҳисобидан.

г ) хўжалик фаолиятидан тушган даромадлар, корхона ва ташқилотларнинг хайрия ёрдами ҳисобидан.


12.Диний ташқилотлар мулки кандай маблағлар эвазига шакилланади?

а.) диндорлардан тушган маблағлар, корхона ва ташқилотларнинг хайрия ёрдами, диний маросимлардан тушган даромад ҳисобидан.

б) бадал пули, ажратмалар, хўжалик фаолиятидан тушган даромадлар ҳисобидан.

в ) бадал пули, ажратмалар, корхона ва ташқилотларнинг хайрия ёрдами ҳисобидан.


г ) хўжалик фаолиятидан тушган даромадлар, корхона ва ташқилотларнинг хайрия ёрдами ҳисобидан.


13. Диний ташклотлар мулкининг объектилари келтирилг каторни кўрсатинг.

а ) масжид, мадраса, черковлар.

б ) костёллар, синагогалар ва у ердаги асбоб-анжомлар.

в ) диндор кишилар.

г. )
тўғри жавоб а ва б.


14.Давлат мулкининг пайдо бўлиши ва ривожланиши кандай маблағлар ҳисобидан амалга оширилади?

а)мулкнинг национализация этилиши (миллийлаштирилиши). б) давлат маблағи ҳисобидан корхоналар курилиши.

в) жамиятда яратилган, аммо бошқа мулкларга тааллуқли даромадларнинг бир қисмининг солиқ ундириш орқали давлат бюджетига олиниши.

г. )
юқоридагиларни барчаси тўғри.


15.Жамоа мулки объектининг кўпайиши кандай маблағлар ҳисобидан амалга оширилади?

а) мулкнинг национализация этилиши, давлат маблағи ҳисобидан корхоналар курилишиши.

б) жамиятда яратилган, аммо бошқа мулкларга тааллуқли даромадларнинг бир қисмининг солиқ ундириш орқали давлат бюджетига олиниши.

в.) жамоага янгидан кирган кишилар берган мулк, улар ҳиссасининг умумий мулкка келиб қўшилиши, жамоа олган даромаднинг бир қисмининг моддийлашиб, мулк объектига қўшилиши.

г)
тўғри жавоб йўқ.


16.
Махала мулкининг объекти тўғри келтирилган каторни кўрсатинг?

а ) костёллар, синагогалар.

б.)кутубхона, идора биноси, маросимларга хизмат қилувчи асбоб-анжомлар.

в ) масжид, мадраса, черковлар.

г )
тўғри жавоб факат в.


17. Махала мулки кандай маблағлар ҳисобига шакилланади ва усиб боради?

а) мулкнинг национализация этилиши, давлат маблағи ҳисобидан корхоналар курилишиши.


б) жамиятда яратилган, аммо бошқа мулкларга тааллуқли даромадларнинг бир қисмининг солиқ ундириш орқали давлат бюджетига олиниши.

в. ) маҳалла аҳлининг пул маблағлари, давлат (маҳаллий ҳокимият) берган маблағлар эвазига.

г )
тўғри жавоб йўқ


18.
Жахоннинг турли мамлакатларида хусусийлаштиришнинг тахлили унинг нечта асосий усулини ажратиб олиш имконини беради ?

а.)
7 та

б ) 5 та


в )
3 та

г )
6 та


19. Енгил, озик-овкат саонати, курилиш ва транспорт мажмуининг ўрта ва йирик корхоналарини давлат тасарруфидан чиқариш асосан нечанчи йили якунланди?

а )
1992 йили

б. )
1995 йили

в )
1996 йили

г )
1998 йили


20. Ўзбекистон Республикасининг давлат мулк ва тадбиркорликни қуллаб-кувватлаш кумитаси нечанчи йили мамлакат хукумати билан биргаликда хусусийлаштириш стратегияси ва тактисини ишлаб чикишди?

а. ) 1992 йили

б ) 1991 йили

в ) 1996 йили

г ) 1998 йили


21. Хсусийлаштириш кандай категория ҳисобланади?

а ) сиёсий

б ) ижтимоий

в. ) иқтисодий

г ) диний

22. Хусусийлаштириш жараёни биринчи навбатда кандай буйруклар асосида олиб борилади?

а ) сиёсий, ижтимоий

б.) иқтисодий, сиёсий

в ) сиёсий, диний

г ) иқтисодий, диний

23. Давлат тасарруфидан чиқариш — бу …? а)давлатнинг иқтисодиётдаги хаддан ташкари ролини қисқартиришига йуналтирилган давлатнинг мулкка эгалигини кайтадан ташқил қилишдир. б) иқтисодий категория бўлиб, мулкка эгалик ҳуқуқини давлатдан алохида шахслар ва фирмаларга бериш, хусусий секторга давлат хизматларини қисқартириш ёки хусусий ташаббускорларга кенг имкониятлар бериш максадида давлат фаолиятини қисқартириш.


в.) тўғри жавоб факат а

г) тўғри жавоб факат б


24.Хусусийлаштиришнинг кенг таркалган шаклларидан бири – бу ?
а ) корхоналарни хусусий қулларга бевосита сотиш.

б ) давлат корхоналари акцияларини менежерларга сотиш (кайта олиш
шартида)

в) акцияларни корхоналар ишчиларига сотиш.

г.) корхона акцияларини аҳоли орасида тақсимланиши.

25.Ривожланган мамлакатларда хусусийлаштиришнинг нечта шакллари мавжуд?

а .) 6 та

б ) 5 та

в ) 7 та

г ) 3 та


26. Индивидуал хусусийлаштириш дастўрининг умумий максадлари бўлиб ҳисобланади…..?

а ) сиёсий, ижтимоий

б.) иқтисодий, сиёсий, ижтимоий

в ) сиёсий, диний, ижтимоий

г ) иқтисодий, диний, ижтимоий


27. Индивидуал хусусийлаштириш дастўрининг ижтимоий максади ифодаланган каторни кўрсатинг?

а ) йирик халкаро молиявий институтларни хусусийлаштириш жараёнига инвесторлар ва/ёки молиявий воситачилар сифатида жалб қилиш. б)рақобатни ошириш,корхонанинг иқтисодий самарадорлигини ошириш.

в.)ишчиларнинг моддий ахволини кутариш ва оқибатда мамлакат аҳолисининг турмуш даражасини ошириш.

г ) тўғри жавоб факат а.


28. Индивидуал хусусийлаштириш дастўрининг сиёсий максади ифодаланган каторни кўрсатинг?

а .) йирик халкаро молиявий институтларни хусусийлаштириш жараёнига инвесторлар ва/ёки молиявий воситачилар сифатида жалб қилиш. б)рақобатни ошириш,корхонанинг иқтисодий самарадорлигини ошириш.

в)ишчиларнинг моддий ахволини кутариш ва оқибатда мамлакат аҳолисининг турмуш даражасини ошириш.

г ) тўғри жавоб йўқ

29. Шаркий Европа мамлакатлари ичида кайси давлат «Брэйдли схемаси» буйича хусусийлаштириш амалиётини янгидан бошлади ?


а ) Чехия

б ) Польша

в. ) Болгария

г ) Словакия


30. Индивидуал хусусийлаштиришнинг асосий максади –бу… ?

а) стратегик инвесторни жалб қилиш.

б) замонавий менежментни тадбик қилиш.

в) ноу-хау ва хоказоларни тадбик қилиш.

г.) юқоридагиларни барчаси тўғри.


31. Хусусийлаштириш объектлари ва хизматлари бозорини умумбозор вазифаларга кирувчи вазифалар каторини тўғри белгиланг.

а ) тижорат вазифаси, нарх вазифаси.

б ) ахборот вазифаси, тартибга солиш вазифаси.

в ) тақсимлаш ва қайта тақсимлаш вазифаси, хеджирлаштириш.

г. ) а ва б жавоблар тўғри.

32. Хусусийлаштириш объектлари ва хизматлари бозорини махсус вазифаларига кирувчи вазифалар каторини тўғри белгиланг.

а ) тижорат вазифаси, нарх вазифаси.

б ) ахборот вазифаси, тартибга солиш вазифаси.

в. ) тақсимлаш ва қайта тақсимлаш вазифаси, хеджирлаштириш.

г ) а ва б жавоблар тўғри.


33. Тақсимлаш ва қайта тақсимлаш вазифасини неча гурухга бўлиш мумкин ?

а ) 5 та

б. ) 3 та

в ) 1 та

г ) 4 та


34. Барометрга тўғри берилган таърифи кайси каторда кўрсатилган?

а.) хусусийлаштириш иқтисоди, ҳолати ва хусусийлаштирувчи сифатларини ўлчагичи.

б) иқтисоддаги молиявий сармояларни тақсимлаш ва қайта тақсимлаш жараёнларини йўналишини ўлчагичи.

в) бозордаги нархларни рақобатни ривожлантириш асосида амлага оширади.

г) хусусийлаштириш объекти ва қимматли қоғозлар бўйича спеқулятив операцияларда ўлчагич.

35. Хусусийлаштиришнинг энг мухим хусусияти нимадан иборат ?


а. ) хусусийлаштиришдан кейинги даврда олинган маблағларнинг бир кисмини кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантиришга йуналтриш.

б ) объектларни сотиш ёки текинга бериш.

в ) очик ёки ёпик хусусийлаштириш.

г ) хусусийлаштириш натижасида давлвт бюджетини тулдириш.


36. Хусусийлаштиришдан асосий максад нима ?

а. ) давлат активларини сотиш ҳисобига давлат бюджетини тулдириш.

б ) аҳолини ижтимоий химоялаш.

в ) акциялар номинал кийматини ошириш.

г ) объектларни сотиш.


37. Ўзбекистон Республикасида хусусийлаштириш моделининг нечта коидаси мавжуд ?

а ) 4 та

б. ) 5 та

в ) 7 та

г ) 3 та


38. Бозор катнашчиларини кутилажак, аммо рискли, манфаатлар томон чорловчи спеқулятив операцияларни бажарувчи бозорнинг вазифаси кайси каторда тўғри берилган ?

а ) синтизатор

б ) стабилизатори

в ) стандартизатор

г. ) тотализатор


39. Бозорнинг стабилизатор вазифасига берилган тўғри таъриф кайси каторда кўрсатилган ?

а ) бозор катнашчиларини кутилажак, аммо рискли, манфаатлар томон чорловчи спеқулятив операцияларни бажаради.

б ) иқтисоддаги молиявий сармояларни тақсимлаш ва қайта тақсимлаш жараёнларини йўналишини ўлчагичи.

в.) бозордаги нархларни рақобатни ривожлантириш асосида амлага оширади.

г) хусусийлаштириш объекти ва қимматли қоғозлар бўйича спеқулятив операцияларда ўлчагич.


40. Инновацион молиявий воситаларни рақобатбардошлилик ва молиявий хавфсизликни таъминловчи бозорнинг вазифаси кайси вариантда тўғри берилган ?

а. ) синтизатор

б ) стабилизатори


в ) стандартизатор

г ) тотализатор


41. Секъюритизация бу - ?

а) хусусийлаштириш иқтисодида бозор субъектларини сармоя фаоллигини рағбатлантирувчиси.

б.) фонд бозорида ва ХОХБ да қимматли қоғозлар аҳамиятини ошириш ва кучайтириш жараёни.

в) бозордаги нархларни рақобатни ривожлантириш асосида амлага оширади.

г) юқоридагиларни барчаси тўғри.


42. ХОХБ фонд бозори ва мулк бозори таркибига кириб, қандай шаклларда фаолият юритиши мумкин ?

а)молиялаштирилган мулкни биржадан ташқари бозори (яъни махсуслаштирилган аукцион, тендер конкурслар).

б) мулкни молиялаштирилган ҳуқуқларини биржадан ташқари бозори (яъни қимматли қоғозлар бозорининг инструментлари).

в) сармоядорлар ва воситачиларни юқори ишончи ва манфаатига эга қимматли қоғозларни ҳар хил турлари айрибошланадиган биржа бозори (фонд биржаси, мулки биржаси).

г.) юқоридагиларни барчаси тўғри


43. Баҳоланаётган мулкнинг кийматига кандай маблағларни киритишимиз мумкин ?

а) ускуналар, бинолар, тугалланмаган иншоотлар,

б) ер ( ёки ундан фойдаланиш ҳуқуқи ), бошқа корхоналарга сарфланган пул маблағлари, ўзок муддатли молия ҳаражатлари киради.

в.) а ва б жавоблар тўғри.

г) факат б жавоб тўғри.

44. Бирламчи бозор бу-?

а) қимматли қоғоз ёҳуд хусусийлаштириш объектларини биринчи эгалари сотиб олиши амалга ошириладиган бозор муҳити, бу ўрнатилган қоида ва талабларга мувофиқ қатъий белгиланган давр ичида амалга оширилади.

б) аввал чиқарилган қимматли қоғозлар ёки хусусийлаштирилган объектлар, икқиламчи айрибошланадиган бозордир.

в) яъни турли актлар: битта эгасидан бошқага ўтиши савдо-сотиғи амалга ошириладиган бозор.

г.) тўғри жавоб а.


45. Икқиламчи бозор бу-?

а) қимматли қоғоз ёҳуд хусусийлаштириш объектларини биринчи эгалари сотиб олиши амалга ошириладиган бозор муҳити, бу ўрнатилган қоида ва талабларга мувофиқ қатъий белгиланган давр ичида амалга оширилади.

б.) аввал чиқарилган қимматли қоғозлар ёки хусусийлаштирилган объектлар, икқиламчи айрибошланадиган бозордир.

в.) яъни турли актлар: битта эгасидан бошқага ўтиши савдо-сотиғи амалга ошириладиган бозор.

г) тўғри жавоб а.


46. ХОХБ ўз миқёсига кўра қандай турларга бўлинади ?

а.) миллий, минтақавий ва халқаро.

б) кассали ва тезкор.

в) махаллий, миллий, минтақавий ва кассали.

г) юқоридагиларни барчаси тўғри.


47.Битимларни бажариш муддати бўйича ХОХБ қандай турларга бўлинади ?

а) миллий, минтақавий ва халқаро.

б.) кассали ва тезкор.

в) махаллий, миллий, минтақавий ва кассали.

г) юқоридагиларни барчаси тўғри.


48. ХОХБ ни асосий мақсади нималардан иборат?

а) иқтисодда хусусийлаштирилган капитални эркин ҳаракатини таъминлаш.

б) давлат активларини сотиш ҳисобига давлат бюджетини тулдириш ва ундан тушган маблағларни самарали тақсимланиши ва қайта тақсимланиши учун қулай шароитларни таъминлашдир.

в) давлат активларини сотиш ҳисобига давлат бюджетини тулдириш.

г.) иқтисодда хусусийлаштирилган капитални эркин ҳаракатини ва самарали тақсимланиши ва қайта тақсимланиши учун қулай шароитларни таъминлашдир.


49. ХОХБда кандай махсус товарлар савдоси амалга оширилади?

а) уй-жой ва санъат асарлари.<< предыдущая страница   следующая страница >>