shkolakz.ru   1 ... 18 19 20 21 22 23

б) уй-жой, санъат асарлари ва қимматбахо металлар.

в.) хусусийлаштириш объектлари ва қимматли қоғозлар.

г)
юқоридагиларни барчаси тўғри.


50. ХОХБ иштирокчилари фаолияти нечта белги буйича гуруҳга ажратилади?

а
.) 3 та

б)
2 та

в)
4 та

г)
гуруҳга ажратилмайди.


51. ХОХБ иштирокчилари фаолиятининг биринчи белгиси асосида кандай битим ва операцияларга ажратишимиз мумкин?

а) консультация бериш, аудит, мулкни баҳолаш.

б) депозитар, рўйхатга олиш, крилинг.

в.) брокер, дилер, андеррайтер.

г)
ажратилмайди.


52.
ХОХБ иштирокчилари фаолиятининг биринчи белгиси кандай фаолият турига киради ?

а) савдо бўлмаган восита фаолияти.

б)
сервис фаолияти.

в)
тартибга солувчи фаолият.

г.) савдо восита фаолияти.


53. Бевосита операциялар деб кандай операцияларга айтилади ?

а) алгоритмни ҳаракатларини қайтарма тартиб бажариладиган операция ҳисобланади.

б
.) алгоритмни бош ҳаракатидан охирги якун ҳаракатигача бажариладиган операция.

в) ўз ичига сервис ва тартибга солувчи операцияни киритадиган мажбурий равишда бевосита, тўқнашув ва қайтарма операцияларга йўлдош бўладиган операция.

г) алгоритмни бош ҳаракатидан охирги якун ҳаракатигача ва ҳаракатларини қайтарма тартиб бажариладиган операция.


54. Операцияларнинг кандай турлари мавжуд?

а)
тўқнашув ва қайтарма.

б)
бевосита, ёрдамчи.

в
.) тури жавоб а ва б.

г) тўғри жавоб факат б.


55. Ёрдамчи операциялар деб кандай операцияларга айтилади?

а) алгоритмни ҳаракатларини қайтарма тартиб бажариладиган операция ҳисобланади.

б) алгоритмни бош ҳаракатидан охирги якун ҳаракатигача бажариладиган операция.

в.) ўз ичига сервис ва тартибга солувчи операцияни киритадиган мажбурий равишда бевосита, тўқнашув ва қайтарма операцияларга йўлдош бўладиган операция.

г) алгоритмни бош ҳаракатидан охирги якун ҳаракатигача ва ҳаракатларини қайтарма тартиб бажариладиган операция.


56. Муддати буйича битим ва операцияларни кандай турларга бўлишимиз мумкин?

а) бир маротабалик, босқичма-босқич, даврий.

б) ўзоқ муддатли, ўрта муддатли ва қисқа муддатлик

в.) тури жавоб факат б.

г) тўғри жавоб а ва б.


57. Мажбуриятлар тури бўйича битим ва операцияларнинг кандай турлари мавжуд?

а) сармоя мажбурияти билан ва мажбуриятисиз.

б) сотиб олиш мажбурияти ва сотиб олиш мажбуриятисиз.

в) аренда, концеция, лизинг, бошқарув (траст) мажбурияти билан.

г.) юқоридагиларни барчаси тўғри.


58.Таваккал белгиси бўйича операция ва битимлар турларини белгиланг.

а) кичик, ўрта ва юқори таваккали.

б.) таваккалсиз, кичик, ўрта ва юқори таваккали.

в) ўрта ва юқори таваккали.

г) тўғри жавоб факат а.


59.Даромад белгиси бўйича битим ва операцияларнинг турларини белгиланг.

а.)даромадсиз, кичик, ўрта ва юқори даромадли.

б) зиён келтирувчи, ўрта ва юқори даромадли.

в) кичик, ўрта кичик, ўрта ва юқори даромадли.

г) зиён келтирувчи, кичик ва юқори даромадли.

60. Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида нечта турдаги қимматли қоғоз эмиссиясига рухсат берилган ва шундан нечта тури амалда мавдуд?


а) 9 тадан барчаси амалда мавжуд.

б) 5 тадан 4 таси амалда мавжуд.

в) 9 тадан атиги 4 таси амалда мавжуд.

г.) 9 тадан атиги 3таси мавжуд.


ИШ УЙИНЛАРИ.


1. Нуқталар ўрнидаги сўзларни топинг.


1. Бозордаги нархларни ........... у қимматли қоғозлар ва хусусийлаштириш объектлари буйича эхтиёж ва таклифни мувозанатга келтириш ва хусусийлашатириш иқтисодида рақобатни ривожлантириш асосида амлага оширилади.

2. Сармоя иқлими хусусийлаштириш объект ва қимматли қоғозларни айрибошлаши, хусусийлаштириш иқтисодида бозор иштирокчилари фаолиятини сифати ҳолатини ..............................

3. Хусусийлаштирувчи хусусийлаштириш дастури ва сармоядорларга муаммоларини хал қилиш ва манфаатларини таъминлашда кўмаклашиш .................

4. Бозор иқтисодиёти ўароитидаги стихияли жараёнларни .................. Бундай жараёнлар маълум индикаторлар ёрдамида баҳоланиб, уларнинг критик қийматларини билган ҳолда маълум регулятив воситалар ёрдамида тартиблаштирилиди.

5. Хусусийлаштириш объекти ва қимматли қоғозлар бўйича спеқулятив операцияларда .......................

6. Ликвидли хусусийлаштириш объектлари ва қимматли қоғозларни хусусийлаштириш иқтисоди ёрдамида улар бўйича операцияларни амалга ошириш технология ва схемаларини, хусусийлаштириш объектлари ва хизматлари бозори янги иштирокчилари ва уларни фаолият юритиш механизмини ..........................

7. Миллий хусусийлаштириш объектлари ва хизматлари бозори ва жахон молиявий бозорда хусусийлаштириш объекти ва қимматли қоғозлар билан операцияларни технологиясини ......................

8. Хусусийлаштириш иқтисодини алгоритмлашган фаолият юритишини ташқил қилувчи ....................

9.Молиявий инструментларнинг объектив курсларда ................... сифатида валюталарни ва қимматли қоғозларни эркин бозор баҳоларида ва ҳажмиларида рақобатли алмашинувини таъминлайди.


10. Иқтисоддаги молиявий сармояларни тақсимлаш ва қайта тақсимлаш жараёнларини йўналишини ...................

11. Хусусийлаштириш иқтисоди бозор субъектларини ........................, субъектларни таваккалини ахборот билан таъминлаш ҳисобига камайтиради.

12. Бозор иштирокчилари ишлаб чиқарадиган хусусийлаштириш объекти ва қимматли қоғозлар улар бўйича кўрсатиладиган хизматларни ..........................., унда бу маҳсулотлар билан савдо-сотиқ амалга оширилади.

13. Илмий техник прогресс ва сармоя жараёнини рағбатлантирувчи иқтисоддаги рақобат бардош мухитни ривожланишининг .................

14. Активлар ....................... сифатида самарасиз реал активларни қимматли қоғозларга трансформациялаб, уларга янги ҳаёт бағишлайди вафаол инвестицион жараёнга қайта киритади.

- Хусустийлаштириш иқтисодида иштирок этадиган капитални талаб ва таклифини «мувозанатга солувчи».


6
с

3и

1
мнс
ет9


т
хек

2

а

н

а

л

и

з

а

т

о

р

12


7
б
н
ан
гс
и
и
тв
и


5

т

о

т

а

л

и

з

а

т

о

р
е
п8
10а
и
м
рр
е
п
к

н

з


т
р

р
од
а


11

и

н

ф

о

р

м

а

т

о
р
о
ма
т


р
а

ц
мр
о


р4

р

е

г

у

л

я

т

о

р14

с

е

к

ь

ю

р

и

з

а

т

о

р


с
ти
е

с
аз


то
т

13

к

а

т

а

л

и

з

а

т

о

р


р
от

ро
р


1.......................- бу иқтисодий категория бўлиб, мулкка эгалик ҳуқуқини давлатдан алохида шахслар ва фирмаларга бериш, хусусий секторга давлат хизматларини қисқартириш ёки хусусий ташаббускорларга кенг имкониятлар бериш максадида давлат фаолиятини қисқартириш.

2. .............. - бу иштирокчини ўз эҳтиёжларини қондириш учун идеал (режалаштирган) натижага эришишга бўлган умиди.

3. ........................бу маъсулият билиан манфаат ўзвий бирлиги ҳисобланади. 4. ..................— мулк бўлган бойликни иқтисодий фаолиятда қўллаб, хўжалик жараёнига киритиб, ундан натижа

<< предыдущая страница   следующая страница >>